پایان نامه رابطه‌ بين تأمين مالي و درصد تغييرات هزينه‌ سرمايه شرکت

رابطه‌ بين شيوه‌هاي تأمين مالي و درصد تغييرات هزينه‌ سرمايه  (مطالعه موردي: شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

هدف اصلي از پایان نامه رابطه‌ بين تأمين مالي و درصد تغييرات هزينه‌ سرمايه شرکت ، بررسي اين موضوع است كه آيا بين شيوه‌هاي تأمين مالي و درصد تغييرات هزينه‌ سرمايه رابطه معناداري وجود دارد يا خير. در راستاي اين هدف به تعريف مفاهيم هزينه‌ سرمايه، ميانگين موزون هزينه سرمايه،اقلام تشكيل دهنده‌ ميانگين موزون هزينه‌ سرمايه، آماره‌ آزمون t ، آماره‌‌ آزمون f و ضريب همبستگي پرداخته و به تبع آن نحوه‌ محاسبات هر يك توضيح داده مي‌شود. اطلاعات مورد نياز براي يك دوره‌ زماني چهارساله از شركت‌هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران از صنايع مختلف جمع‌آوري شده است. پس از محاسبات ميانگين موزون هزينه‌ سرمايه شركت‌هاي مورد مطالعه، ارقام به دست آمده با ميانگين موزون هزينه‌ سرمايه دو كشور هند و آمريكا در يك برهه‌ زماني مشخص (سال 2003 ميلادي) به صورت اجمالي مقايسه مي‌شود. با استفاده از روشهاي آماري معرفي شده فرضيات تحقيق آزمون مي‌شود. نتايج به دست آمده حاكي از اين است كه در اكثر موارد بين شيوه‌هاي تأمين مالي و درصد تغييرات هزينه‌ سرمايه رابطه خطي وجود دارد ولي معنادار بودن اين رابطه بسته به نوع شيوه‌ تأمين مالي و سال مورد رسيدگي متفاوت مي‌باشد.

تاثیر ساختار سرمایه شرکت ها بر افزایش ارزش شرکت

يکي از مهمترين روشهاي افزايش ارزش کلي يک شرکت انتخاب بهترين راه کارها برای سرمايه گذاري وجوه وتشکيل مناسب ترين ساختار سرمايه مي باشد. تامين مالي به اشکال مختلف صــورت مي گيرد که عبارتنـــد از:اســتقراض،صدور سهام و انباشته کردن سود شرکت.انتخاب بهترين گزينه تامين مالي حتما بايد با مدنظر گرفتن مخارج تامين مالي صورت گيرد که در ادبيات مالي از آن تحت عنوان هزينه سرمايه ياد مي شود(فاوفرنچ ،1999).وجوهي که به وسيله شرکت کسب مي شود بايد در جهت يک سرمايه گــذاري بالقوه، بازده کافي براي تامين کننـدگان اين وجوه ايجاد کند. بازده مورد انتظار تامین کنندگان منابع مالی یکسان نمی باشد. درجایي که بستانکاران شرکت به دنبال يک نرخ بهره ثابت ومطمئن هستند،سهامداران پذيرفته اند بازدهي که آنها از شرکت دريافت مي کنند بسته به نحوه عمل شرکت متفاوت مي باشد(همپتون ،1990).همچنين انتظارات سرمايه گذاران بــسته به شرايط سياسي،اقتصــادي،بازده جاري بازار،ريسک بازار،کيفيــت ونحوه مديريت وتعداد ديگري از فاکتورها تغيير مي کند.
انتظارات وسليقه هاي تامين کنندگان مختلف وجوه نقد بايد توسط شــرکت شناسایي شود که بتواند به نحو مطلوبي هزينه سرمايه خود را مديريت کند(کاون ،1976).در واقع هزينه سرمايه عبارت است از حداقل نرخ بازدهي که واحد اقتصادي بايد به دست آورد تابازده مورد انتظار سرمايه گذاران تامين شود.

کاهش قیمت اوراق بهادار شرکت

اگر نرخ بازده سرمايه گذاران يک شرکت از هزينه سرمايه اش بيشتر باشد واين افزايش بازده بدون بالا رفتن درجه ريسک صورت گرفته باشد،نتيجه اين خواهد بود که ثروت سهامداران افزايش خواهد يافت(مایرز ،1981).به عبارت ديگر اگر شرکت هزينه سرمايه يا نرخ مورد انتظار سرمايه گذاران را برآورده نسازد، قيمت اوراق بهادار شرکت کاهش خواهد يافت. باتوجه به مطالب بالا، درادامه مقاله اين هدف دنــبال مي شود که آيا شيوه هاي تامين مالي منجر به تغيير در نرخ هزينه سرمايــه شرکتها گرديــده است و در صورتي که منجر به تغــيير گرديده است، ارتباط خطي و سهم هر يک از اين شيوه ها دررابطه باهزينه سرمــايه چگونه است.

The Relationship Between Financing Methods & Percentage of Change in Cost of Capital – Case Study: Accepted Companies in Tehran Stock Exchange

فهرست پایان نامه رابطه‌ بين تأمين مالي و درصد تغييرات هزينه‌ سرمايه شرکت

 • مدلهاي هزينه سرمايه
 • نرخ بازده متوسط تحقق يافته
 • مدل نرخ بازده متوسط تحقق يافته تعديل شده
 • مدل قيمت گذاري دارایي سرمايه اي
 • مدل رشد سود تقسيمي
 • فرضيه هاي پژوهش
 • روش تحقيق
 • هزينه خاص بدهي
 • هزينه خاص سهام ممتاز
 • هزينه خاص سهام عادي
 • هزينه خاص سود انباشته
 • توزيع فيشر
 • ضريب همبستگي
 • يافته هاي پژوهش وتحليل آنها
 • آزمون فرضيه درسال1379
 • آزمون فرضيه در سال1380
 • آزمون فرضيه درسال1381
 •  آزمون فرضيه در سال1382
 • نتايج تحقيق و پيشنهادات
 • منابع

 

نتايج تحقيق و پيشنهادات

1- نتايج تحقيق نمايانگر اين مطلب است که بين شيوه هاي تامين مالي و نرخ هزينه سرمايه شرکتها ارتباط معني داري وجود دارد.به اين دليل مديران بايد بتوانند با انتخاب بهنرين ساختار سرمايه ومناسب ترين ترکيب شيوه هاي تامين مالي، هزينه سرمايه شرکت را کاهش دهند.به تعريفي ديگر اگر مديران بخواهندبا استفاده از بودجه بندي سرمايه اي تصميمات درستي اتخاذ کنند بايد قادر به محاسبه هزينه سرمايه باشند.
2- نتايج نشان مي دهد تامين مالي از محل بدهيهاي بلند مدت منجر به کاهش هزينه سرمايه ودر نتيجه افزايش ثروت سهامداران مي شود، لذا مديران بخصوص باتوجه به شرايط تورمي کشوربايد سعي به تامين مالي از محل منبع مذکور داشته باشند. (مشروط بر اینکه میزان بدهیهای بلند مدت درساختارسرمایه شرکت از حد معینی تجاوز نکند زیرا در اینصورت هزینه سرمایه نیز افزایش می یابد)
3- همانگونه که در نتايج تحقيق ملاحظه مي شود نقش سود انباشته جهت تامين مالي در سال 1382 افزايش يافته است.اين بدان جهت است که امکان تامين مالي به نحو مورد نظر از محل بدهيهاي بلند مدت در اين سال وجود نداشته است.در واقع اندوخته نمودن سود به دليل عدم وجود هزينه هاي انتشار(بعد از بدهيهاي بلند مدت) يكي از منابع درخور توجه تامين مالي است.البته مديران نبايد فراموش کنند عدم پرداخت هزينه بهره بابت اندوخته کردن سود به معني بدون بهره بودن اين منبع تامين مالي وعدم وجود هزينه از بابت آن نمي باشد.
4- سرمايه گذاران بالقوه بايد توجه داشته باشند که افزايش سرمايه شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران ممکن است در ابتدا به افزايش قيمت سهام منجر شود ولي اگر شرکتها نتوانند بازدهي بيش از هزينه خاص اين منبع تامين مالي ايجاد کنند،پيش بيني مي شود اين امر موجب کاهش قيمت سهام اينگونه شرکتها در آينده شود.

شما می توانید با خرید پایان نامه حسابداری رابطه‌ بين تأمين مالي و درصد تغييرات هزينه‌ سرمايه شرکت به تحقیقی کامل برای دروس تخصصی خود دست پیدا کنید.

انتخاب های دیگر شما ...