پایان نامه فرسودگی شغلی کارمندان بانک

بررسی رابطه فرسودگی شغلی متصدیان اموربانکی بانک ملی آذربایجان شرقی با کارکردهای خانوادگی آنها در سال ۱۳۸۳

تنش در محیط کاری امری شایع است و بسیاری از افراد با آن مواجه می شوند، لذا گروهی از صاحب نظران رفتار سازمانی فشار روانی را بیماری شایع قرن توصیف کرده اند که در دراز مدت می‌تواند منجر به فرسودگی شغلی شود پس فرسودگی شغلی نیز یکی از عمده ترین پیامدهای اجتناب ناپذیر تنش کاری است که به دنبال خود فرسودگی جسمی، تغییر در رفتار و عملکرد شغلی را به ارمغان می آورد،

تعارضهای کاری و خانوادگی هنگامی به وجود می آید که فشارهای مربوط به نقش و انتظارات در کار خانواده با یکدیگر ناهمساز باشند، مانند زمانی که شرکت در یک نقش، مشارکت در نقش دیگر را غیر ممکن می سازد.

فهرست پایان نامه فرسودگی شغلی کارمندان بانک

 • اهمیت مساله
 • هدف کلی
 • اهداف جزئی
 • فرضیات

فرضیه اصلی: بین فرسودگی شغلی کارکنان و کارکردهای

فرضیه اول: بین فرسودگی شغلی کارکنان و مهارتهای حل

 • فرضیه دوم
 • فرضیه سوم
 • فرضیه چهارم
 • فرضیه پنجم
 • فرضیه ششم
 • تعاریف نظری و عملی
 • تعریف نظری خانواده
 • حل مساله
 • نقشها
 • پاسخدهی عاطفی
 • آمیختگی عاطفی
 • کنترل رفتار
 • فرسودگی شغلی
 • تحلیل عاطفی
 • مسخ شخصیت
 • کاهش پیشرفت فردی
 • فرسودگی شغلی
 • دیده شده است (مازلاک و همکاران ۲۰۰۴)
 • تاریخچه مفهوم فرسودگی شغلی
 • مرحله اولیه یا پیشگام
 • نشانه های مرض فرسودگی شغلی
 • رویکرد های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی
 • رویکرد روانشناختی- اجتماعی
 • رویکرد تبادلی چرنیس
 • کاهش فرسودگی شغلی
 • راهبردها و تغییرات سازمانی
 • خانواده از دیدگاههای جامعه شناسی
 • خانواده از دیدگاه ههای روانشناسی
 • انواع و اشکال خانواده
 • کارکردهای خانواده از دیدگاه‌های جامعه‌شناسی
 • ارزیابی خانواده و کارکردهای آن از دیدگاه روانشناسی
 • مدل مک مستر از کارکرد خانواده
 • ارتباط
 • نقشها
 • پاسخ دهی عاطفی
 • آمیختگی عاطفی
 • کنترل رفتار 

پیشینه تحقیق در رابطه با فرسودگی شغلی 

پیشینه تحقیق در رابطه با کارکردهای خانواده

 • مطالعات انجام شده در خارج از کشور
 • روش تحقیق
 • نمونه آماری
 • جامعه آماری
 • روش و شیوه عملی نمونه‌گیری
 • ابزار سنجش فرسودگی شغلی
 • ابزار سنجش خانواده
 • منابع و ماخذ فارسی
 • ابزار سنجـش خانواده

اهداف کلی پژوهش

شناخت ارتباط ميان افسردگي شغلي كاركنان بانك ملي و كاركردهاي خانوادگي آنها

اهداف جزئي پژوهش

1- شناخت رابطه فرسودگي شغلي كاركنان با مهارتهاي حل مشكل خانوادگي آنها
2- شناخت رابطه فرسودگي شغلي كاركنان با مهارتهاي ارتباطي خانوادگي آنها
3- شناخت رابطه فرسودگي شغلي كاركنان با ايفاي نقشهاي خود در خانواده
4- شناخت رابطه فرسودگي شغلي كاركنان با پاسخهاي عاطفي آنها در خانواده
5- شناخت رابطه فرسودگي شغلي كاركنان با درگيريهاي عاطفي آنها در خانواده
6- شناخت رابطه فرسودگي شغلي كاركنان با كنترل اجتماعي آنها در خانواده

[alert type=”danger”]دانلود پایان نامه ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی فرسودگی شغلی کارمندان بانک و ارتباط آن با کارکردهای خانوادگی آنها را از سایت جزوه دریافت کنید.[/alert]

مقالات مرتبط با این موضوع