خانه / پایان نامه بورس / دانلود پایان نامه تاثیر چرخه عمر بر ساختار سرمایه بورس

دانشجویان رشته حسابداری می توانند منابع پایان نامه حسابداری خود را با موضوعات جدید پایان نامه ارشد حسابداری به سادگی از سایت جزوه دریافت کنند.

چند موضوع پایان نامه حسابداری موجود در سایت شامل:
  1. پایان نامه بورس و موضوعات مرتبط در این زمینه
  2. پروپوزال حسابداری با موضوعات مختلف
  3. پایان نامه با موضوع حسابداری مالی
  4. پایان نامه حسابداری مدیریت
  5. تاثیر حسابداری در اقتصاد
  6. استانداردهای حسابداری
  7. تحلیل مالی شرکتها
  8. حسابداری دولتی

دانلود پایان نامه تاثیر چرخه عمر بر ساختار سرمایه بورس

بورس

بررسی تأثیر چرخه عمر بر ساختار سرمایه بورس در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

 

هدف این تحقیق بررسی تأثیر چرخه عمر بر ساختار سرمایه بورس می‌باشد.

مؤلفه‌های ساختار سرمایه شامل اهرمی دفتری بدهی بلندمدت و اهرم بازاری بدهی‌های بلندمدت می باشد. مراحل مختلف چرخه عمر شامل مرحله رشد، مرحله بلوغ و مرحله افول می‌باشد.

دوره زمانی تحقیق از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰ بود.

تحقیق حاضر از لحاظ هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار می‌گیرد.

قبل از آزمون فرضیه‌ها به بررسی پایایی داده‌ها با استفاده از آزمون ایم – پساران- شین پرداخته شده.

نتایج نشان داد که کلیه متغیرهای تحقیق دارای پایایی لازم بودند.

با استفاده از آزمون آرچ و بررسی ناهمسانی واریانس مدل‌ها مشخص گردید که مدل‌ها دارای کارایی لازم برای آزمون فرضیه‌ها هستند. نتایج آزمون فرضیه‌ها با استفاده از داده‌های اثرات ثابت نشان داد که مراحل مختلف چرخه عمر شامل مرحله رشد، مرحله بلوغ و مرحله افول بر ساختار سرمایه تأثیر داشتند.

واژه‌های کلیدی: اهرمی دفتری بدهی بلندمدت ، اهرم بازاری بدهی‌های بلندمدت ، پایان نامه ساختارهای سرمایه گذاری ، ساختار سرمایه بورس ،مرحله بلوغ و مرحله افول

  • پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی
  • این پایان نامه مربوط به سال ۱۳۹۳ است و در هیچ سایت دیگری یافت نمی شود.

ساختار سرمایه بورس

فهرست پایان نامه چرخه عمر در ساختار سرمایه بورس

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مساله

ضرورت تحقیق

هدف تحقیق

سؤالات تحقیق

فرضیه‌های تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

روش جمع آوری داده‌ها

روش تحقیق

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

قلمرو مکانی و زمانی تحقیق

تعریف عملیاتی متغیرها

خلاصه فصل

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی تحقیق

مقدمه

ساختارسرمایه

نظریه‌های مربوط به ساختارسرمایه

نظریه درآمد خالص

نظریه درآمد عملیاتی خالص

نظریه سنتی

نظریه مودیلیانی و میلر

الگوی میلر  مودیلیانی با اثر مالیات شرکت‌ها

الگوی میلر

تعبیر میلر از تئوری ساختار سرمایه

انتقادهایی بر الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی

الگوی داد و ستد

هزینه‌های نمایندگی

تئوری مصالحه (توازی ایستا)

فرضیه عدم تقارن اطلاعات یا تئوری هشدار دهنده

تئوری ترجیحی (سلسله مراتب گزینه‌های تأمین مالی)

فرضیه جریان نقدی آزاد

تئوری ساختار محصول سرمایه و تعامل بازار عوامل تولید

انواع ساختارسرمایه

شرکت‌های تمام سرمایه ای (غیراهرمی

شرکت‌های اهرمی

مزایای استفاده ازبدهی درتامین مالی

مزیت مالیاتی

افزودن انضباط به مدیریت

معایب استفاده از بدهی درتامین مالی

هزینه‌های ورشکستگی

هزینه‌های نمایندگی

عوامل مرتبط باساختار سرمایه

ساختار سرمایه وریسک

ساختارسرمایه و هزینه سرمایه

ساختار سرمایه و ارزش شرکت

هزینه سرمایه

هزینه حقوق صاحبان سهام

هزینه بدهی

هزینه سهام ممتاز

هزینه بدهی‌ها

ساختا ر سرمایه بهینه

عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بهینه

مالیات‌ها

ریسک

کمبود مالی

پیشینه تحقیق

تحقیقات خارجی

تحقیقات داخلی

 

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

تعریف تحقیق

سؤالات تحقیق

فرضیه‌های تحقیق

قلمرو مکانی و زمانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو زمانی پژوهش

جامعه آماری

روش نمونه گیری

نوع و روش شناسی تحقیق

ابزار اندازه‌گیری و محاسبه ی متغیرها

بررسی متغیرها و مدل‌های پژوهش

مراحل عمومی مربوط به آزمون آماری

مرحله اول: تعریف فرضیه‌های آماری H0  و H1

مرحله دوم: تعیین توزیع نمونه گیری آماره و نوع آماره آزمون (آماره آزمون

مرحله سوم: تعیین سطح زیر منحنیH0  و H1 و محاسبه مقدار بحرانی

مرحله چهارم: تصمیم گیری

آزمونهای حساسیت و تشخیص مدل رگرسیونی

آزمون خطی بودن رابطه بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل مدل

آزمون هم خطی متغیرهای مستقل (خود همبستگی متغیرهای مستقل

آزمون نرمال بودن توزیع خطاها (نرمال بودن مانده‌ها

روش‌های آماری

مدل رگرسیون

همبستگی

ضریب همبستگی

مراحل بررسی فرضیات آماری

بررسی ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته و مطالعه معنی دار ضرایب

بررسی نوع و شدت روابط بر اساس نمودارهای پراکنش

آزمون فرضیه درباره ضرایب جزئی رگرسیون

آزمون ریشه واحد

مدل‌های مختلف داده‌های ترکیبی

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه

نتایج تحقیق

آمار توصیفی

ضریب همبستگی متغیرها

آزمون ریشه واحد

آزمون ناهمسانی واریانس

نتایج آزمون چاو

نتایج آزمون هاسمن

آزمون مدل اول

آزمون مدل دوم

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

مقدمه

نتایج آزمون فرضیه‌ها

محدودیت‌های تحقیق

پیشنهادها مبنی بر نتایج تحقیق

بحث و نتیجه گیری

فهرست منابع

ضمائم

فهرست جداول

فهرست نمودارها

 

Abstract Stock capital structure 

The purpose of this study was to evaluate the impact on the capital structure of the life cycle. Component of the capital structure is including book leverage of Long-term debt, and market leverage of long-term debt and various stages of the life cycle stages consist of growth stage, maturity stage and decline stage. The research period is from 2006 to 2011. The aim of the present study is among the Applied Research. Before testing the hypotheses, we test to assess the reliability of Im&Pesaran and Shin test were studied and the results showed that all variables were reliable enough. With use of ARCH test, and evaluate heteroscedasticity models, it was found that the models are suitable for testing the hypotheses. The results of testing hypotheses using data fixed effects showed that different stages of the life cycle, including growth stage, maturity stage and decline stage have their impact on the capital structure.

 

Keywords: book leverage of long-term debt, market leverage of long-term debt, growth stage, maturity stage and decline stage.

دانلود پایان نامه تاثیر چرخه عمر بر ساختار سرمایه بورس
قیمت : 29000 تومان
فرمت فایل : Word
تعداد صفحه : 138
حجم فایل : 0.7 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *