پروژه آنالیز استاتیکی دینامیکی ساختمان ۲۰ طبقه

سازه مورد نظر یک ساختمان مسکونی ۲۰ طبقه می باشد بطوری که شکل کلی پلان آن در طبقات متغییر ۳ متر و در نتیجه ارتفاع کل ساختمان ۷۰ متر می باشد. سیستم سازه ای ساختمان / است. ارتفاع هر طبقه ۵ مذکور در هر دو جهت اصلی سازه قاب خمشی فولادی ویژه همراه با مهاربند برون محور فولادی انتخاب شده ۴ آئین نامه ۲۸۰۰ ) و سقف آن نیز از نوع سقف مرکب (کامپوزی ت) اس ت. محل -۸-۳- ( بنا بر الزام بند ۲احداث بنا شهر کرمان می باشد.

بررسی نتایج آنالیز ساختمان ۲۰ طبقه نامنظم به روش استاتیکی، دینامیکی طیفی و تاریخچه زمانی

[alert type=”info”]این ساختمان در برابر زلزله طرح (با احتمال وقوع ۱۰ % در ۵۰ سال) به صورت استاتیکی معادل، دینامیکی تحلیل و پس از اصلاح مقادیر بازتابها (همپایه کردن ETABS طیفی و دینامیکی تاریخچه زمانی با نرم افزار برش های پایه) نتایج بدست آمده از هر سه روش مقایسه خواهد شد.[/alert]

ساختمان مورد نظر قبلآ در یک پروسه آنالیز و طراحی استاتیکی و دینامیکی طیفی قرار گرفته بوده و بر Ĥ ضمن طبق ضوابط آئین نامه ۲۸۰۰ و مبحث دهم مقررات ملی ساختمان یک رنج نرمال و مورد قبول برای مقاطع آن اختیار شده است و سپس بر طبق روند گفته شده در این نوشتار به بررسی و استخراج نتایج آن الیز و مقایسه نتایج با هم پرداخته شده است.

فهرست پروژه آنالیز استاتیکی دینامیکی ساختمان ۲۰ طبقه

فصل اول – معرفی سازه

 •   پلان های معماری
 •   خلاصه جدول میزان بارهای ثقلی وارده به سازه
 •   دیتایل بارهای مرده 
 •   پلان موقعیت و بادبندهای بکار رفته در سازه 
 •   لیست مقاطع ستونهای بکار رفته در سازه
 •   لیست مقاطع تیرورقهای بکار رفته در سازه  
 •   نمایش پلان های تیرریزی
 •   نمایش قابهای طولی و عرضی  

فصل دوم – تحلیل به روش استاتیکی معادل

 •   محاسبه ضریب زلزله 
 •   نحوه توزیع نیروی زلزله در طبقات با در نظر گرفتن اثر شلاقی 
 •   نتایج آنالیز استاتیکی (جدول و گراف)

فصل سوم – تحلیل به روش دینامیکی طیفی (شبه دینامیکی)

 •   محاسبه ضریب طیف استاندارد آئین نامه برای ساختمان موجود
 •   بررسی کفایت مد های در نظر گرفته شده در تحلیل
 •   نتایج آنالیز طیفی – قبل از همپایه سازی برش ها (جدول و گراف)
 •   تعیین ضرائب همپایه سازی برش ها
 •   نتایج آنالیز طیفی – پس از همپایه سازی برش ها (جدول و گراف)

فصل چهارم – تحلیل به روش دینامیکی تاریخچه زمانی (لحظه به لحظه)

 •   انتخاب شتاب نگاشت ها 
 •   ترسیم شتابنگاشت ها قبل از مقیاس بندی  
 •   ترسیم شتابنگاشت ها پس از مقیاس بندی  
 •   طیف های پاسخ شتابنگاشتها  
 •   ایجاد طیف میانگین
 •   مقایسه طیف میانگین با   ۱٫۴ برابر شده طیف استاندارد 
 •   تعیین ضریب اصلاح شتابنگاشت ها 
 •   نتایج آنالیز لحظه به لحظه – قبل از همپایه سازی برش ها (جدول و گراف)
 •   تعیین ضرائب همپایه سازی برش ها
 •   نتایج آنالیز لحظه به لحظه – پس از همپایه سازی برش ها (جدول و گراف)

فصل پنجم – مقایسه نتایج بدست آمده از تحلیل های استاتیکی، طیفی و تاریخچه زمانی

 •   مقایسه مقادیر برش ایجاد شده در طبقات – قبل از همپایه سازی
 •   مقایسه مقادیر برش ایجاد شده در طبقات – پس از همپایه سازی
 •   مقایسه جابجائی حداکثر مرکز جرم طبقات – پس از همپایه سازی
 •   مقایسه حداکثر جابجائی نسبی طبقات – پس از همپایه سازی
 • مقایسه مقادیر لنگر، برش و نیروی محوری در بعضی از اعضای سازه – پس از همپایه سازی
 •   بررسی نتایج آنالیز ساختمان
 • پیوست

پایان نامه های مرتبط