گزارش کارآموزی در اداره مخابرات

گزارش کارآموزی مهندسی Ict در اداره مخابرات

ورود دستگاهها و سیستم های‌ جدید‌ پیشرفته  به شبکه مخابراتی‌ و برقراری سرویس‌های‌ ویژه خطوط تلفن‌ در دوران اخیر‌ نشان از پیشرفت‌ سریع و رضایت‌ بخش‌ علم مخابرات در جهان  دارد به گونه‌ای که در زمان‌ حاضر امکان  رفاه و آسایش‌ خاطر‌ بیشتر‌ را برای همه فراهم ساخته است این ناشی از گستردگی‌ و عظمت‌ علم مخابرات و قابلیت‌های بهره‌برداری‌ از آن است که با گذشت  زمان به طور صعودی‌ سیر تکامل خود را طی  می‌کند لذا شایسته است که مهندسین  و پژوهش‌گران فنی و مهندسی‌ در زمینه  رشته‌های مربوط‌ با مخابرات از تغییرات و تحول  جدید عقب نمانند و هم زمان با تکنولوژی  روز جهان‌ جلو بروند این امر مستلزم داشتن اراده و هدفمند‌بودن و نیز سعی و تلاش و تحقیقات‌ گسترده می باشد که باید از سوی طالبان  طرقی مد نظر قرار‌ گیرد.

فهرست گزارش کارآموزی در مخابرات                                                                 

فصل اول معرفی مرکز تلفن

 • بخشهای مختلف مرکز تلفن                                           
 • خدمات مورد ارائه مرکز تلفن   
 •  سرویس‌ مکالمه کنفرانس
 •  سرویس‌ انتقال مکالمه
 •  سرویس انتظار مکالمه
 • سرویس انتقال مکالمه از خط اشغال به خطوط دیگر ( پی‌در پی )    
 • سرویس شماره‌گیر‌ی سریع   
 • سرویس‌‌های لاین                
 • بخشهای مختلف در خط تلفن                                         

فصل دوم کلیات و اصطلاحات یک سیستم سوئیچینگ

 • تعریف کلمات کلیدی
 • انواع سوئیچینگ  از نظر ساختار کلی
 • ضرورت ایجاد مرکز
 • انــواع مــراکز 
 • سلسله مراتب در مرکز بین شهری    
 • مراحل سوئیچینگ
 •  آشنایی با چندین اصطلاح
 • مکانیسم های سوئیچینگ     
 • سیگنالینگ
 • انواع سیگنالینگ
 • سیگنالینگ بین مشترک و مرکز

پایان نامه های مرتبط