گزارش کارآموزی در اداره آموزش و پرورش

این محصول شامل دو گزارش کارآموزی در آموزش و پرورش می باشد. هر دو برای تمامی رشته ها مناسب هستند. دومین گزارش در بخش های تخصصی به مدیریت در دبیرخانه آموزش و پرورش می پردازد. این دو گزارش کارآموزی در اداره آموزش و پرورش را می توانید از سایت جزوه تهیه کنید.

گزارش کارآموزی در اداره آموزش و پرورش استان فارس

نحوه محاسبه حق شغل و شاغل در آموزش و پرورش

کسانی که دارای 6سال سابقه خدکت مرتبط یا 10سال سابقه دمت غیر مرتبط باشند در رتبه پایه و اگر به این رتبه نرسیده باشند با رتبه مقدماتی سنجیده می‮شوند.

[alert type=”info”]کارمندانی که در رتبه مقدماتی قرار گرفته به ازای هر 6سال سابقه خدمت تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه و یا 01سال تجربه غیر مربوط، به یک رتبه بالاتر، ارتقا می‮یابند. کارمندان مشمول این بند در مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر تا رتبه پایه و در مشاغل سطح کارشناسی و بالاتر، حداکثر تا رتبه ارشد ارتقا می‮یابند[/alert]

باید توجه داشت که امتیاز حق شغل مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و مشاغل بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت درمان آموزشی پزشکی با توجه به طبقه و رتبه شغلی مربوط به ضریب (1/1) محاسبه می‮شود.(یعنی آنرا در 1/1 ضرب می‮نماییم.(جدول شماره 1)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
امتیاز فوق‮ العاده مدیریت هر یک از عناوین مدیریت و سرپرستی(مدیران حرفه‮ای) متناسب با پیچیدگی وظایف و مسئولیت‮ها حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیت‮های شغلی و سایر عوامل مربوط بر اساس جدول شماره 2 تعیین می‮شود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
این جدول مخصوص ادارات شهرستان‮ها، مدیریت شهرستان‮ها و استان و همچنین در سطح وزارتخانه می‮باشد. که برای محاسبه می‮توان بطور خلاصه چنین عنوان نمود که شهرستان‮ها و استان باید از سطح 2 استفاده نمایند.(از طریق سوابق مدیریتی در این بحث صرف نظر می‮کنیم.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

فهرست گزارش کارآموزی در اداره آموزش و پرورش

  • اهداف کلی آموزش و پرورش
  • خط مشی کیفیت اداره آموزش و پرورش
  • شرح وظایف پست سازمانی
  • نمودار سازمانی
  • حقوق و مزایا
  • حیطه اختیارات،تفویض اختیار، سلسله مراتب،سطوح کارمندان
  • کارگزینی،آموزش کارمندان،حیطه نظارت،بحث ارگونومی،بهره وری

امتیاز حق مشاغل:کارمندان براساس عوامل تحصیلات،سنوات خدمت و تجربه، دوره‮های آموزشی و مهارت‮ها و توانایی‮های فردی براساس جدول شماره 3‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
حق شاغل:برای محاسبه حق شاغل باید از جدول شماره 3 امتیازات مربوط را مشخص نموده(طبق فرمول زیر)
امتیاز حق شاغل= سابقه خدمت×(امتیاز تجربه+امتیاز سنوات)+ امتیاز مهارت+امتیاز ضمن خدمت+امتیاز تحصیلات
مبلغ حق شغل= ضریب سال×امتیاز حق شغل
مبلغ فوق مدیریت=ضریب سال ×امتیاز فوق ‮العاده مدیریت‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تفاوت تطبیق1=مجموع مبالغ مشمول کسور بازنشستگی سال قبل(به استثنای سختی کار)حقوق ثابت با ضریب 500
مجموع مبالغ مشمول کسور بازنشستگی سال قبل(به استثنای سختی کار)=حقوق مبنا،افزایش شنواتی،فوق‮العاده شغل،فوق‮العاده جذب،ترمیم فوق‮ العاده جذب، فوق‮ العاده وزه و همترازی ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
حقوق ثابت با ضریب 500=(امتیاز حق شغل+امتیاز حق شاغل+ امتیاز حق ایثارگری)×500
حق ایثارگری=امتیاز ایثارگری× ضریب سال
کمک هزینه اولاد=ضریب سال × تعداد اولاد حداکثر تا 3نفر ×210
حق عائله‮ مندی= ضریب سال ×018‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
حقوق ثابت: حق شاغل+حق شغل+ایثارگری
اضافه کاری:
رسمی وپیمانی:
مجموع امتیازات شغل،شاغل ومدیریت×ضریب سال=مبلغ هرساعت اضافه کار 176
جمع ‮حقوق: حقوق سال مورد نظر+سختی‮کار+بدی آب‮و هوا+(محرومیت از تسهیلات+محرومیت روستایی+فوق‮العاده محل خدمت‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
توجه:امتیاز حق شاغل نباید از 75 درصد حق شغل بیشتر شود.

 

کارآموزی مدیریت در دبیرخانه آموزش و پرورش

سازماندهی مستلزم آنست که منابع یعنی افراد، سرمایه ها و تجهیزات به مؤثرترین شیوه برای حصول اهداف فراهم گردد، بنابراین دیدگاه سازماندهی شامل ترکیب و یگانه سازی منابع است. برخی از صاحبنظران نیز سازماندهی را تقسیم کار و طبقه بندی وظایف دانسته اند. سازمان نظم و ترتیبی نسبتاً ثابت و همیشگی است که یک مؤسسه در چارچوب آن به فعالیت می پردازد.

[alert type=”info”]هر مدیری باید خلاقیت داشته باشد، خلاقیت یعنی به کارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید. تداوم حیات سازمانها به بازسازی آنها بستگی دارد. بازسازی سازمان ها از طریق هماهنگ کردن اهداف با وضعیت روز و اصلاح و بهبود روش های حصول این اهداف انجام می شود.[/alert]

هر انسان مدیر یا غیر مدیری از استعداد خلاقیت برخوردار است. بنابراین نباید خلاقیت فقط در انحصار مدیران خاصی باشد زیرا آنچه که محکمتر از وجود استعداد خلاقیت است جلوگیری از عوامل بازدارنده ظهور آن است که در صورت آزادسازی ذهن از پیش فرض ها و الگوهای زنجیرهای ذهنی در مدت کوتاهی توان خلاقیت و به کارگیری فکرهای نو در عمل را می توان دو برابر افزایش داد.

فهرست کارآموزی مدیریت در دبیرخانه آموزش و پرورش

کلیات و تصریح

تعریف کارورزی

تعریف مدیریت

سازماندهی

اهم وظایف سازمانی کارشناسی دبیر خانه

مراحل کنترل نامه ها

کنترل مکاتبات

تعاریف،اصطلاحات،گردش مکاتبات

اسناد

ارزش اسناد برای دبیرخانه

تنوع پست سازمانی دبیر خانه

دفاتر اندیکاتور و اندکس

وسایل دبیرخانه

انواع قفسه ها

شرح وقایع

آشنایی با مکان

چارت سازمان

تحلیل مسائل اداری سازمان

جمع بندی

منابع وماخذ

پایان نامه های مرتبط