پایان نامه سنجش رضایت از شغل و بهبود رضایتمندی کارکنان

توضیحات کوتاه

________________________

5/5

موفقیت سازمانها و شرکتها و محیط های کاری به استفاده کارآمد از نیروهای انسانی بستگی دارد.

دانلود پایان نامه رایگان سنجش رضایت از شغل و بهبود رضایتمندی کارکنان همراه با پرسشنامه از وب سایت جزوه برای دانشجوهای رشته مدیریت مناسب می باشد.

رضایت شغلی در سازمان ها

چالش استفاده از منابع نیروی انسانی بر پایه علوم رفتاری ، به گونه ایست که مدیران و سرپرستان امور کار و سازمان را به خود مشغول ساخته است.برای موفقیت در این چالش، مدیران هر سازمان باید شناخت جامع و کاملی از مفاهیم و سازه های مربوط به نیروی انسانی، ابزارهای خاص و در نهایت مهارت استفاده از این ابزارها داشته باشند. رضایت شغلی یکی از عمده ترین مفاهیم بنیادی درون سازمانیست که در تمامی سطوح مدیریت و منابع انسانی اهمیت زیادی دارد.

پیشنهاد می شود: پایان نامه مهارت‌های مدیریتی و تیپ‌های شخصیتی مدیران + پروپوزال

پرسشنامه رضایت از شغل در شرکت GPI

شرکت G.P.I. باتوجه به اهمیتی که به این موضوع چالش برانگیز داده ضمن توجه به روند تجزیه وتحلیل مدیریتی نیروی انسانی پرسشنامه ای را برای این موضوع استخراج ومورد استفاه قرار داده است. مشکل اساسی در اینجاست که نمی توان پرسشنامه را تحلیل و سپس نتیجه گیری وپیشنهادی برای بهبود یا ارتقاء رضایت شغلی ارائه داد. بنابراین، می بایست با استفاده از مبانی و نظریه های علمی وذکر دلایل مناسب، نظریه هائی را به این پرسشنامه مربوط ونظریه هائی را رد نمود.

مهمترین فرآیند این تحقیق، مطالعه دقیق پرسشنامه و ایجاد ارتباط آن با یکی از نظریه های علمی بوده که ازاین طریق ابزار مناسبی انتخاب و اده ها تجزیه وتحلیل گردند. پس از بررسی دقیق بر روی نظریه ها، نظریه مورد قبول وانطباقی، نظریه سلسله نیازهای مازلو از نظریه های ریز مدل و نظریه دوعاملی هرزبرگ ازنظریه های درشت مدل تعیین شد. بخش اولیه پرسشنامه که شناسنامه تحلیل بوده، بررسی گردید. متن پرسشنامه که ۵۳ سوال را  دربرداشت و ازطیف سه مرحله ای برای پاسخ استفاده نموده بود، ازطریق یک منحنی نرمال به طبقه های نیازهای مازلو تقسیم بندی گردید و بخش تشریحی پرسشنامه نیز که عوامل سازمانی را مورد بررسی قرار می داد، طبق نظریه هرزبرگ تحلیل گردید.

تحلیل پنج مرحله ای پرسشنامه وشناخت دقیق

پس از تحلیل پنج مرحله ای پرسشنامه وشناخت دقیق از جامعه آماری، سه عامل فیزیولوژیکی، عزت نفس و خودشکوفائی به عنوان عوامل قابل بهبود شناسائی گردید که درانتها عامل عزت نفس با دلایل علمی-کاربردی ومنطبق بر شناسنامه تحقیق، جهت ارائه راهکارهای بهبود انتخاب گردید. نتیجه تحقیق تبدیل به دوجدول شده و پیش بینی اثرات بهبود نیز بررسی گردید.اثرات بهبود درقالب یک نمودار مقایسه ای استخراج گردید. جدول اول مربوط به راهکارهای پیشنهادی و جدول دوم مربوط به طبقات کارکنانی که می بایست راهکارهای پیشنهادی جهت آنان انجام گیرد. جهت ارزیابی وبهبود مستمر وادامه تحقیقات بعدی در راستای ایجاد رضایتمندی کارکنان، ماهیت پرسشنامه نیز کاملا“ بررسی و پرسشنامه جدیدی نیز براساس یک منحنی نرمال جدید پیشنهاد گردید.

پیشنهاد می شود: پایان نامه رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت

فهرست پایان نامه سنجش رضایت از شغل و بهبود رضایتمندی کارکنان

 • چکیده (فارسی)
 • مقدمه
 • رضایت شغلی از دید صاحبنظران

نظریه های ریزمدل

 • نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو
 • نظریه آلدرفر
 • نظریه نیازهای آموخته شده مک کللند
 • نظریه برابری وانتظار

نظریه های درشت مدل

 • نظریه دوعاملی هرزبرگ
 • نظریه طرح هدف

رضایت شغلی ازدید شرکت G.P.I

 • انتخاب ابزار تحلیل
 • انتخاب یک نظریه ریز مدل
 • انتخاب یک نظریه درشت مدل

تحلیل پرسشنامه

 • مرحله اول: شناسنامه تحقیق
 • مرحله دوم: تحلیل محتوائی
 • مرحله سوم: تحلیل زمینه ای
 • مرحله چهارم: تحلیل همبستگی
 • مرحله پنجم: تحلیل ساختاری

نتایج تحلیل

پیشنهادهای تحقیق

 • عناوین وابزارهای بهبود
 • طبقه بندی کارکنان جهت افزایش رضایت و راهکارهای اجرائی

چکیده (انگلیسی)

در صورت تمایل میتوانید پایان نامه های زیر را دنبال کنید:

 پرسشنامه جو سازمانی خلاقانه

دانلود کتاب رفتار سازمانی مورهد گریفین

مقاله کشف دنیای مدیریت دانش همراه با زبان اصلی

دانلود پایان نامه رایگان روش های سازمان دهی مسئله

دانلود مقاله تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر رضایتمندی مشتریان بانک

راهنمای دانلود فایل

برای دانلود این کتاب باید در سایت لاگین شده باشید.
اگر در سایت حساب کاربری ندارید، لطفا ابتدا ثبت نام کنید.

اگر از پایان نامه سنجش رضایت از شغل و بهبود رضایتمندی کارکنان استفاده کردی، نظرت رو دربارش بگو و به دیگران پیشنهاد بده

دیدگاهتان را بنویسید

سنجش رضایت از شغل
پیشنهاد ما به شما :

_____________ _

ورود

حساب کاربری ندارید؟

مایل هستید از جدیدترین اطلاعات با خبر شوید؟ ما جدیدترین مطالب مورد علاقه شما را پیشنهاد خواهیم داد خیر بله، فقط مورد علاقه ام باشه