پایان نامه میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات

میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد

در سالهای گذشته تلاشهای زیادی در جهت توسعه ورزش بانوان صورت گرفته است یکی از راههای علاقمند کردن دختران دانشجو به فعالیتهای جسمانی برگزاری مسابقات ورزشی در سطح خوابگاهها می باشد.

[alert type=”info”]در این مطالعه محقق جهت تشخیص میزان رضایتمندی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها به توزیع فرم ارزشیابی بین شرکت کنندگان و تماشاچیان پرداخت.[/alert]

خلاصه تحقیق

پژوهش حاضر اقدام به بررسی رضایتمندی دانشجویان دختر خوابگاهی از برگزاری مسابقات هفته خوابگاه های دانشگاه فردوسی مشهد نموده است. هدف عمده این تحقیق بررسی این امر است که مسابقات خوابگاهها آنطور که باید و شاید اجرا شود یا خیر.

تکنیک محقق پرسشنامه بوده است. بخش اول پرسشنامه اطلاعات عمومی و بخش دوم شامل ۱۲ سوال بود. جامعه آماری در این تحقیق دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد بود که تعداد ازمودنیهای انتخابی جامعه آماری در این تحقیق دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد بود که تعداد آزمودنیهای انتخابی از این جامعه ۸۰ نفر بودند.

روش آماری مورد استفاده در این تحقیق، آمار توصیفی بوده است. نتایج این تحقیق نشان داده اند رضایتمندی دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از برگزاری مسابقات هفته خوابگاه ها مطلوب بوده با توجه به نتابج تحقیق به مسئولین دست اندرکار امور تربیت بدنی پیشنهاد می شود جهت حمایت هرچه بیشتر برگزارکنندگان مسابقات به تقویت و امکانات و تجهیزات ورزشی به منظور جذاب تر کردن و استقبال دانشجویان و به خصوص ورزش خواهران توجه بیشتر نمایند.

فهرست پایان نامه میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات

 • فصل اول طرح تحقيق

 • بيان مساله
 • اهميت و ضرورت تحقيق
 • اهداف پژوهش
 • هدف كلي
 • اهداف ويژه
 • فرضيات تحقيق
 • سوال پژوهشي
 • محدوديت هاي تحقيق
 • قابل كنترل
 • خارج از كنترل
 • واژه ها و اصطلاحات تحقيق
 • فصل پيشينه تحقيق

 • پيشينه تحقيق
 • فصل روش تحقيق

 • روش تحقيق
 • جامعه آماري
 • جمعيت نمونه «نمونه آماري»
 • متغيرهاي تحقيق
 • متغير وابسته
 • متغير مداخله گر
 • مطالعه مقدماتي
 • فصل چهارم تجزيه و تحليل آماري

 • مشخصات آزمودنيها
 • توصيف سوالهاي اختصاصي پرسشنامه
 • آزمون فرضيه اول
 • آزمون فرضيه دوم
 • آزمون فرضيه سوم
 • آزمون فرضيه
 • آزمون فرضيه
 • آزمون فرضيه
 • آزمون فرضيه
 • آزمون فرضيه
 • آزمون فرضيه نهم
 • آزمون فرضيه دهم
 • آزمون فرضيه يازدهم
 • آزمون فرضيه دوازدهم
 • فصل تجزيه و تحليل نتايج تحقيق

 • بحث و نتيجه گيري
 • محدوديتهاي پژوهش
 • پيشنهادات
 • خلاصه تحقيق
 • منابع و مآخذ

بحث و نتيجه گيري

توسعه مسابقات خوابگاهي به منظور سلامتي و نشاط و شادابي دانشجويان دختر امري ضروري است بنابراين لازم است هر مدير در محدوده مديريتي خود به تجزيه و تحليل برگزاري مسابقات پرداخته و از اين طريق به مشكلات و نارسايي هاي موجود پي برده و با ارائه پيشنهاداتي مسئولين برگزاري مسابقات را مطلع نموده تا با در اختيار گذاشتن امكانات، پرسنل و بودجه كافي در جهت برگزاري بهتر اين مسابقات گامي فراتر برداشته شود.
در فصل چهارم مشاهده شد كه ازدمودنيها از 15 رشته از دانشكده هاي مختلف در مسابقات هفته خوابگاهها شركت كردند همانگونه كه در بخش دوم فرم ارزشيابي (پرسشنامه) مشاهده شد 65 درصد از دانشجويان اظهار داشتند كه نظم و هماهنگي در اجراي مسابقات در حد خوب بوده است وحدود 40 درصد از دانشجويان اعلام نموده اند كه زمان برگزاري مسابقات در حد مطلوب بوده و 5 درصد آنها زمان برگزاري مسابقات را ضعيف اعلام كرده اند و 25/52 درصد از آزمودنيها مكان برگزاري مسابقات را خوب و 25 درصد آن را متوسط ارزيابي كردند وهمچنين 75/68 درصد از دانشجويان تبليغات مسابقات را در حد مطلوب و 25/62 درصد از شركت كنندگان تبليغات را در حد بسيار خوب اعلام نموده اند و آزمودنيها نيزميزان همكاري برگزاركنندگان مسابقات را 25/51 درصد خوب و 75/33 درصد آن را بسيار خوب ارزيابي كردند. و شركت كنندگان ميزان جذابيت مسابقات 75/63 درصد در حد خوب و 5درصد نيز آن را ضعيف اعلام نموده اند و همچنين 5/47 درصد از آزمودنيها داوري مسابقات را خوب و 5/37 درصد بسيار خوب و 15درصد متوسط ارزيابي كرده اند و نحوه برخورد برگزار كنندگان در مسابقات را 5/62 درصد در حد خوب اعلام كردند.
و آزمودنيها تنوع رشته هاي ورزشي مسابقات را 5/72 درصد خوب ارزيابي كردند.
ميزان استقبال از مسابقات از نظر شركت كننگان 5/42 درصد خوب و 30 درصد متوسط و 5 درصد ضعيف اعلام نموده اند و 5 درصد درحد ضعيف ارزيابي كردند.
شركت كنندگان در مجموع سطح برگزاري مسابقات را 75 درصد خوب و 20 درصد بسيار خوب ارزيابي كردند و در كل ميزان رضايتمندي از برگزاري مسابقات هفته خوابگاهها در دانشجويان دختر دانشگاه فردوسي مشهد 04/46 درصد خوب، 75/23 درصد بسيار خوب، 06/19 درصد متوسط، 08/2 درصد ضعيف اعلام گرديد.
لذا با توجه به نتايج فوق مي توان اظهار كرد كه مسابقات هفته خوابگاهها از لحاظ اجرايي در حد مطلوب مي باشد.
به طوريكه گزينه ضعيف در هيچ سوالي از 5درصد تجاوز نكرده و حداكثر درصد را در همه سوالات گزينه خوب به خود اختصاص داد.

انتخاب های دیگر شما ...