نمونه فرم قرارداد اجاره پارکینگ

در قرارداد اجاره نامه پارکینگ، مشخص شده که شش دانگ یک باب پارکینگ با مساحت و مشخصات و مکان مشخص به شخص یا اشخاصی اجاره داده می شود. در قرارداد ذکر شده هزینه اجاره پارکینگ با شروط مشخص چقدر می باشد. این نمونه قرارداد جهت استفاده شخصی یا پیمانکاری مناسب می باشد.

فهرست نمونه فرم قرارداد اجاره پارکینگ

مشخصات طرفین قرارداد

موضوع قرارداد

مدت زمان اجاره پارکینگ

مبلغ قرارداد

شروط

متن قرارداد اجاره نامه پارکینگ

متن کامل قرارداد اجاره پارکینگ بصورت موردی در این فایل آمده است.

 

انتخاب های دیگر شما ...