پایان نامه سیستم ریسندگی

توضیحات کوتاه

________________________

5/5

برای تولید نخ در سیستم ریسندگی الیاف کوتاه ،از سیستم ریسندگی رینگ استفاده می شود. با افزایش تقاضا موانعی بر سر راه تولید نخ این سیستم به وجود آمده است.

[alert type=”info”]سیستم ریسندگی رینگ به عنوان یک روش ریسندگی عمل کشش را از دو عمل دیگر یعنی تاب و پیچش جدا می کند.[/alert]

در این سیستم وابستگی دو عمل تاب و پیچش محدودیت هایی را ایجاد کرده است. از مهمترین این محدودیتها، در جهت افزایش تولید نخ بوجود می آید.

برای حل این مشکل ، وابستگی این دو عمل را از بین برده اند و عمل تاب و پیچش، بصورت مستقل انجام می شوند. این اتفاق سبب ابتکار در ریسندگی سیستم آزاد شد، که اساس آن بر تفکیک سه عمل کشش، تاب و پیچش است که برای نجات از بن بست محدودیت های رینگ مورد استفاده قرار میگیرد.

همچنین افزایش مقدار تولید سیستم ریسندگی رینگ ،مستلزم عبور سریع رشته کش داده شده از غلتک جلو و همچنین عبور سریع الیاف از منطقه مثلث تاب و عبور راحت و روان نخ از بین شکاف و عینکی جهت پیچش نخ برروی دوک می باشد. برای رسیدن به این مهم، افزایش سرعت غلتکهای کشش، افزایش سرعت میله دوک و نیز شیطانک و بالن تولیدی ، الزامی می باشد.

غلتکهای کشش ماشین رینگ، مخصوصاً غلتکهای ناحیه جلو به علت طویل بودن در سرعتهای بالا دچار ارتعاشات مداوم و ناخواسته می شوند. در نتیجه تأثیر منفی بر کشش و کیفیت نخ می گذارند و نهایتاً باعث خرابی کلیه قطعات منطقه کشش می شوند.

برای پیشگیری از چنین خساراتی، دقت عمل زیادی در طراحی و ساخت شافتها بعمل می‌آورند و از مواد اولیه ویژه ای استفاده می نمایند. این الزام و ضرورت هزینه ماشین سازی را چندین برابر می نماید. همین وضعیت در هنگام افزایش سرعت میل دوک ها نیز صادق است. امروزه افزایش سرعت میل دوک امکان پذیر است، لاکن افزایش چرخش شیطانک از نظر تکنولوژیکی امکان پذیر نمی باشد.

فهرست پایان نامه سیستم ریسندگی

فصل اول – ریسندگی آزاد

 • مقدمه
 • ریسندگی آزاد (منفصل)
 • مراحل ریسندگی آزاد (منفصل)
 • تقسیم بندی ریسندگی آزاد (منفصل)

فصل دوم: معرفی سیستم ریسندگی اصطکاکی و انواع آن

 • سیستم ریسندگی اصطکاکی
 • ریسندگی اصطکاکی درف ۲ (Dref II)
 • ریسندگی اصطکاکی درف (۳) (Dref 3)
 • تفاوتهای درف ۲ و ۳
 • مزیت سیستم های اصطکاکی درف
 • سیستم ریسندگی اصطکاکی Master Spinning
 • مشخصات سیستم ریسندگی اصطکاکی Dref II موجود در کارگاه
 • برد الکترونیکی دستگاه
 • تنظیم سرعت زننده و دارم برداشت

فصل سوم: اصول ریسندگی اصطکاکی و چگونگی شکل گیری نخ

 • اصول ریسندگی اصطکاکی
 • نحوه شکل گیری نخ و تابدهی آن
 • چگونگی تشکیل نخ در ریسندگی اصطکاکی
 • مکانیزم اعمال تاب
 • بررسی پدیده مهاجرت
 • توضیح روش ردیابی الیاف tracer fiber technic
 • مطالعه ساختمان داخلی نخ
 • تئوری طول موثر الیاف در ساختمان نخ
 • پیشنهاد مقادیر استاندارد برای KF
 • مروری بر مقالات
 • زننده و نقش آن در ریسندگی اصطکاکی
 • مهاجرت در نخ رینگ
 • مهاجرت نخهای اصطکاکی
 • تجربیات و آزمایشات
 • مراحل انجام آزمایشات
 • کالیبره کردن دستگاه برای تولید نخ

پیشنهاد می شود: گزارش کارآموزی در شرکت تولید نخ

نتيجه گيري پایان نامه سیستم ریسندگی

آزمايشات انجام شده براي بررسي اثر سرعت زننده بر شكستگي الياف و همچنين بررسي شكل گيري الياف در نخ مي باشد. همانطور كه بيان شد براي بررسي شكستگي الياف طول مؤثر الياف پنبه ويسكوز قبل از تغذيه به دستگاه اندازه گيري شد تا بعد از تغذيه به دستگاه و با سرعت زننده هاي مختلف طول آنها مجدداً اندازه گيري شده و ميزان شكستگي آنها و ميزان تغيير طول مؤثر آنها بررسي شود.
همانطور كه گفته شد در مورد الياف ويسكوز از روش اندازه گيري طول تك تك الياف استفاده مي شود كه از هر نمونه طول 100 ليف اندازه گيري شده و در نهايت طول ميانگين به دست آمده است كه در جدول 1 نتايج نشان داده شده است. البته علاوه بر تغيير پارامتر سرعت زننده، ميزان تغذيه نيز تغيير داده شده است. نمودار 1 نشان دهنده كاهش طول مؤثر الياف با كاهش سرعت تغذيه مي باشد در واقع هرچه سرعت تغذيه افزايش يابد شكستگي الياف نيز كاهش مي يابد.
در مورد الياف پنبه از آنجا كه طول آن با استفاده از دياگرام طولي به دست مي آيد نتايج به دست آمده دقيقتر و قابل اطمينان تر مي باشد. در مورد الياف پنبه هم ميزان تغذيه و هم سرعت تغذيه را تغيير داديم جدول 2 طول موثر الياف پنبه براي هر چهار سرعت زنند با سرعت تغذيه هاي 1 و 5/1 و 2 و 3 متر بر دقيقه كه ميزان تغذيه آن سه فتيله هركدام به وزن خطي مي باشد را نشان مي دهد. نمودار 2 كاهش شكستگي الياف با افزايش سرعت تغذيه را نشان مي دهد. همين آزمايشات براي ميزان تغذيه 4 و 5 فتيله هم انجام شده كه نتايج آن در جداول 3 و 4 و نمودارهاي 3 و 4 ملاحظه مي شود.
علاوه بر آن براي اينكه نقش ميزان تغذيه را بر شكستگي الياف با سرعت زننده هاي مختلف بررسي كنيم سه نمودار 5 و 6 و 7 نشان دهنده اين امر هستند كه هرچه ميزان تغذيه افزايش يابد ميزان شكستگي الياف هم افزايش مي يابد.
بنابراين همانطور كه در نمودارهاي 1 تا 7 نشان داده شده است ميزان شكستگي الياف با افزايش ميزان تغذيه و افزايش سرعت تغذيه كاهش مي يابد و طول مؤثر الياف بيشتر مي باشد. علاوه بر بررسي ميزان شكستگي الياف چگونگي شكل گيري الياف در نخ مورد بررسي قرار گرفت با توجه به جدول دسته بندي شكل گيري الياف در نخ اصطكاكي كه در بخش هاي قبل بيان شد. الياف دسته بندي شد و در گروههاي مختلف قرار گرفت و طول موثر الياف در نخ كه در واقع طولي از ليف كه در ساختمان نخ شركت كرده اند اندازه گيري شد كه ميانگين دو گروه و نهايتاً ميانگين كلي اندازه گيري شد كه در جدول 5 نشان داده شده است.
و همچنين نمودار 8 نشان دهنده تغييرات ميانگين طول الياف در نخ با تغيير سرعت زننده مي باشد و همانطور كه مشخص است بيشترين ميانگين طولي مربوط به زننده با دور است كه در واقع با افزايش سرعت زننده چون شكستگي الياف افزايش مي يابد ميانگين طول الياف كه در ساختمان نخ شركت مي كنند نيز كاهش مي يابد.
البته با سرعت زننده ميانگين طولي كمتر از دو دور 3400 و 3800 مي باشد و احتمالاً به اين دليل است كه اين دور زننده براي باز كردن الياف مناسب نمي باشد و الياف در حد كافي صاف و موازي و مستقيم نشده اند در نتيجه در ساختمان نخ ميانگين طولي كمتر از دو سرعت زننده بعدي دارد.
علاوه بر اين استحكام نخ و پرز نخ نيز اندازه گيري شد تا اثر تغيير سرعت زننده بر خصوصيات فيزيكي نخ نيز مشاهده شود كه نتايج در دو جدول 6 و 7 مشخص شده است با توجه به روند افزايش طول ميانگين الياف در نخ نمو دارد استحكام نخها نيز همين روند را دارد يعني در واقع افزايش شركت الياف در ساختمان به افزايش استحكام نخ كمك مي كند.
با افزايش سرعت زننده استحكام كاهش يافته و ميزان پرز نخ نيز افزايش مي يابد.

در صورت تمایل میتوانید پایان نامه های زیر را دنبال کنید:

مقاله تاریخ پیدایش پوشاک

پایان نامه درباره چرم مصنوعی و تأثیر فرمولاسیون در خواص فیزیکی چرم

راهنمای دانلود فایل

برای دانلود این کتاب باید در سایت لاگین شده باشید.
اگر در سایت حساب کاربری ندارید، لطفا ابتدا ثبت نام کنید.

اگر از پایان نامه سیستم ریسندگی استفاده کردی، نظرت رو دربارش بگو و به دیگران پیشنهاد بده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایان نامه سیستم ریسندگی
پیشنهاد ما به شما :

_____________ _

ورود

حساب کاربری ندارید؟