۵۳ مقالات کنفرانس هیدرولیک ایران رشته مکانیک

پکیجی شامل ۵۳ مقالات کنفرانس هیدرولیک ایران مناسب رشته مهندسی مکانیک

فهرست مقالات همایش های هیدرولیک

اثرات سد بر محیط زیست
اثر باد بر شکل موج در حال shoaling
اثر زمان بر آبعاد حفره آبشستگی ناشی از جت های ریزشی آزاد
آنالیز نشت از پی خاکهای لایه دار با استفاده از روش المان محدود
آنالیز تاثیرات منآبع آلاینده بر کیفیت آب رودخانه کر توسط مدل WASP
ارزیآبی اهمیت پارامترهای مختلف در بروز ناپایداری در سواحل رودخانه ها
اثر دانه بندی مصالح بر حداکثر عمق آبشستگی پایین دست سرریزهای ریزشی آزاد
ارزیآبی ساماندهی بازه پل نازلو با استفاده از آبشکن ها در مدل فیزیکی رودخانه نازلو
ارزیآبی روشهای پیرسون مسکویچ و جان سواپ و SMD در برآورد ارتفاع امواج منطقه امیرآباد
ارزیآبی روشهای زمین آمار در برآورد توزیع مکانی بارندگی توفانهای بزرگ حوضه آبریز سد دز
ارزیآبی مدل بیلان حجمی اصلاح شده برای محاسبه مسافت پیشروی در آبیاری جویچه ای
ارائه روشی نوین در بحث آبگیری و انتقال آب از رودخانه ها با استفاده از روش فیلتراسیون
ارزیآبی روشهای تجربی و منطقی در تعیین عرض و عمق رژی رودخانه بغلان در حوضه کندوز افغانستان
ارزیآبی مقدار بار معلق در مخازن سدها با تفکیک دوره های زمانی خشک و تر (مطالعه موردی سد زاینده رود)
اثرات کوتاه مدت و میان مدت هیدرولیکی و زیست محیطی آب حاوی یون کلسیم بر محیطهای متخلخل ریزدانه
آنالیز مورد زمین لغزش در سطح استان چهارمحال و بختیاری و بررسی تأثیر آبهای زیرزمینی بر سازندهای زمین شناسی و ایجاد زمین لغزش
ارائه برنامه بهینه توزیع آب با ایجاد بلوکهای مختلف آبیاری به روش الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی سد درودزن فارس)
ارزیابی تأثیر تنظیم متغیرهای مختلف دارای عدم قطعیت در کالیبراسیون مدلهای تحلیل هیدرولیکی شبکه های آب
استفاده از سیستم تطبیقی استنتاج فازی (ANFIS) در تخمین آبعاد حفره آبشستگی پایین دست سرریز
استفاده از شبکه عصبی جهت مدل نمودن سری زمانی غیرخطی بار معلق رودخانه ها
ارزیآبی و تطبیق معادلات برآورد رسوب با شرایط هیدرولیکی رودخانه کارون
استفاده از شبکه های عصبی در ارزیآبی کیفی رودخانه کرخه

پیشنهاد می شود: ۱۲۰ پایان نامه مکانیک با فرمت word

فهرست مقالات کنفرانس هیدرولیک

الگوی آب شستگی اطراف آب شکن ها
بررسی افت کلی انرژی در سرریزهای پلکانی
اندرکنش امواج و موج شکن های ثابت شیبدار
بررسی آبشستگی در اطراف آبشکن بسته در قوس
امواج ضربه ای ناشی از زمین لغزش درمخازن سدها
بررسی احتمال انتقال رخدادهای برست، بر روی ریپل ها
بررسی اثر تغییر شکل طوق بر روند و میزان آبشستگی موضعی
بررسی پدیده میان برهای رودخانه ای در رودخانه های کارون و دز
بررسی اثرات احداث سد تنگوئیه بر وضعیت آبخوان دشت سیرجان
بررسی آزمایشگاهی کاربرد صفحات مستغرق درمحل تلاقی رودخانه ها
بررسی تاثیر بلندای سرعت در تحلیل جریانهای غیردارسی در مصالح سنگریزه ای
بررسی آزمایشگاهی اثر تغییر تراکم پوشش گیاهی بر ضریب زبری مانینگ در رودخانه ها
بررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییرات شیب و غلظت بر ارتفاع و سرعت راس جریانهای غلیظ
بررسی پتانسیل کاویتاسیون با در نظر گرفتن فشارهای دینامیکی [و] در پرتآب کننده جامی شکل
بررسی آزمایشگاهی تغییرات تنش برشی در محدوده آبگیرهای جانبی موجود در کانالهای قوسی
بررسی امکان پذیری عملیات رسوبزدایی (Flushing) در مخزن سدپلرود بااستفاده از مدل ResCon
بررسی تاثیر اندر کنش مکانیکی – هیدرولیکی سنگ بر تونلهای آب بر تحت فشار با استفاده از روش عددی
بررسی انواع جداسازی داده های مخدوش در نرم افزار WinADV و تاثیر آن بر تخمین پارامترهای جریان آشفته
بررسی اثرات توسعه شهری بر ا فزایش رونآب (مطالعه موردی حوضه آبریز رودخانه دارآباد – شمال شهر تهران )
استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (ANNs) جهت تخمین مقدار ضریب دبی در سرریزهای جانبی (همراه با کاهش دبی)
بررسی آزمایشگاهی ضریب ارتجاعی بعنوان عاملی موثر در مدلسازی لاگرانژی مسیر حرکت ذرات رسوب پس از برخورد به بستر
برآورد اهمیت و بزرگی ترمهای معادله اندازه حرکت در پدیده اندرکنش جریانهای جزر و مدی و رودخانه ای در رودخانه های جزر و مدی

در سایت سیویلیکا هر مقاله از مقالات کنفرانس هیدرولیک به قیمت ۳هزارتومان به فروش می رسد. در حالیکه شما می توانید با تهیه این پکیج در سایت جزوه ، هر مقاله را کمتر از ۱۵۰۰ دریافت کنید.

پایان نامه های مرتبط