مقاله رابطه عزت نفس با هویت دانش آموزان

دوران نوجوانی به سبب تغییرات شدید جسمانی و روانی وازطرف دیگر انتظاراتی که خانواده و جامعه از نوجوان دارد و سایر عواملی که در روند رشد و تکامل نوجوان تاثیر می گذارد بر حساسیت این دوره می افزاید. در این راستا ، عزت نفس یا ارزش گذاشتن به ویژگیهای خود که یکی ازموضوعات مهم وقابل  بحث درباره رشدخود محسوب می شود می تواند به شکل گیری یکی دیگرازجنبه های مهم رشدخودکه همان شکل گیری وتکوین هویت فردی است بیانجامد. درفصل اول پژوهش ، ابتدا در مورد چگونگی رشد شخصیت و نقش مهم آن در تبین و تشریح اختلالات روان شناختی مطالبی بیان شد. همچنین این دو مسئله بیشتر خود را در دوره نوجوانی وجوانی نشان می دهد و نقش کلیدی در این دوران ایفا می کند. آنچه که درواقع ، پژوهش حاضر باید جوابگو باشد، میزان همبستگی و چگونگی ارتباط هریک از پایگاههای هویت باعزت نفس می باشد. فصل دوم که شامل عناوینی ازجمله موضع گیری های نظری درخصوص هویت وعزت نفس که خود شامل بخشهایی ازقبیل تعریف هویت و عزت نفس می باشد که در این بخش به تعریف مفهوم هویت و عزت نفس پرداخته شده است و سپس به بحث شکل گیری هویت پرداخته می شود طبق نظریه اریکسون در مورد رشد روانی اجتماعی انسان ، پنجمین مرحله از رشد روانی – اجتماعی « شکل گیری هویت » در مقابل پراکندگی می باشد. دربخش بعدی نیزبه نظریه های مربوط به هویت ازجمله نظریات بلوز – کگان – لووینگر – اریکون – گلاسر پرداخته می شود و همچنین دربخش بعدی به نظریه های مربوط به عزت نفس ازجمله نظریات مردم – اریکسون – بندورا – کلی – مزلو وراجرز و دردوبخش پایانی به مباحثی ازجمله یافته های پژوهش درخصوص موضوع ونتیجه گیری نیزپرداخته شده است . فصل سوم روش پژوهش رامعرفی می کند. این روش به صورت همبستگی می باشدودرنمونه گیری نیزازروش نمونه گیری خوشه ای استفاده کرده ایم . جامعه موردمطالعه ما، دانش آموزان دخترمقطع پیش دانشگاهی وسوم دبیرستان منطقه یک مشهد می باشندکه ازمیان این تعدادما۱۶۰ نفررابه عنوان حجم نمونه دراختیارگرفتیم . دوآزمون اجراشده –آزمون گسترش یافته عینی پایگاه هویت من ودیگری آزمون عزت نفس کوپراسمیت – اجرای ازمون گروهی بودوداخل کلاس وحدود۲۰ الی ۲۵ دقیقه وقت لازم بودتاازمونی به هردوازمون پاسخ دهد.برای تحلیل داده هاازضریب همبستگی پیرسون استفاده کردیم وبرای بررسی تفاوت میان گین هانیزازازمون استفاده نمودیم . فصل چهارم نیزشامل دوبخش می باشدکه مربوط بررسی جهت شناختی وپس بررسی توصیفی وارتباطی سوالات پژوهش است و فصل پنجم به بحث ونتیجه گیری ومقایسه تحقیق فوق باسایرتحقیقات انجام شده ودراین زمینه نیزاختصاص داده شده است .

فهرست مقاله رابطه عزت نفس با هویت دانش آموزان

فصل اول :کلیات

 • مقدمه
 • موضوع تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • اهمیت موضوع
 • دلایل انتخاب موضوع
 • سوالات تحقیق
 • تعاریف عملیاتی واژه ها

فصل دوم : موضع گیری های نظری ویافته های پژوهشی درخصوص موضوع

 • موضع گیری های نظری درخصوص هویت وعزت نفس
 • تعریف هویت وعزت نفس
 • شکل گیری هویت
 • نظریه های هویت
 • نظریه های عزت نفس
 • یافته های پژوهشی درخصوص موضوع
 • نتیجه گیری

فصل سوم :روش پژوهش

 • روش تحقیق
 • جامعه و نمونه آماری
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • ابزار اندازه گیری هویت
 • ابزاراندازه گیری عزت نفس
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

 • بررسی جمعیت شناختی
 • بررسی توصیفی و استنباطی فرضیه ها

فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری

 • بحث و نتیجه گیری
 • نتیجه گیری نهایی
 • محدودیتها
 • پیشنهادات
 • منابع

پایان نامه های مرتبط