مقاله تصحیح خطا در شبکه حسگر انرژی آگاه

تصحیح خطا در شبکه حسگر انرژی آگاه و کدهای تصحیح خطا در شبکه سنسور بی سیم 

Error Correction Codes in Wireless SensorNetwork: An Energy Aware approach

خرید پایان نامه ترجمه شده رشته مهندسی کامپیوتر درباره شبکه

در راستای تصحیح خطا در شبکه حسگر انرژی آگاه در شبکه های حسگر درمیابیم که ارتباط مطمئن و انتقال توان دو شرط  مهم در طراحی شبکه بیسیم می باشند. برنامه نویسی کنترل خطا (ECC ) یک رویکرد کلاسیک می باشد که جهت افزایش اطمینان پذیری ارتباط و کاهش توان مورد نیاز جهت انتقال مورد استفاده قرار می گیرد. از دیگر مزایای این کد گذاری صرفه جویی انرژی انقال دهنده در هزینه توان مصرفی رمزگشاینده اضافه شده می باشد. اما انتخاب یک EEC در شبکه سنسورهای بیسیم (WSN) خیلی حساس می باشد. از آنجا که شبکه های سنسوری بیسیم دارای محدودیت انرژی در طبیعت هستند هر دویEBr و توان مصرفی می بایست برای آنها مورد محاسبه قرار گیرد.

بررسی و روش تحقیق مقاله تصحیح خطا در شبکه حسگر انرژی آگاه و کدهای تصحیح خطا در شبکه سنسور بی سیم 

در این مطالعه یک رویکرد گام به گام جهت یافتن برنامه های کنترل خطای مناسب در شبکه های سنسور بیسیم، مورد استفاده واقع شده است. با استفاده از شبیه سازی ها متعدد، تفاوتهای برنامه های کنترل خطا مشخص شد و نتایج بدیت آمده مشخص نمودند که RS(31,21) هم برای BER و هم برای محدوده توان مصرفی مناسب می باشد.

فهرست مقاله تصحیح خطا در شبکه حسگر

 • چکیده
 • بخش ۱: مقدمه
 • بخش ۲: ویژ گی های خطای کانال شبکه حسگر وایرلس(بی سیم)
 • شکل۱: مدل سیستم برای یک نوع شبکه حسگر وایرلس
 • شکل۲: توزیع تعداد بایت های خراب در هر بسته کوچک به عنوان تابع فاصله انتقال
 • شکل ۳: خطای آلن تعداد بایت های خراب در هر توزیع پاکت
 • شکل ۴: نمودار فرکانس در مقابل طول خطای پشت سرهم(بایت ها) در هر ۱۰۰۰۰ بسته
 • شکل۵: نمودار اتلاف بسته بر اساس فاصله برای دلایل متفاوت: کشف های نادرست و خرابی در حداکثر داده مفید
 • بخش ۳: کدهای اصلاح خطا
 • رمزگشاهای تصمیم گیری سخت
 • مدل انرژی برای شبکه حسگر وایرلس
 • انتخاب تصحیح کد خطا در شبکه حسگر وایرلس
 • نتیجه گیری
 • شکل۶٫ آنالیز BER برای خطاهای تصحیح کد خطا
 • شکل۷٫ آنالیز BER برای کد های ریدسالمون متفاوت

مقدمه

پیشرفت های اخیر در حوزه تکنولوژی سیستمهای میکرو الکترو مکانیک،پردازش سیگنال، ارتباطات بیسیم و الکترونیک دیجیتال سبب توسعه و پیشرفت گره های سنسور بیسیم در شبکه های سنسور بیسیم شده اند.این گره سنسورهای کوچک قابلیت حس نمودن، پردازش کردن و بر قرار نمودن ارتباط با یکدیگر را دارند. از آنجاییکه ظرفیت باتری در هر گره محدود می شود، قیود مصرف انرژی در شبکه های سنسور بیسیم مهم شمرده می شوند.در هر سه بخش دریافت،ارتباط و پردازش، گره سنسور مقدار انرژی قابل ملاحظه ای را در مخابره اطلاعات صرف می نماید.در هر ارتباطی اعتماد پذیری از نیازهای اولیه می باشد.سطح اطمینان پذیری سیستم بر اساس نیازهای کاربرد و قیود تعیین شده کاربرها بوسیله لایه های مستقل و مرتبط تامین می گردد.

در هر گروه سنسور وسیله ای وجود دارد که با بکارگیری استراتژی های بهینهسازی همچون  قرار دادن واحد فرستنده و گیرنده در حالت  خاموش سبب کاهش مصرف انرژی قابل توجهی نسبت به حالت روشن و فعال بودن می گردند.گیرنده و فرستنده رادیوییبخشی است که دارای بیشترین مصرف انرژی می باشد که روشهای کلاسیک کاهش مصرف انرژی در آنها کاهش مدت زمان روشن بودن انها است که این امر وایسته به ترافیک تقاضای انتقال و دریافت می باشد.

نتیجه گیری

استفاده ازکد تصحیح خطا (ECC)می تواند به یک سیستم اجازه می دهد تا درSNRبه طور قابل توجهی پایین تر ازیک سیستم رمز نشده برای همانBERعمل کند،اماانتخابECCبرای شبکه های حسگر بی سیم بسیار مهم است.در این مقاله ترجمه شده در سایت جزوه ، کانال بی سیم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تکنیکهای ECC شبیه سازی شده است. ارزش های انرژی مصرف شده برای چندECCانتخاب شده نمایش داده می شود. پس ازمقایسه مصرف انرژی و تجزیه و تحلیل BER،RS معلوم می شودکه انتخاب بهینه ECCدر محیط شبکه حسگر بی سیم است.

مقالات مرتبط با این موضوع