گزارش کارآموزی اداره مخابرات سرخس

 گزارش کارآموزی در اداره مخابرات سرخس

ارتباط مخابراتی سرخس با دنیای خارج اولین بار در سال ۱۳۱۵ هجری شمسی توسط یک رشته سیم مغز فولاد به صورت فیزیکی و با تیرهای چوبی بر قرار گردید.

[alert type=”info”]مخابرات یعنی انتقال اطلاعات ( پیام ) یا ارتباط میان مشترکین بدین صورت که امواج ساطع شده از انسان را که میرا هستند را به امواج پایدار الکتریکی تبدیل کرده و آن را انتقال داده و به مقصد می رساند.[/alert]

فهرست گزارش کارآموزی اداره مخابرات سرخس

 • مقدمه                                                                                                 
 • نمودار سازمانی                                                                                       
 • انواع انتقال                                                                                          
 • تلفن های ابتدایی
 • انواع مراکز                                                                                            
 • انواع سو ئیچینگ                                                                                     
 • سیگنالینگ                                                                                         
 • مراکز تلفن                                                                                            
 • مراکز در شهرستانها
 • مکانیزم مخابرات                                                                                     
 • واحد سوئیچ                                                                                           
 • کارتهای موجود در سوئیچ                                                                         
 • خارج مرکز
 • چک سوئیچ                                                                                           
 •  راه اندازی یک  مرکز                                                                                
 • خرابی یکی از مراکز   
 • شبکه های خصوصی مجازی (VPN)
 • دسته بندی VPN بر اساس رمز نگاری                                                          
 • دسته بندی VPN بر اساس لایه پیاده سازی                                                
 •  دسته بندی VPN بر اساس کارکرد تجاری                                                    
 • مختصری درباره تئوری VPN 
 • پیاده سازی VPN
 • پرتکل های مورد استفاده                                                                         
 • دسترسی ایستگاه کاری از طریق VPN
 • ارتباط سایت به سایت (Site-to-Site VPN)       

پایان نامه های مرتبط