پایان نامه مدیریت پروژه

دراوایل دهه ۵۰میلادی،شخصی به نام «E.l DuPont de Nemours» باهمکاری نیروی دریایی امریکا یک کارمشترک مدیریت پروژه(باترکیب یک نموداربرنامه ریزی پروژه وجدول زمان بندی رایانه ای) رابه انجام رساندند.این دو کارخودرابا دو پروژه مجزا ودوتیم مستقل ولی باهدف یکسان آغازنمودند.هدف آنها بهینه نمودن برنامه ریزی،زمان بندی وهماهنگی پروژه هابود.هرچندنگرش آنها برپروژه ها شباهتی به یکدیگرنداشت ولی درنهایت به این جمع بندی رسیدندکه بایدنحوه برنامه ریزی وفنون زمان بندی خودرا به نحوی بهینه کنندتاازمنابع نیروی انسانی،مواد وابزارخود بتوانند بهترین استفاده راببرند.

سیستم DuPont،روش مسیربحرانی یاCPM نام گرفت.هدف این روش بهینه نمودن بازدهی، زمان بندی وهزینه های پروژه های مهندسی بود.با استفاده ازاین روش انجام پروژه هاتایک سوم وهزینه هانیزبه مقدارقابل توجهی کاهش یافت.درهمان هنگام،نیروی دریایی سیستمی رابرای برنامه ریزی وهماهنگی کارهای بیش از۳۰۰۰پیمانکاروشرکتهای طرف قراردادخودابداع نمود.این پیمانکاران وشرکتها مشغول تهیه وتولیدنوعی موشک زیردریایی مجهز به کلاهک اتمی به نامPolarisبودند.سیستم ابداعی ایشان فن بازنگری وارزشیابی برنامه یاPERTنام گرفت.بکارگیری این سیستم تولیدموشک فوق را۲سال جلو انداخت.

فهرست پایان نامه مدیریت پروژه

فصل اول:     

 • تاریخچه مدیریت پروژه
 • تعاریف مدیریت پروژه    
 • شناخت ویژگی های مهم پروژه

•    فصل دوم:   

 • دلایل استفاده ازمدیریت پروژه
 • اقدامات مدیریتی
 • وظایف مدیریت پروژه
 • کاربردهای مدیریت پروژه

•    فصل سوم:       

 • فوایدومحدودیتهای پروژه

•    فصل چهارم: 

 • فرایندهای پروژه
 • گروههای فرایند
 • تعامل بین فرایندها
 • فرایندهای عمده واصلی
 • فرایندهای فرعی وکمکی
 • فرایندهای اجرایی
 • فرایندهای کنترلی
 • فرایندهای اختتامی

•    فصل پنجم:        

 • نرم افزار(P)Primavera Project Planner
 • مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه(OPM)
 • شناخت اجزای مدلOPM
 • نتایج وشاخص کلیدی اندازه گیری(KPIS)
 • دسته بندی – نظراجمالی
 • دسته بندی PPP
 • دسته بندی SMCI
 • گامهایOPM  بطور خلاصه
 • ورود به روندبهبود
 • خلاصه ونتیجه گیری

•    فصل ششم:    

 • فرایند برنامه ریزی محدوده پروژه وورودیهای آن
 • ورودیهای برنامه ریزی محدوده
 • ابزارهاوتکنیکهای فرایند آغاز
 • خروجیهای فرایندآغاز
 • مدیریت محدوده پروژه
 • ابزارها وتکنیکهاوخروجیهای فرایندکنترل کلی تغییرات
 • فرایندکنترل کلی تغییرات
 • ورودیهای فرایندکنترل تغییرات
 • ابزارهاوتکنیکهای فراینداجرای برنامه پروژه
 • خروجیهای فراینداجرای برنامه پروژه
 • فراینداجرای برنامه پروژه
 • فرایندتهیه برنامه پروژه
 • مدیریت فرایندهای پروژه
 • ارتباط فرایندها
 • تشریح مفاهیم
 • واژه نامه انگلیسی – فارسی
 • فهرست منابع

«فهرست جداول»

 • شناخت ویژگیهای مهم پروژه
 • مراحل انجام پروژه
 • ایجاد چشم اندازبرای پروژه
 • چرخه حیات پروژه

«فهرست نمودارها واشکال»

 • فرایندهای پروژه
 • دسته بندی IPECC
 • شاخصهای کلیدی عملکرد
 • راهکارهای برتر
 • وضعیت کلی سازمان درOPM3
 • نمودارمیله ای میزان بلوغ سازمان درOPM3،PPP/ SMCH
 • نمودارفرایندمدیریت پروژه سازمانی
 • هرم سازمان درمسیرپروژه،برنامه،سبدپروژه
 • هرم سازمان درمسیراستانداردکردن،اندازه گیری،کنترل،بهبود

پایان نامه های مرتبط