مقاله ترجمه شده سیستم ترمز ضد قفل بدون سنسورهوشمند

مقاله ترجمه شده سیستم ترمز ضد قفل بدون سنسور هوشمند برای وسایل نقلیه الکتریکی بدون برس

Intelligent Sensorless Antilock Braking System for Brushless In-Wheel Electric Vehicles

موتورهای بدون برس در طرح های مختلف در وسایل الکتریکی به علت ارزش اقتصادی بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله یک سیستم ترمز ضد قفل بدون حسگر (ABS) برای خودروهای بدون برس که دارای ارزشی اقتصادی هستند، ارائه و بررسی می شود.

پیشنهادی که در این پژوهش ارائه میشود، حذف مرحله نصب و راه اندازی سیستم ABS جداگانه معمولی بدون سنسور برای هر قسمت از وسیله نقلیه می باشد.

همچنین هر دو از لحاظ تجربی و نظری، شکل کلی از ولتاژ خروجی از سیستم ABS معمولی بدون سنسور با جریان DC بدون سیستم جاروب (BLDC) در موتور با بازگشت نیروی الکتروموتیو همراه هستند.

این سیستم پیشنهادی بدون سنسور سبب کاهش هزینه های ساخت و نگهداری خودرو شده و به طور قابل توجهی به بهبود عملکرد سیستم ABS توسط برآورد دقیق سرعت چرخ و شناسایی جاده با استفاده از پردازش سیگنال ، منجر خواهد شد.

سیستم بدون حسگر به طور گسترده با استفاده از سخت افزار ABS واقعی مورد آزمایش قرار گرفت. آزمایش نشان داد که دقت سیستم بدون حسگر پیشنهادی، برآورد سرعت چرخ رانش BLDC را نسبت به سیستم ABS تجاری بدون سنسور بالاتر را نشان داده است. علاوه بر این سیستم ABS بدون حسگر برای نیروی محرکه با موتور DC بدون برس مقایسه شده و نتایج نشان داد که سیستم ABS بدون حسگر با برس دقت بهتر و استحکام قابلیت اطمینان در مقایسه با ABS بدون سنسور برای موتور DC دارد.

فهرست مقاله  سیستم ترمز ضد قفل بدون سنسور هوشمند

  • اندازه گیری سرعت چرخ در ABS
  • طراحی با نیروی محرکه بدون جاروب در چرخ ها
  • ABS های هوشمند بدون سنسور
  • مقایسه بین یک سنسور ۴۸ دندانه ABS خروجی و موتور BLDC با هشت جفت قطب در EMF بازگشتی
  • پایداری و قابلیت اطمینان
  • تجزیه و تحلیل طول موج های EMF برگشتی
  • نتایج تجربی و بحث
  • تنظیمات آزمایشگاهی
  • نتایج و بحث
  • نتیجه گیری

سیستم ترمز ضد قفل ABS ایمنی بسیار خوبی در وسایل نقلیه مدرن را به وجود می آورد. نقش سیستم ABS در رابطه با حفظ پایداری خودرو بوده، در حالی که تلاش برای به حداقل رساندن فاصله توقف خودرو در حین ترمز و یا به چالش کشیدن وضعیت ترمز است. در دو دهه گذشته، تلاش های متعددی جهت بهبود عملکرد سیستم ABS در خودروهای معمولی انجام شده است. به عنوان یک نتیجه با استفاده از روش کنترل پیشرفته، عملکرد ABS نسبت به ترمزهای اصطکاکی متداول مطلوب بوده است. از سوی دیگر باید توجه داشت که مسائل مربوط به طراحی ABS برای وسایل نقلیه الکتریکی، دارای ارزش اقتصادی بوده و مشکل طراحی ABS برای چرخ ها از لحاظ ارزش اقتصادی هنوز هم بررسی می شود. در ارزش اقتصادی که با استفاده از طراحی در چرخ می باشد. دستگاه الکتریکی به طور جداگانه ای در هر گوشه از وسیله نقلیه موجود است. این ماشین های الکتریکی مستقل ارائه فرصت منحصر به فردی را برای افزایش استراتژی های کنترل در وسیله نقلیه به وجود می آورد. در دسترسی به یک دستگاه الکتریکی، درهر گوشه ای از EV، درجه آزادی اضافی را در طراحی ترمز به وجود می آورد. یکی ازاین روش ها استفاده از احیا کننده نیروی الکتریکی بازگشتی (EMF) از دستگاه های الکتریکی خودرو برای شارژ باتری EV و تولید گشتاور ترمز احیا کننده در بهبود عملکرد سیستم ترمز است. با این حال تقریبا هم ارزش اقتصادی موجود، این موضوع را رایج کرده است که گشتاور ترمز احیا کننده در طول ABS فعال شده و کاهش سرعت خودرو به طور کامل توسط گشتاور ترمز اصطکاکی می باشد. برداشت انرژی در فعال سازی ABS نمی تواند ازلحاظ توجیهی به عنوان ABS فعال برای زمان بسیار کوتاه باشد. معرفی احیا کننده گشتاور ترمز اضافی، می تواند استراتژی کنترل ABS بوده و خطرات پیچیده ایمنی وسیله نقلیه را از بین ببرد. با این حال، EMF در هر چرخ موتور هنوز هم می تواند به طور موثری به منظور افزایش ABS و ارزش اقتصادی آن در چرخ ها مورد بهره برداری باشند. به تازگی یک ABS بدون حسگر معرفی شده است و نتایج شبیه سازی در این مقاله نشان می دهد که EMF در چرخ های EV می تواند برآورد سرعت چرخ را داشته و شناسایی وضعیت جاده در زمان واقعی را ارائه کند.

انتخاب های دیگر شما ...