مقاله انواع آنتن ها

[alert type=”info”]با توجه به اینکه آنتن ها جزئی از یک سیستم مخابراتی الکترونیکی هستند، بایستی تکنولوژیست ها و مهندسین برق الکترونیک در این زمینه دانش کافی داشته باشند.[/alert]
امید است در این مقال اندک که در زیر به اجمال عنوان فصول آن را خواهیم آورد، قدمی هر چند کوچک در این راه برداشته باشیم .

این مقاله از ۵ فصل تشکیل شده است. فصل اول در قالب طرح تحقیق به بررسی تاریخچه و نیز اهمیت مساله مورد تحقیق می پردازد. قابل ذکر است که اهداف ویژه تحقیق در این مساله نیز با توجه به عنوان و روش انجام این تحقیق به جای فرضیه ها و سوال های تحقیق در طرح تحقیق گنجانده شده است. در فصل دوم به مبانی مبحث آنتن ها ، انواع و پارامترهای آن پرداخته شده است . در فصل سوم به بحث پیرامون شبکه های کامپیوتری می پردازیم . مطالب مورد بحث در این فصل شامل توضیح مختصری در مورد سخت افزار شبکه ، نرم افزار شبکه ، پشته ی پروتکلی ۸۰۲٫۱۱ – به عنوان مهمترین شبکه ی محلی بی سیم – و نیز پشته ی پروتکلی ۸۰۲٫۱۶ – مهمترین شبکه ی بی سیم باند گسترده- می باشند . در فصل چهارم آنتن های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکه های بی سیم مورد بحث قرار می گیرند . فصل پنجم نیز نتیجه گیری کلی و پیشنهاد به دیگر پژوهندگان علاقه مند به این موضوع را شامل می شود .

فهرست مقاله انواع آنتن ها                                         

 • پیشگفتار                                                                                              

فصل اول – طرح تحقیق                                          

 • تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق                                                       
 • اهمیت انجام تحقیق                                                                                 
 • اهداف کلی تحقیق                                                                                     
 • هدف های ویژه  تحقیق                                                                                
 • روش انجام تحقیق                                                                                     

فصل دوم – مبانی آنتن انواع و پارامترهای آن                                                         

انواع آنتن ها از نظر کاربرد:                                                                        

 •  آنتن هرتز                                                                                          
 •  آنتن مارکنی                                                                                         
 •  آنتن شلاقی                                                                                                   
 •  آنتن لوزی ( روبیک)                                                                               
 •  آنتن V معکوس                                                                                    
 •  آنتن ماکروویو                                                                                       
 •  آنتن آستینی                                                                                                 
 •  آنتن حلزونی                                                                                        
 •  آنتن های آرایه ای ARRAY ANTENNA                                                 
 •  پارامترهای آنتن:                                                                                   
 • نمودار پرتو افکنی آنتن ها                                                                             
 • دستگاه مختصات نمایش نمودار پرتو افکنی                                                          
 • نمودار پرتو افکنی سه بعدی و دو بعدی                                                               
 • نمودار پرتو افکنی درفضای آزاد و در مجاورت زمین                                                 
 • نمودار پرتو افکنی آنتن فرستنده و گیرنده                                                                    
 • جهت دهندگی آنتن ها                                                                                
 • پهنای شعاع و پهنای شعاع نیم توان                                                                  
 • شعاع های فرعی آنتن ها                                                                                        
 • مقاومت پرتو افکنی  آنتن                                                                                       
 • امپدانس ورودی آنتن                                                                                   
 • سطح موثر یا سطح گیرنده آنتن ها                                                                   
 • طول موثر آنتن                                                                                         
 • پهنای نوار فرکانس آنتن ها                                                                            
 • پلاریزاسیون آنتن ها                                                                                   
 • پلاریزاسیون خطی                                                                                      
 • پلاریزاسیون دایره ای                                                                                                                                                                                   
 • پلاریزاسیون بیضوی                                                                                   
 • ساختمان مکانیکی آنتن ها                                                                            
 • اندازه آنتن                                                                                               
 • نصب آنتن ها                                                                                           
 • خطوط انتقال و موج برها برای تغذیه آنتن ها                                                       
 • رسانا  و نارساناهای مورد استفاده در ساختن آنتن ها                                               
 • محافظت آنتن در برابر عوامل جوی                                                                    

فصل سوم  – شبکه های کامپیوتری شبکه های بی سیم                                                    

 • سخت افزار شبکه                                                                                   
 • شبکه های ﭘخشی(broadcast network)                                                 
 • شبکه های همتا به همتا (peer to peer network)                                     
 • شبکه های شخصی (personal area network)                                         
 • شبکه های محلی (local area network)                                                 
 • شبکه شهری(Mtropolitan  Area Network)                                                   
 • شبکه گسترده (Wide Area Network)                                        
 • شبکه بی سیم (wireless network)                                                      
 • شبکه شبکه ها (internetwork)                                                            
 • نرم افزار شبکه                                                                                      
 • لایه فیزیکی (Physical layer)                                                              
 • زیر لایه نظارت بر دسترسی به رسانه انتقال ( MAC)                                      
 • لایه شبکه                                                                               
 • لایه انتقال(Transport layer)                                                              
 • لایه کاربرد (Application layer)                                                          
 • شبکه های محلی بی سیم                                                   
 • ﭘشته ﭘروتکل                                                                                 
 • شبکه های بی سیم باند گسترده                                                                                                                                                  

پیشنهاد می شود : پایان نامه اکولایزر صوتی

فصل چهارم  – آنتن های هوشمند                                      

 • آنتن های هوشمند در شبکه های بی سیم                                                        
 • تداخل هم کانال                                                                                        
 • اثرات محوشدگی                                                                                                 
 • جوانب تکنولوژی سیستم آنتن هوشمند                                                   
 • مدلهای کانال                                                                     
 • مدل لی Lee s Model                                                                   
 • A Model of Discreteiy Didposed , Uniform set Of Evenly
 • Spread scatterers                                                                               
 • مدل ماکروسل (Macro cell Model)                                               
 • مدل باند عریض میکروسل (Macrocell Wide Band Model)                  
 • Gaussian Wide – sene stionary ,uncorrelated scattering
 • (GWSSUS)model                                                                               
 • مدل زاویه دریافت گاوسی (Gaussian angle of)                                  
 • مدل کانال با بردار متغیر زمانی (Time –varying vector channel model)
 • مدل شهری واقعی(typical urban (tu/model))                                   
 • مدل شهری بد(Bad urban (Bu) model)                                
 • آرایه های هوشمند آنتن و بهره های مختلف                                               
 • انواع آنتن های هوشمند                                                                               
 • ردیابی وتکنیک های بیم آرایه سوئیچ شده                                                  
 • راهبردهای شکل دهی بیم ثابت                                                           
 • پردازش آرایه از طریق شکل دهی بیم                                                            
 • الگوریتم های پایه شکل دهی سیگنال                                          
 • ترکیب های آرایه ای تنظیمی                                                  
 • ترکیب آرایه پرتو سوئیچ شده                                                                                                                                                                         
 • آنتن های آرایه فازی                                                                                                     
 • انواع آرایه ها                                                                                 
 • آرایه های خطی (Linear Array)                                                       
 • آرایه های مسطح (Planar Array)                                                       
 • ویژگی های آرایه فازی                                                                       
 • تکنولوژی شیفت دهنده فاز                                                                                                                                                                              

فصل پنجم -نتیجه و ﭘیشنهاد    

پایان نامه های مرتبط