مقاله مقایسه آموزش و پرورش در چین و فرانسه

 آموزش و پروش چین و فرانسه

بر اساس ایده کنفسیوس بىن فعالیت سیاسى و آموزش و پروش رابطه متقابل وجود داشته و یکى از تزهاى اصلى مى‌باشد. در سال ۱۹۱۲ دولت سون یات سن قوانین حاکم بر آموزش و پروش در دوران امپراطورى را منسوخ کرده و سیستم جدیدى که از مدل ژاپنى نشأت گرفته بود توسط وزیر آموزش و پرورش تحصیل‌کرده آلمان جایگزین شد.

فهرست مقاله مقایسه آموزش و پرورش در چین و فرانسه

 • آموزش و پرورش
 • آموزش پیش‌دبستانى
 • آموزش ابتدایى
 • آموزش متوسطه
 • مدارس ویژه
 • آموزش عالى و توسعه اقتصادى
 • تربیت معلم
 • آموزش تلویزیونى
 • آموزش‌هاى آزاد که بطور کلى منتهى به اخذ مدرک نمى‌شوند بطرق زیر صورت مى‌گیرد
 • ایستگاه‌هاى تلویزیونى عملى
 • دانشگاه‌هاى مکاتبه‌ای
 • دانشگاه‌هاى آزاد
 • دانشگاه‌هاى شبانه
 • مدارس حرفه‌اى
 • آموزش بزرگسالان و آموزش در اوقات اضافى
 • جدول مراکز آموزشی، پرسنل آموزشى و محصلین در سال ۱۹۹۱
 • ساختار آموزشی فرانسه
 • ساختار آموزشی
 • سیاستهای آموزشی
 • اهداف آموزشی
 • برنامه‌های آموزشی و ارزشیابی تحصیلی
 • آمار وارقام تعداد مراکز و مدرسین مراکز آموزش پیش دبستانی ( طی سال۱۹۹۳/۱۹۹۲)
 • نقاط ضعف و قوت آموزشی
 • منابع

*به همراه فهرست مطالب

پایان نامه های مرتبط