گزارش کارآموزی در نیروگاه توس

 گزارش کارآموزی در نیروگاه توس – رشد و ارتقاء سیستم آب تغذیه و کنترل والوهای مربوطه      

امروزه در کلیه نیروگاههای بخاری ونیروگاههای سیکل ترکیبی کنترل سطح درام ازاهمیت ویژه ای برخوردارمی باشدازاین رو نصب وسایل ودستگاههای مهم ودقیق ضروری می باشد.

هدف اصلی از ایجاد سیستم کنترل تغذیه

اساساً هدف اصلی ازسیستم کنترل آب تغذیه این است که مقدار آب ورودی به بویلر باتوجه به مقداربخارمصرفی تامین گردد وفلوی آب تغذیه(ورودی به بویلر) طوری تنظیم شود که درهربار و هرشرایط واحد، سطح دریک حد مشخص قرار گیرد و کنترل‌سطح درام ازاین نظر حائزاهمیت است که سطح درام  برروی درجه‌حرارت بویلر تاثیرمستقیم می گذارد، به طورمثال اگرسطح درام پایین بیفتد در درام حجم بیشتری بخارخواهیم داشت که در نهایت درجه حرارت بالا  می رود و بالعکس.

فهرست گزارش کارآموزی در نیروگاه توس

 • پیش گفتار
 • تئوریهای علمی شغل مورد تصدِی 
 • شرح سیستم آب تغذیه نیروگاه توس
 • تجهیزات سیستم آب تغذیه اصلی
 • تانک تغذیه اصلی با دی‌اریتور(RL01B010)
 • تجهیزات واتصالات به تانک تغذیه اصلی 
 • پمپ های آب تغذیه بویلر
 • مزایای کوپلینگ هیدرولیکی

پیشنهاد می شود: ۵۳ مقالات کنفرانس هیدرولیک ایران رشته مکانیک 

 • تجهیزات پمپ آب تغذیه اصلی
 • شرایط استارت پمپ آب تغذیه
 • طریقه بهره برداری ازپمپ های آب تغذیه
 • عملکردسیستم RL ازنظرکنترلی
 • تجهیزات هیتر فشارقوی شماره ۴ درقسمت آب RL20B010
 • روش بهره برداری ازهیترهای فشارقوی ۴ و ۵ درقسمت آب
 • تجهیزات هیترفشارقوی شماره ۴(قسمت بخار)
 • تجهیزات هیترفشارقوی شماره پنج (قسمت بخار)
 • تاثیروجودهیترهادرسیکل آب وبخار
 • تاثیروجودهیترهابرسایرتجهیزات نیروگاه
 • آشنائی با والوها
 • شیر جداکننده یا قطع ووصل
 • شیر تنظیم جریان
 • انواع شیرها از نظر ساختمان داخلی
 • عموما تمام والوها از چند قسمت اصلی تشکیل شده اند
 • محرکهای پنوماتیکی
 • محرکهای هیدرولیکی
 • نحوه عملکرد محرک هیدرولیکی از نوع دیافراگمی
 • نحوه عملکرد محرک هیدرولیکی از نوع سیلندر پیستونی
 • محرکهای الکتریکی ( ELECTRICAL  ACTUATOR  )
 • پوزیشنر یا تقویت کننده جریان : ( POSITIONER
 • شیرهای یکطرفه رفت و آمدی
 • شیرهای اطمینان ( سیفتی والو ) : SAFTY  VALVE
 • سیستمهای کنترل آب تغذیه
 • انواع روشهای کنترل سطح درام
 • کنترل سطح آب تغذیه یک عنصری
 • کنترل سطح آب تغذیه
 • تغییرات سطح درام درحالت گذراودرشرایط مختلف بهره برداری

پایان نامه های مرتبط