پایان نامه بررسی موانع استقرار سیستم آمارهای مالی دولت GFS

سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS ) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گری فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است . اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و بودجه ای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان میشود . همچنین شفافیت بودجه ای ، پاسخگوئی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است .

[alert type=”info”]با خرید پایان نامه حسابداری به شناسائی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاههای دولتی ایران و سپس ارائه پیشنهاد برای رفع این موانع پرداخته می شود . همچنین نگاهی اجمالی به تجربه مطالعه ، طراحی معماری ، و تدوین سند ملی دولت الکترونیک  می شود و رهنمودهایی برای رهبر انقلاب و ریاست جمهوری داده می شود.[/alert]

برای پاسخگوئی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد :

1. کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در زمینه حسابداری مانع عمده ای در ارجای سیستم GFS است .
2. استفاده محدود از گزارش های مالی دولتی در تصمیم گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS را کاهش میدهد .
3. سیستم GFS به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است .

در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسشنامه به جامعه آماری تحقیق ، شامل ذیحسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارائی ، حسابداران دولتی ، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاههای دولتی که در محدود جغرافیائی استان فعالیت میکنند انجام شده است . تجزینه وتحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسشنامه تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است .

[alert type=”success”]پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح 95% اطمینان پذیرفته شده اند . آزمون فریدمن نشان میدهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم ، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند . در پایان براساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راهکارهائی ارائه شده است .[/alert]

هدف سیستم آمارهای مالی دولت

هدف نظام آمارهای مالی دولت GFS تدوین و ارائه گزارش های مورد نیاز سیاستگزاران ، تصمیم گیرندگان ، مدیران بخش های دولتی ، نمایندگان مجلس و آحاد مردم است . نظام یاد شده برحسب اصطلاحات استانارد حسابداری تعریف شده است و نقش مهمی در طراحی سیاستها ، شناسائی نحوه تخصیص منابع به بخش های مختلف ، معرفی فعالیتهای دولت وارزیابی عملکردها ایفا می کند و همچنین مبنائی برای پاسخگوئی دستگاههای اجرائی نسبت به عملکرد خود و سرانجام تحلیل های مالی ، اقتصادی و اجتماعی عملیات اجرای بودجه به شمار می رود .

صورت های مالی اساسی در سیستم GFS عبارتند از :

 1. صورت وضعیت عملیات دولت
 2. صورت وضعیت سایر جریان های اقتصادی
 3. ترازنامه
 4. صورت وضعیت منابع و مصارف وجوه نقد

وضعیت ثروت و بدهی:

وضعیت خالص ثروت: ارزش ویژه که برابر کل ذخایر دارائی ها منهای بدهی ها است .

وضعیت خالص ثروت مالی: کل ذخایر دارائی های مالی منهای تعهدات است .

وضعیت بدهی ناخالص: ذخیره کلیه تعهدات به استثنای سهام و سایر حقوق صاحبان سهام و مشتقات مالی است .

بدهی های مشروط :

ذخیره ضمانتنامه های صریح دولتی ( بخش عمومی ) به علاوه خالص ارزش حال تعهدات طرحهای تامین اجتماعی است .

سیستم آمارهای مالی دولت

فهرست بررسی موانع استقرار سیستم آمارهای مالی دولت GFS

 • چکیده
 • مقدمه
 • مفاهیم و روش های حسابداری ناظر بر سیستم GFS 
 • مفاهیم مالی
 • مزایائی که باعث انتخاب مبنای تعهدی شده است عبارتند از :
 • صورت های مالی اساسی در سیستم GFS
 • صورت وضعیت عملیات دولت
 • خالص / ناخالص تراز عملیاتی
 • صورت وضعیت سایر جریان های اقتصادی
 • ترازنامه
 • طلای پولی و حق برداشت مخصوص
 • صورت وضعیت منابع و مصارف نقدی
 • صورت وضعیت منابع و مصارف نقدی

پیشنهاد می شود: پایان نامه مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ در تدوین استانداردهای حسابداری

ترازها

 • تراز عملیاتی خالص / ناخالص
 • خالص وام دهی / وام گیری
 • مازاد / کسری نقدی
 • ترالی مالی کلی
 • تراز کلی مقدماتی
 • تراز عملیاتی مقدماتی
 • تراز مالی کلی تعدیل شده
 • پس انداز ناخالص
 • وضعیت ثروت و بدهی
 • سایر متغیرهای اقتصاد کلان
 • سایر شاخص های قابل تجزیه تحلیل
 • مقایسه بیانه شماره 34 هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی با سیستم GFS
 • مروری بر تحقیقات انجام شده
 • فرضیه پژوهش
 • روش پژوهش
 • جامعه آماری
 • جمع آوری اطلاعات
 • ابراز اندازه گیری اطلاعات
 • تجزیه وتحلیل نتایج
 • رتبه بندی پرسش های مربوط به هر فرضیه
 • رتبه بندی سئوالات پرسشنامه
 • نتیجه گیری و پیشنهاد

[alert type=”success”]پژوهش گران در این پژوهش سعی بر معرفی سیستم آمارهای دولت و بررسی موانع اجرای آن در ایران نموده اند.[/alert]

پیشنهاد های کاربردی

 • کسری بودجه و فرایند
 • تورمی : مبانی تئوریکی و چند تجربه عملی
 • تحلیلی بر وضع مالی دولت و متغیرهای پولی
 • متدلوژی
 • برآورد الگو و تفسیر نتایج
 • جمع بندی و بهره سخن

فاوا و سازمان لایه های یک تحول

پدیده دولت الکترونیک ـ دیدگاههای مختلف

پارادایم دولت الکترونیک

نگاهی اجمالی به تجربه مطالعه ، طراحی معماری ، و تدوین سند ملی دولت الکترونیک

تحول و توسعه یک نظام کلان ، به خصوص در تطابق و تعادل با تحولات سریع محیط اطراف ، نیازمند حرکتی مدبرانه و برنامه ریزی شده است . چیزی که دراین میان اهمیتی زیادی می یابد ، از یک سو ، اتخاد رویکرد مطلوب برای تببین مسیر مناسب و چگونگی حرکت در آن و از سوی دیگر انتخاب زاویه نگاه مناسب برای نگرش به نظام مطلوب ، و پدیده تحول آن است . در تجربه اخیر تدوین سند ملی دولت الکترونیک ، رویکرد اتخاذ شده برای تبیین و حرکت به سمت تحقق و توسعه دولت الکترونیک از یک وجه ، و نیز دیدگاه این سند به پدیده دولت الکترونیک از وجه دیگر ، قابل تعمق و تحلیل است . در این مقاله به اجمال به وجه دوم ، یعنی دیدگاه و ابعاد آن پرداخته می شود .

نتیجه گیری

برنامه ریزی توسعه در پهنه تحولات سریع امروز و شکل گیری پدیده های متفاوت و نو با خصوصیات متمایز و غیرقابل مشاهده در قبل ، بخصوص در زمینه پدیده ای چون دولت الکترونیک اولاً  نیازمند رویکرد مناسب و ثانیاً  نیازمند انتخاب زاویه مناسب به آن پدیده است .

براساس رویکرد برنامه ریزی توسعه ، مبتنی بر طراحی معماری بنا شده بر شالوده های نظری  نظام کلان و تحلیلی که از لایه های اثر فناوری اطلاعات بر سازمان و ساختارهای حکومت قابل ارائه است . زاویه نگاه متفاوتی به این پدیده پیش روی ما قرار می گیرد. در این زاویه نگاه به جای تلقی ابزاری ، دولت الکترونیک به صورت نوع و شکل جدیدی از دولت ، قابل مشاهده  است . در چنین شرائطی ما با شکل گیری پارادایم متفاوتی در این پهنه روبه رو خواهیم بود. برنامه ریزی توسعه و اجرای آن در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که رویکرد مناسب اتخاذ شود و از زوایه دید مربوط به این پدیده نگاه کند و حرکت خود را در میدان پارادایم جدید در حال شکل گیری انجام دهد .

با خرید پایان نامه بررسی موانع استقرار سیستم آمارهای مالی دولت GFS و دانلود فایل از سایت جزوه می توانید به سه پژوهش در رابطه با سیستم آمارهای مالی دولت دست پیدا کنید.

پایان نامه های مرتبط