مقاله اختلالات بدنی

[alert type=”info”]گرایش بسیار و روز افزون در خصوص نابهنجاری‌ها و اختلالات بد شکلی بدنی(BDD) باعث ایجاد ارزیابی‌ها و مطالعات بسیار شده است.[/alert]
این پژوهش پیرامون مفاهیم اختلال و رشد و پیشبرد و ابزارهای ارزیابی و نتایج عملکردها مطالعاتی را انجام داده است و در آن به مقایسه شدت بدشکلی هراس بدن بین دانش آموزان پسر و دختر دبیرستان ناحیه چهار مشهد براساس متغیرهای جنس، سن، وزن، پایه تحصیلی، رشته تحصیلی، آخرین معدل تحصیلی، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، تعداد اعضای خانواده چندمین فرزند و تعداد برادر و خواهر پرداخته‌ایم. روش تحقیق در مطالعه توصیفی و روش نمونه گیری در دسترس می‌باشد. جامعه آماری را ۲۶۰ نفر که ۱۳۰ نفر دانش آموزان دختر و ۱۳۰ نفر دانش آموزان پسر دبیرستانی تشکیل داده‌اند. تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیله نرم‌افزار spss انجام شده است و نتیجه پژوهش این بود که این روش تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی) می‌باشد و روش آماری به صورت تصادفی از طریق نمونه‌گیری در دسترس می‌باشد. 

فهرست مقاله اختلالات بدنی

فصل اول – کلیات

 • مقدمه
 • طرح مسئله و اهمیت آن
 • اهمیت موضوع پژوهش
 • اهداف تحقیق
 • هدف فرعی
 • تدوین فرضیه تحقیق
 • فرضیات اصلی
 • فرضیات فرعی
 • سوالهای تحقیق
 • تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها
 • بدشکلی بدن
 • چاقی روانی
 • دانش آموزان
 • جامعه آماری

فصل دوم – پیشینه یا ادبیات

 • اختلالات شبه جسمی در DSMIV
 • اختلال بدریختی بدن
 • اختلال جسمانی کردن
 • برخی از عوامل پویائی مشابه افسردگی
 • اختلال شبه جسمی نامتمایز
 • اختلال تبدیلی
 • اختلال درد
 • همه‌گیرشناسی
 • خود بیمار انگاری
 • تشخیص، علائم و نشانه‌ها
 • همه گیر شناسی
 • اختلال بدریختی بدن
 • انواع هذیانی و غیر هذیانی اختلال بدشکلی بدنی
 • بدشکلی بدنی به عنوان یک عامل متغییر «وسواسی جبری» (OCD)
 • بدشکلی بدنی و اختلالات خوردن به عنوان عوامل متغیر یک اختلال تصویر بدن
 • بدشکلی بدنی به عنوان یک اختلال روان تنی
 • همه‌گیر شناسی
 • سبب شناسی
 • تشخیص
 • ویژگی های بالینی
 • تشخیص افتراقی
 • سیر و پیش آگهی
 • درمان
 • اجزاء درمان
 • (شیوه‌های درمانی اضافی)

فصل سوم – روش پژوهش

 • طرح پژوهش
 • جامعه و نمونه آماری
 • ابزار پژوهش
 • روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل پنجم – نتایج بحث و پیشنهاد

 • بحث و نتیجه گیری و تحلیل فرضیه‎ها
 • پیشنهادات
 • فهرست منابع

انتخاب های دیگر شما ...