40 مقاله ترجمه شده حسابداری word

آرشیو ۴۰ مقاله ترجمه شده حسابداری به همراه فایل زبان اصلی – با فرمت ورد

این آرشیو جامع شامل مقالات ترجمه شده رشته حسابداری با فرمت Word به همراه فایل زبان اصلی بوده که طی سالها توسط فروشگاه جزوه جمع آوری شده.

فهرست کامل 40 مقاله حسابداری با ترجمه به شرح زیر است :

۱- مقاله لاتین ابزار مالی برای تثبیت جریانهای نقدی آتی همراه با ترجمه

۲- مقاله لاتین ارتباطات درون سازمانی همراه با ترجمه

۳- مقاله لاتین استاندارد حسابداری‌ همراه با ترجمه

۴- مقاله لاتین استدلال مدیران همراه با ترجمه

۵- مقاله تئوری محدودیت ها و حسابداری همراه با ترجمه

۶- مقاله لاتین تحقق سود و جدائی از سرمایه همراه با ترجمه

۷- مقاله لاتین تحقیق حسابداری و منفعت عمومی همراه با ترجمه

۸- مقاله لاتین حسابداری صنعتی همراه با ترجمه

۹- مقاله لاتین حسابداری هزینه همراه با ترجمه

۱۰- مقاله لاتین حسابرسی بر مبنای خطر همراه با ترجمه

۱۱- مقاله لاتین حقایق در مورد گسب همراه با ترجمه

۱۲- مقاله لاتین دارایی همراه با ترجمه

۱۳- مقاله لاتین دستورالعملهای حسابرسی برای قراردادها همراه با ترجمه

۱۴- مقاله لاتین ده فایده سازمان تجارت جهانی همراه با ترجمه

۱۵- مقاله لاتین رابطه بین کسورات بودجه و ورودیهای سرمایه همراه با ترجمه

۱۶- مقاله لاتین راهنمای شغلی  –  مدیریت تولید همراه با ترجمه

۱۷- مقاله لاتین ارزیابی NIMSAD از فرایند یکپارچه منطقی (RUP) همراه با ترجمه

۱۸- مقاله لاتین ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام همراه با ترجمه

۱۹- مقاله ریسک و بازده همراه با ترجمه

۲۰- مقاله لاتین ساختار دولت و حسابداری در شهرهای بزرگ همراه با ترجمه

۲۱- مقاله لاتین سازمان مدیرت صنعتی واحد شرق همراه با ترجمه

۲۲- مقاله لاتین سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار دارائی های مالی همراه با ترجمه

۲۳- مقاله لاتین سیستم اطلاعات مدیریتی (MIS) همراه با ترجمه

۲۴- مقاله لاتین شناخت ریسک و بازده ، CAPM و مدل سه عاملی همراه با ترجمه

۲۵- مقاله لاتین صورتهای مالی مبنا همراه با ترجمه

۲۶- مقاله لاتین کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری همراه با ترجمه

۲۷- مقاله لاتین مدیریت بازاریابی صنعتی همراه با ترجمه

۲۸- مقاله لاتین مدیریت منابع انسانی همراه با ترجمه

۲۹- مقاله لاتین مدیریت تولید همراه با ترجمه

۳۰- مقاله لاتین مفاهیم قواعد جدید کفایت سرمایه برای مدیریت پورتفولیوی دارائیهای اعتباری همراه با ترجمه

۳۱- مقاله لاتین مفاهیم درآمد و ارزیابی دارائی ها همراه با ترجمه

۳۲- مقاله لاتین نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی همراه با ترجمه

۳۳- مقاله لاتین هدف حسابداری و مفهوم ارزیابی بازار به بازار همراه با ترجمه

۳۴- مقاله لاتین پشت پرده مشکلات بازاریابی همراه با ترجمه

۳۵- مقاله لاتین پژوهش در عملیات همراه با ترجمه

۳۶- مقاله لاتین چرا حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی جدا هستند و بایستی متفاوت باشند همراه با ترجمه

۳۷- مقاله لاتین کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی همراه با ترجمه

۳۸- مقاله لاتین گزارش و افشاء کنندگان همراه با ترجمه

۳۹- مقاله لاتین گسب شماره  ۳۴ همراه با ترجمه

۴۰- مقاله لاتین کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری همراه با ترجمه

مقدمه مقاله ترجمه شده ارتباط سازمانی

یکی ازمباحث مهم مدیریت است که تا به حال در ایران به ان توجه کافی نشده است بسیاری از نظریه پردازان قرن بیستم را قر انفجار اطلاعات نامیده اندومدیریت اطلاعات را نیز به مثابهء یکی از شاخص های مهم توسعه مطرح کرده اند ارتباط چیست ؟ درواقع ارتباط بستر مبادلهء اطلاعات است بدون برقراری ارتباط اثر بخش مبادلهءاطلاعات ممکن نیست ودر نتیجه سازمان برای بهره گیری از اطلاعات و تحقیق اهداف خود توانمندی لازم رانخواهد داشت در سازمانی که میان کارکنانش روا بط سالم اثربخش ومناسب نباشد انگیزهء کمتری برای ارائه کارمفیدتر دیده می شود درچنین سازمانی غالبآ تضادهای ناشی از فقدان نظام ارتباطی اثر بخش بهره وری نازل ودر سطح پایینی وجود دارد وطبعآ ساغزمان توانایی و کارایی لازم برای بر خورد با رقابت های روزافزون بین المللی نخواهد داشت اگر به افزایش حجم اطلاعات توجه کنیم اهمیت توجه به نظام ارتباطی سازمان ها را بهتر و بیشتر درک می کنیم چرا که فقط یک نظام ارتباطی کار امد می تواند حجم اعظیم و روبه تزاید اطلاعات رادرون خود جاری کند و اطلاعات کامل دقیق صحیح و بهنگام را که یکی از مهیترین ابزارهای تصمیم گیری مدیران در سطوح مختلف می باشد فراهم اورده ودر اختیار انان قرار دهد .روابط صنعتی درایجاد صلح وآرامش درمحیط کار برقراری انضباط درصنعت واستقرار دموکراسی صنعتی نقش مهمی دارد این عوامل برای توسعه همه جانبه یک کشور بسیار ضروری است . آنچه از روابط صنعتی انتظار می رود استقرار روابط کاری خوب ومناسبی است که سبب اعتلای تفاهم واعتماد متقابل کارگروکارفرما شود واختلافهای موجود راحل کند . کارگران امروز دیگر گروهی غیرمتشکل ونااگاه نیستند که آماده اطاعت مو به مو وکورکورانه از کارفرمایان باشند..

پایان نامه های مرتبط