مقاله بررسی رضایت شغلی در کارخانه راد فرمان

بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان 

دراین تحقیق به بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان می پردازیم رضایت شغلی را نگرش آگاهانه مثبت و کلی فرد نسبت به شغل خویش تعریف نموده و سپس به تعاریف مفاهیم مرتبط با موضوع پرداخته می شود.عوامل متعددی را به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق که در ارتباط با متغیر تابع رضایت شغلی دارند را شناسایی و پیرامون هر کدام بحث نظری و نتایج تحقیقات گذشته بیان می شود. به طور کلی متغیرها و عوامل تاثیر گذار بر رضایت شغلی در سه حوزه فردی و انگیزشی , سازمانی و اجتماعی دسته بندی شده و سپس تمامی متغیرهای مورد نظر در قالب یک مدل منسجم , در ارتباط با متغیر تابع قرار گرفته که هر رابطه نشاندهنده یک فرضیه تحقیق می باشد.جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان کارخانه راد فرمان که با شیوه نمونه گیری تصادفی و بر اساس محاسبات انجام شده از آن ۱۱۰ نفر به عنوان نمونه گرفته شده است.پس ازجمع آوری اطلاعات مورد نیاز , ابزار آماری متناسب با فرضیه های تحقیق که مهم ترین آنها تحلیل رگرسیون , آزمون Oneway وF  می باشند به کار گرفته شده و نهایتا دیاگرام مسیر , جهت تاثیر گذاریمتغیرها بر روی متغیر تابع می باشد.نتایج نشان می دهد که میانگین میزان رضایت شغلی بین کارکنان ۰۶/۲ میباشد که حاکی از آن است که کارکنان در حد متوسط رضایت دارند.

فهرست مقاله بررسی رضایت شغلی در کارخانه راد فرمان

فصل اول

 • مقدمه
 • طرح مساله
 • اهمیت موضوع
 • اهداف تحقیق
 • فرضیات تحقیق
 • تعریف عملیاتی
 • تعریف مفاهیم و اصطلاحات
 • مدل نظری تحقیق

فصل دوم ادبیت تحقیق

 • پیشینه تحقیق
 • نظریات
 • جامعه شناسان و رضایت
 • الگوی پارسونز
 • نظریه نیازها
 • نتیجه گیری و جمع بندی نظریات
 • عوامل دیگر موثر بر رضایت شغلی

فصل سوم روش تحقیق

 • واحد تحلیل
 • جامعه آماری
 • نمونه گیری
 • حجم نمونه
 • تعریف مفاهیم و سنجش متغیرها
 • نمره گذاری مقیاس رضایت شغلی

فصل چهارم

 • آمار توصیفی
 • ضرایب همبستگی کلیه متغیرهای تحقیق
 • تحلیل دو متغیری و رگرسیون چند متغیری

فصل پنجم

 • خلاصه تحقیق
 • نتیجه گیری
 • پیشنهادات کاربردی
 • مشکلات تحقیق
 • فهرست منابع

پایان نامه های مرتبط