پایان نامه بهینه سازی خودرو برای تصادف در سرعت پایین

پایان نامه ترجمه شده تجزیه وتحلیل المان محدود و بهینه سازی شکل خودرو برای تصادف با ضربه ی با سرعت پایین

[alert type=”info”]مقاله ترجمه شده از کنفرانس بین المللی اندازه گیری فناوری و اتوماسیون مکاترونیک – ۲۰۰۹[/alert]

تصادف برای جعبه تصادف برای یک ماشین یکی از مهم ترین قطعات خودرو برای جذب انرژی تصادف است. در صورت تصادف از جلو،انتظار می رود که جذب انرژی تصادف به طوری باشد که آسیب به کابین اصلی  به حداقل برس و مسافران امکان نجات داشته باشند.

در حال حاضر جذب انرژی توسط جعبه تصادف در سرعت های پایین با استفاده از روش اجزای محدود بهینه سازی و طراحی بدنه خودرو مطالعه شده است که با موفقیت از طریق انتخاب سطح مقطع مناسب و شیارهای پیشنهادی بدست می اید. شش نوع از لوله های جدارنازک با بخش های مختلف شیارهای صلیبی مرد مطالعه قرار گرفته است و سپس لوله ها نصب شده و مورد مقایسه قرار گرفته ااند. نتایج نشان می دهد که جذب انرژی بهبودی را با مقطع مربع لوله های جدارنازک به صورت دوجداره و شیاری را دارد.

فهرست مقاله بهینه سازی خودرو برای تصادف در سرعت پایین

  • چکیده
  • مقدمه
  • مدل اجزای محدود
  • توضیح مدل
  • تجزیه و تحلیل شبیه سازی
  • طراحی بهینه سازی
  • سطح مقطع بهینه
  • شیار بهینه
  • لوله تحت بار ضربه ای پس از۲۰ میلی ثانیه
  • نتیجه گیری

مقدمه پایان نامه بهینه سازی خودرو

تاثير خودرو در تصادف در حوزه هاي پژوهشي خودرو مهم است و حوادث رانندگي يكي از شديد ترين مشكلات اجتماعي در سراسر جهان مي باشد. همانطور كه براي كشور چين ديده مي شود، مرگ و صدمات ناشي از تصادفات خودرو سال به سال افزايش مي يابد. از اين رو ضرورت دارد، براي بهبود عملكرد ايمني خودرو، اقداماتي انجام مي شود. جعبه تصادف كه در جلوي يك ماشين نصب مي شود و در شكل 1 ديده مي شود، يكي از مهم ترين قطعات براي خودرو در راستاي جذب انرژي تصادف است. در صورت تصادف از جلو، انتظار مي رود كه جذب انرژي تصادف به طوري باشد كه آسيب به كابين اصلي كمتر رسيه وئ مسافران امكان بيشتري براي نجات داشته باشند. پژوهش حاضر تمركز برروي تاثير سرعت پايين حخودرو در كشور چين دارد. با اين حال سرعت كم در تصادف با وسيله نقليه ي موتور، اغلب در بسياري از شهرهاي چين اتفاق مي افتد. بنابراين  لازم است بررسي مشكلات فني شامل اثر سرعت كم انجام شود. در حال حاضر، جذب انرژي در خودرو توسط جعبه تصادف  در سرعت هاي كم با استفاده از روش المان محدود مورد مطالعه قرار مي گيرد و بهينه سازي  توسط لوله هاي جدارنازك ارائه شده است.

مدل اجزای محدود

لوله هاي جدار نازك به ويژه آنهايي كه سطح مقطع مربعي يا دايره اي دارند، يك نوع رايجاز جعبه هاي تصادف در خودروهستند كه نسبتا ارزان و همه كاره و كارآمد براي جذب انرژي است. اين امر به انها به صورت گسترده اي امكان استفاده در انواع برنامه هاي كاربردي را مي دهد. در اين مقاله يك مدل المان محدود  توسط نرم افزار LS-DYNA توسعه داده شده است. لوله ها با استفاده ار مدل پوسته اي با طراحي هاي BELYTSCHKO_TSAY انجام شده است. كه به عنوان يك المان چهار ضلعي با چهارگره تفسيري بوده كه مناسب براي تجزيه و تحليل كرنش هاي بزرگ است. پس از همگرايي اندازه ي المان ها در مقدار 4 ميلي متر به تصويب رسيده كه مي تواند نتايج مناسبي را توليد كند.

نتیجه گیری مقاله بهینه سازی خودرو برای تصادف در سرعت پایین

نتایج نشان می دهد که  جذب انرژی در لوله جدار نازک با سطح مقطع مربعی با خط جوش مورب بدیهی است  که می تواند بهبود را با دو شیار مقعر و محدب داشته باشد که در آن مقدار پیک بار در حدود ۱۵۴٫۶۷ کیلونیوتون است و کاهش در حدود۵۸ % با مقایسه حالت بدون شیار به دست امده است.

علاوه براین ، جابجایی فشرده سازی کاهش یافته است. این به مقدار ۸۱٫۸ میلی متر بوده و بهبودی در حدود ۱۱%در مقایسه با یک نمونه بدون شیار را نشان می دهذد که مقدار آن ۹۱٫۵۴ میلی متر بوده است. بنابراین نتیجه می گیریم که بهینه سازی شکل در لوله جدار نازک با موفقیت از طریق پیشنهاد انتخاب  سطح مقطع مناسب و شیار مناسب امکان پذیر است.

پایان نامه های مرتبط