پایان نامه رابطه سازگاری اجتماعی دانش آموزان با اعتیاد به پیامک

توضیحات کوتاه

________________________

5/5

رابطه سازگاری اجتماعی و هیجان خواهی با اعتیاد به پیامک در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان میاندرود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی

این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از نظر توجه به هدف، کاربردی بود. جامعه آماری آن شامل کلیه دانش آموزان پایه اول تا چهارم دوره متوسطه در سال تحصیلی ۹۱-۹۲ به تعداد ۱۸۸۰ نفر بودند. بر اساس جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ۲۰ سوالی سازگاری اجتماعی سینها و سینک، پرسشنامه ۴۰ سوالی هیجان خواهی زاکرمن و پرسشنامه ۱۵ سوال اعتیاد به پیامک بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از میانگین، انحراف استاندارد، کمینه وبیشینه، فراوانی، درصد فراوانی جداول و نمودارها و در بخش آمار استنباطی از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، t مستقل، تحلیل واریانس و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد.

نتیجه پایان نامه ارشد روانشناسی تربیتی با موضوع اعتیاد به اسمس در دانش آموزان

۱- بین سازگاری اجتماعی و هیجان خواهی با اعتیاد به پیامک در دانش آموزان دختر و پسر رابطه مثبت و معناداری وجود داشت.
۲- بین دختران و پسران در سازگاری اجتماعی تفاوت معناداری وجود نداشت ولی هیجان خواهی  و اعتیاد به پیامک تفاوت معناداری وجود داشت و پسران هیجان خواهی و اعتیاد به پیامک بیشتری نسبت به دختران داشتند.
۳- بین دانش آموزان پایه های تحصیلی اول ، دوم ، سوم و چهارم در سازگاری اجتماعی، هیجان خواهی و اعتیاد به پیامک تفاوت معناداری وجود داشت.
۴- اعتیاد به پیامک در دانش آموزان براساس متغیرهای سازگاری اجتماعی و هیجان خواهی قابل پیش بینی بود.

پیشنهاد می شود: پایان نامه آزمون روانی

فهرست پایان نامه ارشد با موضوع اعتیاد به اسمس در دانش آموزان

  • فصل اول – کلیات مساله پژوهش
  • فصل دوم – ادبیات و پیشینه پژوهش
  • فصل سوم – روش انجام پژوهش
  • فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات
  • فصل پنجم – خلاصه ، نتیجه گیری ، محدودیت ها و پیشنهادها
  • فهرست جدول ها
  • فهرست نمودارها

 

در صورت تمایل میتوانید پایان نامه های زیر را دنبال کنید:

مقاله آرامش ذهن

جزوه روانشناسی تربیتی

دانلود پرسشنامه سلامت عمومی

دانلود پایان نامه مقایسه برخورد با همجنس بازی در کشورهای مختلف

دانلود رایگان پایان نامه بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متاهل

راهنمای دانلود فایل

برای دانلود این کتاب باید در سایت لاگین شده باشید.
اگر در سایت حساب کاربری ندارید، لطفا ابتدا ثبت نام کنید.

اگر از پایان نامه رابطه سازگاری اجتماعی دانش آموزان با اعتیاد به پیامک استفاده کردی، نظرت رو دربارش بگو و به دیگران پیشنهاد بده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهاد ما به شما :

_____________ _

ورود

حساب کاربری ندارید؟