مقاله ترجمه شده تاثیرات نیروهای اینرسی سیال در فیلم های فشاری

مقاله ترجمه شده تاثیرات نیروهای اینرسی سیال در فیلم های فشاری پله دار مدور که با فروسیال روغنکاری شده – مدل شلیومیس

Effects of fluid inertia forces in ferrofluid lubricated circular stepped squeeze films Shliomis model

[alert type=”info”]مقاله ژورنال EMERALD 2016 رشته مکانیک سیالات – مقاله انگلیسی pdf + ترجمه ورد به زبان فارسی [/alert]

هدف این مقاله بررسی مشخصات فیلم فشاری اینرسی بین دیسک های پله ای مدور روغنکاری شده با فروسیال می باشد. بعلت توسعه سیستم های ماشین معدن ، کاربرد فروسیالات توجه بسیاری را دریافت نموده اند. به خاطر اینکه دیسک های مدورریال موقعیت خاصی از فیلم های فشاری پله ای مدور می باشند. بررسی بیشتر تاثیرات نیروی اینرسی سیال بر مکانیسم فشاری پله ای مدور که بافروسیال روغنکاری می شود مورد توجه واقع شده است.

رویکرد/متدلوژی/طراحی- بر اساس مدل جریان فرودهیدرودینامیک shilimois که شامل روش انتگرال گشتاور می باشد، تاثیرات نیروهای اینرسی سیال در فیلم های فشاری پله ای مدور که با فروسیال و در حضور میدانهای مغناطیسی خارجی روغنکاری می شود مورد بررسی واقع می شود. راه حل های تحلیلی اجراهای فیلم فشاری حاصل می شود.

یافته ها – تاثیرات نیروی اینرسی سیال، ظرفیت بار افزایش یافته و زمان فیلم فشاری بلندتر برای فیلم فشار پله دار مدور روغنکاری شده با فروسیال ، بخصوص برای مقدار پارامتر اینرسی، پارامتر لانژون و تراکم بخشی بزرگتر و مقدار کوچکتر نسبت شعاع و نسبت ارتفاع مرحله ادامه می دهد.

  • اصلیت/ ارزش- برای کاربردهای مهندسی، جداول عددی برای بارهای فیلم فشاری دیسک های مدور پله ای در این مقاله ارائه می شود.

فهرست مقاله ترجمه شده تاثیرات نیروهای اینرسی سیال

  • چکیده
  • مقدمه
  • تحلیل
  • اجرای فیلم فشاری
  • نتایج و بحث
  • نتیجه‌گیری

پایان نامه های مرتبط