مقاله جایگاه علم و دین

وقتی درمورد جایگاه علم ودین صحبت می کنیم ، در واقع می خواهیم بدانیم این مسأله از مسائل کدام  علم است ، در کجا و چه دانشی درباره علم ودین صحبت می شود.
مسأله علم ودین بیشتر در دو دانش مورد توجه و محل بحث است، یکی الهیات و دیگری فلسفه دین .

از آنجا که این دو دانش با مسائل دینی سرو کار دارند ، به بحث علم ودین و مناسبات بین آن دو می پردازند، اما این مسأله برای فرد متدین نیز که طالب علم هم هست ولو اینکه در فلسفه دین و الهیات کار نکند، مطرح است، چون او هم تحت تأثیر کنجکاوی فطری ، در طلب علم است و علم را دوست دارد و از آن سو دین را هم می خواهد ، پس بحث علم ودین از این حیث برای فرد متدین مطرح می شود.

فهرست مقاله جایگاه علم و دین

  • رابطه دین با علم
  • تعارض میان علم ودین
  • تعاضدو سازگاری علم ودین
  • سازگاری علم و دین در اندیشه اسلامی
  • هماهنگی بین علم ودین در اندیشه امام خمینی
  • ریشه‏هاى جدا انگارى علم و دین از منظر امام خمینى قدس‏سره
  • رابطه علم ودین از نظر علامه طبا طبایی
  • رابطه علم ودین در اندیشه شهید مطهری

انتخاب های دیگر شما ...