پایان نامه کاربرد سنجش از دور و اطلاعات ماهواره ای در معادن

این گزارش بر مبنای بررسی های زمین شناسی معدنی در منطقه ای در حدود ۵۰ کیلومتری جنوب ریگان بم- کرمان تنظیم شده است . منطقه مورد بررسی از نظر اکتشاف و پی جوئی منابع مس پرفیری مورد نظر شرکت اکتشاف ملی مس ایران بوده است و فعالیتهای این شکرت در حال حاضر پی جوئی و اکتشاف مقدماتی را پشت سر گذاشته است و وارد اکتشاف نیمه تفضیلی شده است. بنابراین با شناخت و آگاهی کافی که ما از منطقه و نوع کانی‏سازی و پراکندگی آن در منطقه داریم کافی است که بین اطلاعات ماهواره ای پردازش شده و نقشه های زمین شناسی و ژئوشیمیایی در دسترس ارتباط برقرار کنیم تا در نهایت به روشی دست پیدا کنیم که در موارد دیگر که پروژه پی جوئی و اکتشاف روند طبیعی خود را طی می‌کند بتوانیم به عنوان اولین فاز پی جوئی از  این کلید استفاده کنیم. برای این منظور سعی شده است که با استفاده از منابع موجود طریقه استفاده از این اطلاعات را مورد بررسی و تحلیل و  تفسیر قرار دهیم.

به طور كلي اين پروژه در چندين فصل تهيه و تنظيم مي شود كه به ترتيب زير مي باشد:

 1. تاريخچه سنجش از دور
 2. مفاهيم و اصول سنجش از دور
 3. زمين شناسي عمومي ناحيه ريگان- بم- كرمان
 4. پردازش داده هاي ناحيه ريگان- بم- كرمان

به طور كلي تاكنون به بالغ بر 2400 ماهواره به ثبت رسيده است كه از اين ميان حدود 1000 ماهواره كاربرد سنجش از دور دارند شروع سنجش از دور توسط نيروهاي نظامي بوده است و از دهه 80 كشورهاي زيادي محسنات فضا رامتوجه مي شوند و به سمت استفاده از فضا مي روند. امروزه استفاده از فضا چنان گسترش يافته است كه سازمان ملل سنجش استفاده واضح آميز از فضاي بالاي جو به وجود آمده است.
[alert type=”info”]در اين گزارش زمين شناسي عمومي منطقه مورد مطالعه قرار گرفت. كالبد زمين شناسي سلسله جبال بارز كه منطقه مورد بررسي در بخش بسيار كوچكي از اين پيكره واقح شده است از يك پيكره ولكانو پلونيوم تشكيل شده است. از اين محدوده بخش مركزي شمالي و جنوب ناحيه را سنگهاي نفودي تشكيل مي دهد كه به گونه اي آشكار در رديف آتشفشاني ائولن تزيريق شده است. فعاليت هاي ماگمايي و متعاقب آن رخداد هاي تكتونيكي نقش بسزايي در شكل گيري واحدهاي دگرسان اين نموده اند.[/alert]

به طوري كه هجوم و حضور محلولهاي تأخيري و باردار در سنگهاي ميزبان و خود آلودگي سنگ ميزبان به مواد باردار علي الخصوص مس، سيماي جالبي به ريخت محدوده معدني در بخش مركزي ناحيه داده است. هدف ما بررسي هاي زمين شناسي و معدني منطقي توسط عكسهاي ماهواره اي است كه شامل تهيه نقشه ليتولوژي و نقشه خط واره ها در مقياس و همچنين نقشه توپوگرافي و كنتراسيونهاي ئيدروترمالي در منقطه مي باشد.

فهرست پایان نامه کاربرد سنجش از دور و اطلاعات ماهواره ای در معادن

 • مقدمه
 • فصل اول: تاریخچه سنجش از دور

 • کلیات
 • تاریخچه مختصری از سنجش از دور
 • سیستمهای هوایی
 • عکسهای هوائی و سیستم های اسکن کننده هوایی
 • رادار هوائی
 • سکوهای فضائی
 • سایر ماهواره ها
 • فصل دوم؛ اصول و مفاهیم سنجش از دور

 • کلیات
 • اصول و مفاهیم سنجش از دور
 • امواج الکترو مغناطیسی
 • انواع ماهواره ها
 • فیزیک سنجش از دور
 • تعبیر و تفسیر اطلاعات دورسنجی
 • شرایط یک مفسر
 • عوامل تعبیر و تفسیر
 • خصوصیات تصاویر دور سنجی
 • مقدمه ای بر ساختار اطلاعات رقومی
 • فرمت ذخیره دادهای ماهواره ای
 • تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای یا فضائی
 • منابع خطا از نقطه نظر هندسی
 • سنجنده ها
 • اسکنر ها
 • سیستم های راداری
 • مزایای رادار
 • باندهای رادار
 • خاصیت پلاریزاسیونتوان
 • تفکیک در رادار
 • پردازش و آشکار سازی تصویر
 • فصل سوم: کاربردها زمین شناسی و معدنی

 • کاربرد زمین شناسی و معدنی
 • فصل چهارم:‍ زمین شناسی عمومی ناحیه ریگان- بم- کرمان

 • زمین شناسی عمومی ناحیه ریگان- بم- کرمان
 • پردازش داده های ناحیه ریگان- بم- کرمان
 • نتیجه گیری
 • ضمیمه

نتيجه گيري از پژوهش کاربرد سنجش از دور و اطلاعات ماهواره ای در معادن

بنابر فعاليتهاي انجام شده در پردازش و تعبير و تفسير داده هاي TMمنطقه ريگان درجهت آشكار سازي زونهاي آلتراسيون هيدروترمالي و تفكيك واحدهاي ليتولوژيكي و نمايش خط واره ها و گسل ها، نتايجي كه بدست آمد به قرار زير ميباشد.

 1. تصاوير تركيبي رنگي 1-4-7 (RGB) و 1-5-7 (RGB) تصاوير بسيار مناسبي ازجهت هر سه هدف فوق مي باشند.
 2. هيچكدام از روشهاي طبقه بندي، براي تفكيك واحدهاي ليتولوژيكي و يا آشكارسازي زونهاي آلتره شده مناسب نيستند.
 3. بهترين گزينه براي آشكارسازي رسها و به تبع آن، آلتراسيون تيدروترمالي استفاده از تصوير حاصل ازمولفه چهارم آناليز مولفه‏هاي اصلي چهار باند 1 و4 و5 و 7 مي باشد.
 4. استفاده از يك سيستم اطلاعات جغرافيايي وسيله بسيار مناسبي را در اختيار ما قرار مي دهد تا بتوانيم بهترين گزينه را از بين گزينه هاي موجود و بهترين حالت ممكن را از بين حالتهاي موجود، انتخاب كنيم.

اين يك نتيجه گيري درمورد منطقه مورد مطالعه و كانيهاي موجود در آن منطقه مي باشد.
به طور كلي همان طور كه درابتدا نيز بيان شد مي توان از تصاوير ماهواره اي به عنوان يك پايه پي جوئي استفاده كرد. به طور تقريب ميتوان گفت كه با استفاده از اين روش مي توان گام بسيار بزرگي را در مراحل اوليه پي جوئي و اكتشاف بدون دخالت و تماس فيزيكي توسط فضانوردان براي دستيابي به اهداف زمين شناسي و معدني برداشت.

پایان نامه های مرتبط