پایان نامه مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ در تدوین استانداردهای حسابداری

بررسی تاثیر مفاهیم نظری گزارشگری مالی بر تدوین استانداردهای حسابداری

هدف‌ و جایگاه‌ در گزارشگری مالی

جهت‌ دستیابی‌ به‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ هماهنگ‌، وجود یک‌ مجموعه‌ پیوسته‌ از “اهداف‌” و “مبانی‌” مرتبط‌ که‌ بتواند ماهیت‌، نحوه‌ عمل‌ و حدود گزارشگری‌ مالی‌ را مشخص‌ کند لازم‌ است‌. چنین‌ مجموعه‌ای‌، همانند یک‌ قانون‌ پایه‌، در تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ و حل‌ و فصل‌ مسائلی‌ که‌ ممکن‌ است‌ در این‌ راه‌ پیش‌ آید، ملاک‌ عمل‌ قرار خواهد گرفت‌. علاوه‌بر مزیت‌ فوق‌، وجود یک‌ مجموعه‌ از مفاهیم‌ نظری‌، به‌ تعیین‌ حدود قضاوت‌ حرفه‌ای‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ و محدودکردن‌ رویه‌های‌ حسابداری‌ به‌منظور افزایش‌ قابل‌ مقایسه‌ بودن‌ اطلاعات‌ مالی‌ کمک‌ خواهد کرد.
از آنجا که‌ مفاهیم‌ نظری‌، به‌ عنوان‌ یک‌ نظام‌ منسجم‌ از اهداف‌ و مبانی‌ مرتبط‌، به‌منظور تهیه‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ هماهنگ‌ و تعیین‌ حدود قضاوت‌ حرفه‌ای‌ در تهیه‌ و ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ تدوین‌ می‌شود لذا طبعاً نمی‌تواند تحت‌ تأثیر الزامات‌ حسابداری‌ مقرر در قوانین‌ آمره‌ قرار گیرد بلکه‌ ممکن‌ است‌ برخی‌ اصول‌ مندرج‌ در آن‌ از الزامات‌ قانونی‌ فراتر رود. بدیهی‌ است‌ الزامات‌ حسابداری‌ مقرر در قوانین‌ آمره‌ در تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مدنظر قرار خواهد گرفت‌ تا سازگاری‌ لازم‌ بین‌ رویه‌های‌ حسابداری‌ مندرج‌ در قانون‌ و نحوه‌ عمل‌ طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ ایجاد گردد.
در موارد محدودی‌ ممکن‌ است‌ بنابه‌ ملاحظات‌ عملی‌، بین‌ این‌ مجموعه‌ و یک‌ استاندارد حسابداری‌ سازگاری‌ کامل‌ وجود نداشته‌ باشد. در چنین‌ حالاتی‌ الزامات‌ استاندارد حسابداری‌ برالزامات‌ مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ برتری‌ خواهد داشت‌.

مفاهیم نظری گزارشگری مالی

مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ یک‌ استاندارد حسابداری‌ نیست‌ و لذا برای‌ مسائل‌ خاص‌ مربوط‌ به‌ اندازه‌گیری‌ یا افشا، استانداردی‌ تعیین‌ نمی‌کند. معهذا از طریق‌ فراهم‌آوردن‌ اطلاعاتی‌ درمورد دیدگاه‌ بکار گرفته‌ شده‌ در تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌، این‌ مجموعه‌ دررابطه‌ با تهیه‌، حسابرسی‌ و استفاده‌ از صورتهای‌ مالی‌ مفید خواهد بود. به‌علاوه‌ مبانی‌ مندرج‌ در این‌ مجموعه‌ به‌عنوان‌ نقطه‌ اتکایی‌ برای‌ حل‌ و فصل‌ طیفی‌ از مسائل‌ حسابداری‌ که‌ در مورد آنها استاندارد خاص‌ ارائه‌ نگردیده‌ است‌، کاربرد خواهد داشت‌.

فهرست مقاله گزارشگری‌ مالی‌ در تدوین استانداردهای حسابداری

 • مقدمـه‌
 • هدف‌ و جایگاه‌
 • دیدگاه‌ کلی‌
 • گزارشگری‌ مالی‌ و اجزای‌ آن‌
 • دامنه‌ کاربرد
 • واحد گزارشگر
 • سایر موارد

فصل‌ اول‌ ـ هدف‌ صورتهای‌ مالی‌

 • استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ و نیازهای‌ اطلاعاتی‌ آنان‌
 • وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌

فصل‌ دوم‌ ـ خصوصیات‌ کیفی‌ اطلاعات‌ مالی

 • کیفیت‌ اهمیت‌
 • خصوصیات‌ کیفی‌ مرتبط‌ با محتوای‌ اطلاعات
 • مربوط‌ بودن‌
 • ارزش‌ پیش‌بینی‌ کنندگی‌ و تأییدکنندگی‌
 • انتخاب‌ خاصه‌
 • قابل‌ اتکا بودن‌
 • بیان‌ صادقانه‌
 • رجحان‌ محتوا برشکل‌
 • بی‌طرفی‌
 • احتیاط‌
 • کامل‌ بودن‌
 • خصوصیات‌ کیفی‌ مرتبط‌ با ارائـه‌ اطلاعات‌
 • قابل‌ مقایسه‌ بودن‌
 • ثبات‌ رویه‌
 • افشائیات‌
 • قابل‌ فهم‌بودن‌
 • ادغام‌ و طبقه‌بندی‌ اطلاعات‌
 • توان‌ استفاده‌کنندگان‌
 • پیوست‌ اس نداردهای‌ حسابداری‌
 • مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌
 • فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌)
 • محدودیتهای‌ حاکم‌ بر خصوصیات‌ کیفی‌ اطلاعات‌ مالی‌
 • موازنه‌ بین‌ خصوصیات‌ کیفی‌
 • به‌ موقع‌ بودن‌
 • منفعت‌ و هزینه‌
 • تصویر مطلوب‌
 • فصل‌ سوم‌ ـ عناصر صورتهای‌ مالی‌
 • داراییها و بدهیها
 • داراییها
 • تعریف‌ دارایی‌
 • حقوق‌ و سایر راههای‌ دستیابی‌ مشروع‌
 • منافع‌ اقتصادی‌ آتی‌
 • کنترل‌ توسط‌ واحد تجاری‌
 • معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ گذشته‌
 • مخاطره‌
 • بدهیها
 • تعریف‌ بدهی
 • تعهدات‌
 • معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ گذشته‌
 • سایر جنبه‌های‌ داراییها و بدهیها
 • قرینه‌ بودن‌ داراییها و بدهیها
 • تهاتر داراییها و بدهیها
 • حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌
 • درآمدها و هزینه‌ها
 • آورده‌ و س نده‌ صاحبان‌ سرمایه‌
 • پیوست‌ اس نداردهای‌ حسابداری‌
 • مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌
 • فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌)

فصل‌ چهارم‌ ـ شناخت‌ در صورتهای‌ مالی‌

 • مراحل‌ شناخت‌
 • معیارهای‌ شناخت‌
 • شناخت‌ اولیه‌
 • تجدید اندازه‌گیری‌
 • قطع‌ شناخت‌
 • شناخت‌ درآمد و هزینه‌
 • فرایند شناخت‌
 • رویدادهای‌ گذشته‌
 • معاملات‌
 • رویدادهایی‌ غیر از معاملات‌
 • قطع‌ شناخت‌
 • شناخت‌ درآمد و هزینه‌
 • شناخت‌ درآمد
 • شناخت‌ هزینه‌
 • کافی‌ بودن‌ شواهد
 • قابلیت‌ اتکای‌ کافی‌
 • اندازه‌گیری‌ برحسب‌ مبالغ‌ پولی
 • ابهام‌ درباره‌ میزان‌ منافع‌
 • وجود یک‌ مبلغ‌ حداقل‌

فصل‌ پنجم‌ ـ اندازه‌گیری‌ در صورتهای‌ مالی‌

 • نظامهای‌ اندازه‌گیری
 • بهای‌ تمام‌ شده‌ ریخی‌
 • ارزش‌ جاری‌
 • تعدیل‌ از بابت‌ اثرات‌ تورم‌ عمومی
 • نتیجه‌گیری‌
 • پیوست‌ شماره‌ یک‌ ـ تأثیر نگهداشت‌ سرمایه‌ براندازه‌گیری‌ سود
 • پیوست‌ شماره‌ دو ـ مثالی‌ ساده‌ از یک‌ نظام‌ مبتنی‌ بر ارزش‌ جاری‌ واقعی‌
 • پیوست‌ استانداردهای‌ حسابداری‌
 • مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌
 • فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌)

فصل‌ ششم‌ ـ نحوه‌ ارائه‌ اطلاعات‌ در صورتهای‌ مالی

 • ویژگیهای‌ صورتهای‌ مالی‌
 • ادغام‌ اطلاعات‌
 • طبقه‌بندی
 • ارتباط‌ متقابل‌ صورتهای‌ مالی‌
 • اجزای‌ صورتهای‌ مالی‌
 • صورتهای‌ مالی‌ اساسی
 • یادداشتهای‌ توضیحی‌ صورتهای‌ مالی
 • اطلاعات‌ متمم‌
 • ترازنامه‌
 • صورتهای‌ عملکرد مالی
 • صورت‌ جریان‌ وجوه‌ نقد
 • انعطاف‌پذیری‌ مالی

دانشجویان رشته حسابداری می توانند با خرید پایان نامه حسابداری از سایت جزوه به مرجعی ارزشمند جهت ارائه در پروژه های پایانی و پروژه های ترمیک خود استفاده کنند.

پایان نامه های مرتبط