پایان نامه بررسی عوامل مختلف کاهش انگیزه پرسنل شرکت

بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه پرسنل شرکت رینگ سازی مشهد

ما در عصری زندگی می‌کنیم که سازمانهای مختلف با تشکیلات کوچک و بزرگ پیرامونمان را فراگرفته اند. قسمت اعظم احتیاجات و نیازهای گوناگون ما را سازمانهای دولتی و خصوصی اجتماعی تقریبا در کلیه شئون زندگی انسان، از از هنگام تولد تا مرگ تاثیر می‌گذارند و بدون وجود سازمانها زندگی ما حالتی کاملا متفاوت از آنچه که هم اکنون دارد، پیدا می‌کند. گستردگی سازمانها به گونه ای است که می‌توان گفت جامعه از سازمان های گوناگون که کالاها و خدمات مورد نیاز را تامین می‌کنند، تشکیل یافته است و امروزه ما پیشرفت و توسعه در هر جامعه را منوط به کارائی و راندمان سازمان های آن جامعه می‌دانیم.

در جهت افزایش راندمان و کارائی سازمان ها باید اجزاء و عوامل اصلی هر سازمان را شناسایی و نحوه بهره گیری از منابع و امکانات آن را مورد بررسی قرار دهیم. بررسی اجمالی سازمان ها نشان می‌دهد که پنج عامل اصلی را می‌توان در هر سازمان مشخص نمود که عبارتند از نیروی انسانی، مواد، تجهیزات، روشها و مدیریت. هرچند که هرکدام از این عوامل در جای خود اهمیت زیادی را دارند و می‌توانند در کارایی سازمان نقش داشته باشند اما می‌توان گفت مهمترین این عوامل مدیریت است. برای رسیدن به بازدهی مطلوب و دستیافی به اهداف می‌باید مدیریتی توانمند وجود داشته باشد که در نیروی انسانی تحرک و شور و شوق ایجاد نماید.

پیشنهاد می شود: پایان نامه مهارت‌های مدیریتی و تیپ‌های شخصیتی مدیران + پروپوزال

فهرست پایان نامه بررسی عوامل مختلف کاهش انگیزه پرسنل شرکت

 • پیشگفتار

فصل اول – مقدمه پژوهش

 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • فرضیات پژوهش
 • اهداف تحقیق
 • متغیرهای تحقیق
 • تعریف اصطلاحات
 • تعریف

فصل دوم- بررسی پیشینه پژوهشی

 •  بررسی تئوری ها و پژوهش های گذشته
 •  اتسنتاج کلی در ارتباط با مسئله پژوهشی
 •  خلاصه چگونگی حل مسئله پژوهشی
 • اصطلاحات و مفاهیم
 • مفهوم انگیزش
 • ماهیت انگیزش
 • اهمیت انگیزش
 • «ریشه یابی علل مشکلات عدم وجود انگیزش صحیح نیروی کار»
 • عدم تامین انتظارات کاری مدیریت از سوی زیردستان
 • سبک نامناسب رهبری مدیر
 • عدم انطباق اهداف کارکنان با اهداف مدیریت
 •  میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها
 •  درجه رضایت شغلی کارکنان
 •  میزان واگذاری مسئولیتها
 •  میزان انگیزه و تمایل واقعی پرسنل
 •  سهیم شدن کارکنان در مالکیت و سود شرکت
 • مساله امنیت شغلی
 • فقدان آموزش موثر نیروی انسانی
 • اثربخشی پایین مدیریت
 •  طیف زمانی برنامه ریزی شرکت
 • عدم اعتماد مدیریت به کارکنان

فصل سوم – روش پژوهش

 •  توصیف آزمودنیها (جامعه و گروه نمونه)
 •  توصیف ابزارهای پژوهش
 •  اعتبار و روایی ابزارهای پژوهشی
 •  طرح پژوهش و روش تحلیل داده ها

فصل چهارم – روش تحقیق

 • جامعه آماری
 • نمونه و روش نمونه گیری
 • قلمرو مکانی و زمانی پژوهش
 • ابزار و گردآوری اطلاعات
 • روایی و اعتبار ابزار گردآوری اطلاعات
 • قلمرو پژوهش

فصل پنجم – یافته های پژوهشی

 •  توصیف و تحلیل داده ها (در رابطه با پرسش، هدف یا فرضیه)
 •  سایر یافته های پژوهشی

فصل ششم – بحث و تفسیر

 • نتیجه گیری
 • پیشنهادها
 • نتیجه گیری
 • پیشنهادات
 • مطرح کردن مسائل و مشکلات سازمان و تبادل اطلاعات
 • منابع و مآخذ

پایان نامه های مرتبط