پایان نامه تاثیر بتن سبک برلرزش دیوارهای نازک

پایان نامه ترجمه شده اثر بتن سبک و کم مقاومت بر عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی نازک کم تسلیح – مقاله الزویر عمران 2015

هرچند برنامه های تحقیقاتی متعددی عملکرد المان های سازه ای ساخته شده از بتن سبک را بررسی کرده اند، درک محدودی از رفتار دیوارهای برشی سبک تحت شرایط لرزه ای وجود دارد. در این مقاله خلاصه یک مطالعه آزمایشگاهی آورده شده که شامل آزمایش های چرخه ای شبه استاتیکی و آزمایش های میز لرزه برای بیست دیوار می باشد که برای فراهم نمودن اطلاعاتی درباره اثر بتن سبک و مقاومت بتن پایین، بر عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی نازک کم تسلیح انجام شدند.

[alert type=”info”]نتایج آزمایش ها بیان می کنند که مقاومت برشی، نسبت های دریفت و انرژی مستهلک شده در حالت های مختلف حدی دیوارهای بتن سبک در مقایسه با دیوارهای ساخته شده از بتن با وزن معمولی بزرگتر بودند.[/alert]

عملکرد اندازه گیری شده نیز نشان داد که ضریب کاهش پیشنهاد شده توسط ACI 318-11 و NTC-C اثر بتن کم مقاومت و سبک را به طور مناسبی در نظر نمی گیرد. بنابراین مقاومت برشی دیوارهای برشی بتن سبک و کم تسلیح نازک را می توان بدون هرگونه ضریب اصلاحی محاسبه نمود.

  • فهرست پایان نامه اثر بتن سبک بر عملکرد لرزه ای دیوارهای نازک

چکیده

مقدمه

ضرایب اصلاحی برای بتن سبک

برنامه آزمایشگاهی

هندسه و تسلیح

مشخصات مکانیکی مصالح

نتایج آزمایش و بحث

الگوهای ترک و مودهای گسیختگی

منحنی های هیسترزیس

سختی اولیه و زوال سختی

استهلاک انرژی

جمع بندی ها

  • فهرست جداول و اشکال

جدول ۱ ویژگی های تسلیح و ابعاد اجراشده دیوارهای ساخته شده از بتن سبک

شکل ۱٫ طرح هندسه و تسلیح برخی از نمونه ها: (a) 2L, 2N, 4L, 4N؛ (b) 7L, 7N

جدول ۲٫ مشخصات مکانیکی اندازه گیری شده بتن

جدول ۳٫ مشخصات مکانیکی اندازه گیری شده تسلیح فولادی

جدول ۴٫ پارامترهای اصلی اندازه گیری شده پاسخ روی نمونه های ساخته شده از بتن سبک

جدول ۵٫ پارامترهای اصلی اندازه گیری شده پاسخ روی نمونه های ساخته شده از بتن معمولی

شکل ۲٫ الگوهای ترک های نهایی دیوارهای آزمایش شده تحت تحریک های میز لرزه: (a) 9L، (b) 9N، (c) 10L (d) 10N.

شکل ۳٫ منحنی های هیسترزیس دیوارهای ساخته شده از بتن سبک: (a) 7L، (b) 9L، (c) 10L

شکل ۴٫ منحنی های هیسترزیس دیوارهای ساخته شده از بتن معمولی: (a) 7N، (b) 9N، (c) 10N

جدول ۶٫ نسبت بین پارامترهای اندازه گیری شده در بتن سبک و بتن معمولی.

شکل ۵٫ نسبت بین پارامترهای بتن سبک و بتن معمولی: (a) مقاومت برشی، (b) نسبت دریفت

جدول ۷٫ ارزیابی سختی اولیه و ظرفیت استهلاک انرژی دیوارها

شکل ۶٫ زوال سختی

مقدمه پایان نامه اثر بتن سبک بر عملکرد لرزه ای دیوارهای نازک

اغلب آیین نامه های ساختمانی فعلی به طور ضمنی بیان می کنند که استفاده از بتن سبک در اعضایی که سطوح بالایی از تغییرشکل را در زمین لرزه های بزرگ تجربه می کنند، می تواند سبب برخی مشکلات مرتبط با گسیختگی های برشی ناشی از ماهیت تردشکن بالقوه مصالح شوند. ماهیت تردشکن گسیختگی های برشی به عنوان حالتی از تغییرشکل طبقه بندی می شود که باید از آن در طراحی سازه ها جلوگیری نمود. هرچند برنامه های آزمایشگاهی متعددی عملکرد اعضای بتنی سبک را مورد مطالعه قرار داده اند، اثر بتن سبک عمدتا با بتن های دارای یک مقاومت فشاری اسمی بزرگتر از ۲۰MPa مورد بررسی قرار گرفته است. به علاوه، شواهد آزمایشگاهی درباره عملکرد لرزه ای خانه های مسکونی کم ارتفاع دارای دیوارهای برشی سبک و کم مقاومت محدود بوده یا وجود ندارد.

در حال حاضر یک ضرورت اساسی برای وارد کردن ضوابط قابل اتکا برای طراحی بتن سبک در آیین نامه های ساختمانی وجود دارد. با در نظر گرفتن این که الزامات ACI 318-11 برای بتن سبک در اصل بر پایه آزمایش تیرها و دال ها بوده اند، تکمیل این اطلاعات با آزمایش دیوارهای برشی بتنی سبک و کم مقاومت، مطلوب می باشد. این تحقیق آزمایشگاهی برای فراهم نمودن اطلاعاتی درباره اثر بتن سبک و کم مقاومت بر عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی نازک کم تسلیح و برای مشارکت در توسعه آیین نامه هایی مانند ACI 318-11 و استانداردهای ساختمانی مکزیکوسیتی برای طراحی و ساخت سازه های بتنی NTC-C-04 انجام شد. برنامه آزمایشگاهی شامل آزمایش های چرخه ای شبه استاتیکی و آزمایش های میز لرزه از ده دیوار برشی بتن سبک و کم مقاومت برای بررسی عملکرد مرتبط با حالت های حدی مختلف در مقایسه با دیوارهای مشابه ساخته شده با بتن معمولی بود. هدف اصلی این تحقیق کمی سازی هرگونه کاهش یا افزایش در مقاومت برشی، تغییرمکان، سختی و انرژی مستهلک شده دیوارهای بتنی سبک در مقایسه با دیوارهای با بتن معمولی بود. اثر نوع بتن با استفاده از مشخصات دیوار حاصل از طراحی فعلی و اجرای ساختمانی موجود در خانه سازی کم ارتفاع معمول در چندین کشور آمریکای لاتین مانند نسبت بعد، نسبت تسلیح فولادی جان، نوع تسلیح برشی جان و نوع آزمایش مورد ارزیابی قرار گرفت.

مقالات مرتبط با این موضوع