گزارش کارآموزی در شرکت بازرگانی

گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت بازرگانی ستاره سهیل

فعالیتهای مالی یک مؤسسه در طول عمر آن بطور مستمر و عموماً با روندی متعادل واقع می شود . اندازه گیری دقیق نتایج عملکرد یک مؤسسه صرفاً در پایان عمر آن یعنی هنگامیکه مؤسسه منحل و کلیه دارائیهای آن به وجه نقد تبدیل و بدهیهای آن پرداخت شود امکانپذیر است . اما استفاده کنند گان از اطلاعات مالی نیازمند  دانستن وضعیت مالی و نتایج حاصل از عملکرد مؤسسه قبل از پایان فعالیت آن می باشند . بدین جهت دوره فعالیت یک مؤسسه به عملکرد مؤسسه به دوره های زمانی کوتاه تری تقسیم بندی می شود جداسازی عملیات و دوره های مالی بر اساس دوره های زمانی کوتاهتر از عمر مؤسسه ، اصطلاحاً فرض دوره مالی نامیده می شود . متداولترین دوره مالی ، دوره مالی یک ساله است که اصطلاحاً سال مالی نامیده می شود .

فهرست گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت بازرگانی ستاره سهیل

 • فرض دوره مالی
 • فرض تداوم فعالیت
 • اصل تطابق (مقابله هزینه‌‌ها با درآمدها)
 • اصلاح حسابها
 • فرایند اصلاح حسابها
 • روش اصلاح حسابها
 • تراز آزمایشی اصلاح شده
 • تهیه صورت مالی
 • حسابهای دائمی و موقت
 • بستن حسابها
 • تراز آزمایشی اختصاصی
 • کار برگ
 • مراحل تهیه کاربرگ
 • موسسات بازرگانی
 • طبقه بندی موسسات بازرگانی
 • اندازه گیری سود در موسسات بازرگانی
 • درآمد فروش
 • حسابهای فروش کالا
 • ثبت فروش
 • برگشت از فروش و تخفیفات
 • تخفیفات نقدی فروش
 • فروش خالص
 • حساب خرید
 • برگشت از خرید و تخفیفات
 • ثبت برگشت از خرید و تخفیفات
 • هزینه حمل کالای خریداری شده
 • موجودی کالا
 • سیستم ارزیابی موجودی کالا
 • بهای تمام شده کالای فروش رفته
 • سود ناخالص
 • بخش سود و زیان
 • دارائی ثابت
 • هزینه‌های عمومی اداری
 • وجوه نقد و کنترل آن
 • نحوه ارزیابی دارایی‌های ساخته شده توسط موسسه
 • روشهای محاسبه اصطحلاک
 • معاوضه دارائی‌های ثابت
 • سرقفلی
 • سایر دارائی‌ها
 • هزینه‌های تاسیس
 • هزینه‌های قبل از بهره برداری
 • منابع

هزينه هاي تحقيق و توسعه

در بسياري از مؤسسات تجاري وتوليدي ، فعاليت هاي مداومي جهت بهبود و ارتقاء كيفيت محصولات و خدمات ، طراحي محصولات جديد و ايجاد روش هاي نوين توليدي انجام مي شود كه اين فعاليت ها و اقدامات به عنوان فعاليت تحقيق و توسعه موسوم است .

طبق استاندارد حسابداري ، تحقيق عبارتست از اقدام به پژوهش ابتكاري و برنامه ريزي شده به اميد دستيابي به دانش و درك علمي يا فني جديد و توسعه عبارت است از تبديل دستاوردهاي تحقيقاتي يا ساير دانش ها پيش از شروع به بهره برداري تجاري ، به برنامه يا طرحي براي توليد محصول يا ايجاد فرايندهاي ساخت .

با توجه به تعريف فوق از واژه تحقيق و توسعه ، كليه مخارجي كه در مؤسسه صرف اين امور مي شود ، به عنوان مخارج تحقيق و توسعه تلقي مي شود ، اين مخارج شامل موارد زير است :

 1. حقوق و دستمزد و ساير هزينه هاي مربوط به كاركناني كه به امر تحقيق و توسعه در مؤسسه اشتغال دارند .
 2. هزينه هاي مربوط به مواد و خدمات مصرف شده .
 3. هزينه هاي استهلاك تجهيزات تأسيساتي كه در كار تحقيق و توسعه مورد استفاده قرار گرفته اند .
 4. سهم مناسبي از هزينه هاي سربار ( ساير هزينه هاي غير مستقيم ) .
 5. هزينه هاي استهلاك دارايي هاي نامشهودي كه مورد استفاده قرار گرفته اند مانند حق الاختراع و حق الامتياز .

طبق استانداردهاي حسابداري ، مخارجي كه جهت حفظ سطح توليد يا افزايش فروش توليدات موجود انجام مي شود ، جزو مخارج تحقيق و توسعه محسوب نمي شود . به طور كلي نحوه رفتار با هزينه ها و مخارج تحقيق و توسعه طبق استاندارد ملي حسابداري شماره 7 به شرح زير است :

مخارج توسعه بايد در دوره وقوع هزينه شود مگر در صورت وجود كليه شرايط زير كه بايد آن را به عنوان دارايي شناسايي كرد :

 1. پروژه اي موجود بوده و به روشني تعريف و مشخص شده باشد .
 2. مخارج مربوط به طور جداگانه قابل تشخيص و به گونه اي اتكا پذير قابل اندازه گيري باشد .
 3. ماحصل چنين پروژه اي از جهات زير با اطمينان معقولي ، مثبت ارزيابي شده باشد :
  1. امكان پذيري آن از نظر فني .
  2. قابليت تداوم نهايي از نظر تجاري .
  3. حصول اطمينان از قابل استفاده بودن آن براي واحد تجاري چنانچه براي مصرف داخلي باشد.

       4.به گونه اي معقول چنين انتظار ميرود كه درآمدهاي آتي مربوط ، بيش از مخارج پروژه باشد .

       5.جهت تكميل پروژه ، منابع كافي موجود يا در دسترس باشد .

درصورت تلقي هزينه هاي تحقيق و توسعه به عنوان دارايي ، اين دارايي را مي توان طبق روش منظمي مستهلك كرد . مبناي استهلاك مي تواند مدت زمان مشخص و يا ميزان فروش محصول يا فرايند بدست آمده از فعاليت تحقيق و توسعه باشد .

پایان نامه های مرتبط