تحقیق آموزش و پرورش از پیدایش تا پهلوی

دانلود تحقیق آموزش و پرورش از پیدایش تا پهلوی دوم

با پیچیده شدن شرایط زندگی و وقتی که زبان به عنوان یک وسیله ارتباطی مطرح شد در انتقال مجموعه اعتقادات ، دانشها و مهارتهای جامعه ، از نسلی به نسل دیگر ، موثر و کارساز افتاد.هدایت آگاهانه امر یاد گیری ، بسیار جلوتر از پیدایی مراکز رسمی آموزشی آغازاست . سرآغاز آموزش وپرورش را باید در خانواده جستجو کرد .

آموزش و پرورش در دوره پهلوی دوم

کثرت وقایع سیاسی ، تهاجمات و درگیری های نظامی ، تکثر ارزشی در ایران موجب شد تا نظام آموزشی جامعه دستخوش تغییرات فراوانی قرار گیرد . پیش از اسلام حمله اسکندر مقدونی موجب شد تا معارف و علوم یونانی به ایران راه پیدا کند .

فهرست تحقیق آموزش و پرورش از پیدایش تا پهلوی دوم

 • مقدمه
 • چکیده
 • جامعه و آموزش و پرورش
 • پیدایش آموزش و پرورش رسمی
 • تشکیل نظام آموزشی
 • تشریفات پاگشایی در نظام آموزش و پرورش رسمی
 • تأثیر پیدایی و تکامل خط و نوشتار بر آموزش و پرورش
 • نگاهی به گذشته آموزش و پرورش در ایران
 • تعلیم و تربیت پیش از اسلام
 • آموزش و پرورش و طبقات اجتماعی
 • دانش آموزان ایران باستان
 • تعلیم و تربیت بعد از اسلام
 • دوران آزاد اندیشی
 • دوران محدودیت
 • دوران مغول
 • دوران صفویه
 • قاجاریه – دوره تحول
 • سازمان تعلیم و تربیت و موسسات آن
 • عصر جدید
 • دوران پهلوی اول
 • دوران پهلوی دوم
 • منابع و مأخذ

پایان نامه های مرتبط