مقاله ترجمه شده مقاومت تیرچه بتن آرمه

پایان نامه بررسی تجربی در مورد مقاومت خمشی تیرهای بتن آرمه با دانه‌های بتنی ۱۰۰% بازیافت شده – مقاله ترجمه شده الزویر مهندسی عمران 2015

[alert type=”info”]نتایج بررسی تجربی مقاومت تیرچه بتن آرمه مقیاس کامل را نشان می‌دهد که با دانه‌های بتن %۱۰۰ بازیافت شده (RCA) و همچنین بتن متداول (CC) ساخته می‌شود.

گروه مهندسی عمران، معماری و محیط زیست، دانشگاه علم و صنعت میسوری، و آزمایشگاه تحقیقات مهندسی دانشکده مهندسی عمران و علوم محیطی، دانشگاه اوکلاهما[/alert]

برنامه آزمایشی شامل هشت تیر است. پارامترهای تست این تحقیق شامل نسبت تقویت طولی و نوع بتن است. تیرهای تحت شرایط بارگذاری چهار نقطه‌ای به سادگی پشتیبانی شده تست می‌شوند. ترک خوردگی تجربی، تسلیم شدگی و گشتاور نهایی تیرها با ۱۱-۳۱۸ ACI و مفاد یورو کد ۰۵-۲ و روش نظریه میدان فشردگی اصلاح یافته (MCFT) مقایسه می‌شود. بعلاوه، مقاومتهای خمشی آزمایشی تیرها با پایگاه داده‌های تست خمشی نمونه‌های CC و RCA مقایسه می‌شود. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که تیرهای RCA دارای مقاومت خمشی نهایی قابل مقایسه و انحراف بالاتر تقریباً %۱۳ مطابق با مقاومت خمشی نهایی تیرهای CC است.

  • فهرست پایان نامه مقاومت تیرچه بتن آرمه

مقدمه و اهمیت تحقیق
برنامه تجربی

طرح نمونه

مواد و نسبتهای مخلوط

ساخت و عمل آوری نمونه‌های تست

تنظیم و رویه تست خمشی

امکانات تست

تجهیزات

نتایج تست خمشی و بحث

رفتار کلی (حالت شکستگی و ترک خوردگی)

نتایج آزمون مشخصات مواد و مقایسه با رفتار خمشی

مقایسه نتایج تست با روش MCFT

مقایسه نتایج تست با پایگاه داده‌های تست خمشی و تحقیق قبلی

نتیجه‌گیری

  • فهرست جداول مقاومت تیرچه بتن آرمه

جدول ۱٫ مشخصات فیزیکی دانه

جدول ۲٫ مشخصات مکانیکی فولاد تقویتی

جدول ۳٫ نسبت‌های مخلوط بتن

جدول ۴٫ مشخصات بتن تازه و سخت

جدول ۵ خلاصه نتایج و مقایسه با کدهای EC2 و ۳۱۸ ACI

نتیجه گیری پایان نامه مقاومت خمشی تیرهای بتن آرمه

نتایج ذیل با توجه به رفتار خمشی مخلوط‌های CC و RCA ارائه شدند:

  • برحسب مورفولوژی ترک و پیشروندگی ترک، ترک‌های تیرهای RCA با فاصله نزدیک به همدیگر با تیرهای CC مقایسه می‌شود.
  • تیرهای RCA، گشتاور ترک خوردگی در مقایسه با تیرهای CC را نشان می‌دهد اما هیچ تفاوت معناداری بین گشتاورهای تسلیم RCA و تیرهای CC مشاهده نمی‌شود.
  • برحسب رفتار خمیدگی بار، تیرهای RCA، سختی کمتر بعد از گشتاورهای ترک خوردگی در مقایسه با تیرهای CC نشان می‌دهد و در نتیجه، تیرهای RCA خمیدگی نهایی را در مقایسه با تیرهای CC نشان می‌دهد.
  • تیرهای RCA، ظرفیت خمشی قابل مقایسه‌ای را با تیرهای CC نشان می‌دهد که به این معناست که استانداردهای طراحی به طور محافظه کارانه، ظرفیت خمشی تیرهای RCA را پیش بینی می‌کنند.
  • روش MCFT تحت مقاومت خمشی تیرهای CC و RCA حول %15 پیش بینی شدند اما خمیدگی تیرهای CC و RCA حول %35 کم برآورد می‌شود.
  • هر دو نتایج تست مخلوط‌های CC و RCA در فاصله اطمینان تناسب منحنی رگرسیون خطی مجموعه داده‌های تست خمشی CC قرار می‌گیرند.

در نتیجه، تیرهای RCA، نتایج بسیار موفقیت آمیزی را برحسب مقاومت خمشی نشان می‌دهد و کدهای موجود جهت طراحی تیرهای RCA استفاده می‌شود. این بدان معناست که RCA، به جای CC استفاده می‌شود که از مقدار معنادار منابع تجدید ناپذیر استفاده می‌کند.

اما به علت، ماهیت محدود مجموعه‌ داده‌ها در رابطه با طرح‌های مختلط، نوع داده و محتوای آن، نسبت صحنه تیرهای و غیره، بررسی می‌شود، محققان تست بیشتری را برای افزایش پایگاه‌ داده‌های نتایج آزمون برای RCA را نشان می‌دهند.

انتخاب های دیگر شما ...