تمام مطالب برچسب : پایگاه داده روحانی رانکوهی
جزوه اصول طراحی پایگاه داده روحانی رانکوهی

جزوه اصول طراحی پایگاه داده روحانی رانکوهی

پایگاه داده روحانی رانکوهی و مفاهیم بنیادی پایگاه داده تهیه کننده دکتر احمد فراهی در جلسه اول درس پایگاه داده روحانی رانکوهی به بخشی از مفاهیم مبنایی دانش و تکنولوژی پایگاه داده‌ها و اصول مدلسازی و طراحی آن پرداخته می‌شود. پایگاه داده و عناصر اصلی محیط آن معرفی می‌شود. با مدلسازی معنایی داده‌ها و محیط انتزاعی آشنا می‌شویم. سطوح معماریهای پایگاه داده‌ها بیان می‌شود. سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها (DBMS) و اجزاء آن شرح داده می‌شود. به انواع معماریهای سیستم پایگاهی و مفاهیم اساسی مدل رابطه‌ای پرداخته می‌شود. با زبان SQL به عنوان یک زبان رابطه‌ای و همچنین با دیدهای رابطه‌ای آشنا می‌شویم و در نهایت طراحی پایگاه داده‌ها به روش بالا به پایین، سنتز و طراحی فیزیکی را خواهیم دید. بخش […]