پایان نامه رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس

پرسشنامه عزت نفس مدیران و پایان نامه رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس  راهنمایی ناحیه ۲ شهر مشهد در سال تحصیلی ۸۳-۱۳۸۲

پژوهش حاضر به منظور رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی دخترانه ناحیه ۲ آموزش و پرورش شهرستان مشهد انجام گرفت. فرضیه اساسی در این پژوهش آن است که بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس ارتباط معنی داری وجود دارد.جامعه اماری در این تحقیق کلیه مدیران مدارس راهنمایی دخترانه (۲۰نفر) و کلیه معلمان (۲۲۰ نفر) در ناحیه ۲ شهر مشهد است.

پرسشنامه عزت نفس مدیران

گروه مورد بررسی کلیه مدیران مدارس راهنمایی دخترانه (۲۰N=) است. بنابراین برای گروه مدیران از روش سرشماری بجای نمونه گیری استفاده شده است و حجم نمونه برای گروه معلمان ۵۵ نفر می باشد. ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش را در یک پرسشنامه محقق ساخته تحت عنوان (اثر بخشی مدیران) که برای تعیین اثر بخشی مدیران توسط معلمان مربوطه تکمیل می گردید و دیگر یک تست (مقیاس عزت نفس آیزنک) برای تعیین عزت نفس مدیران که توسط خود مدیران پاسخ داده می شود تشکیل می دهد.

پیشنهاد می شود: پایان نامه مهارت‌های مدیریتی و تیپ‌های شخصیتی مدیران + پروپوزال

فهرست پایان نامه رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس به همراه پرسشنامه عزت نفس مدیران

فصل اول :مقدمه تحقیق

 •  بیان مساله   
 • ضرورت و اهمیت تحقیق      
 •  اهداف تحقیق  
 • فرضیه هاُی تحقیق     
 •  تعرُیف متغیرهای اصلی تحقیق         

فصل دوم: بررسُی مطالعات پیشین 

 • مقدمه
 • خود  
 • خودپنداره 
 • عزت نفس  
 • عزت نفس و جنسیت    
 • اثر بخشی             
 • نقش مدیر در اثر بخشی مدارس
 • معُیارهای ارزیابی اثربخشی مدیران        
 • ویژگی هاُی مدیران اثر بخش        

فصل سوم :روش اجرای تحقیق

 •  روش تحقیق            
 •  جامعه آماری          
 •  حجم نمونه  
 •  روش نمونه گیری    
 •  ابزار تحقیق           
 • پرسشنامه اثربخشی
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها -روش های توصیفی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 • نتایج مربوط به اثر بخشی مدیران
 • نمودار توزیع فراوانی نمرات عزت نفس مدیران
 • نمودار فراوانی نمرات اثر بخشی مدیرانی که عزت نفس بالا دارند
 • نمودار توزیع فراونی نمرات عزت نفس مدیران در سه کد(۳،۲،۱)    

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

 • مقدمه  
 • نتایج مربوط به فرضیه اول  
 • نتایج مربوط به فرضیه دوم  
 •  نتایج مربوط به فرضیه سوم          
 •  نتایج مربوط به فرضیه چهارم        
 •   نتیجه گیری کلی   
 •  محدودیت ها         
 •  پیشنهادها  
 • منابع فارسی   
 • ضمائم  
 • ضمیمه  : تست آُیزنک          
 • ضمیمه  : پرسشنامه اثربخشی        

انتخاب های دیگر شما ...