پایان نامه امنیت استاتیکی سیستم قدرت با استفاده از SVM

ارزیابی امنیت استاتیکی سیستم قدرت به کمک (SUPPORT VECTOR MACHINES (SVM

در فصل اول پایان نامه پایان نامه امنیت استاتیکی سیستم قدرت با استفاده از SVM مقدمه ای درمورد امنیت سیستم قدرت .در فصل دوم مقدمه ای در رابطه با شبکه های عصبی مصنوعی .در سه فصل آخر به موضوع SVM و نرم افزار SVM که به زبان MATLAB نوشته شده است، و روش استفاده از دو نرم افزار PSAT و POWER WORLD SIMULATOR در بدست آوردن حالت سیستم قدرت و ارزیابی حالات آتی سیستم به کمک SVM پرداخته ایم.

هدف نهایی یک سیستم قدرت آن است که مصرف کنندگان را با انرژی الکتریکی تغذیه نماید.

انرژی الکتریکی در سیستم قدرت

انرژی رسانی و مخصوصا در حیطه انرژی الکتریکی – در طول تاریخ مفاهیم متعددی به خود گرفته و متضمن برآورده کردن خواسته های گوناگونی شده است. چنانچه در زمان اولین برق رسانی مفاهیمی چون کیفیت توان، پایداری شبکه، ضریب اطمینان سیستم، میزان تعهد شرکت های برق در تداوم برق رسانی به مشترکان و … وجود نداشتند. امنیت یک شبکه متضمن دو مفهوم گسترده “انجام کارهای لازم برای رضایتمندی مصرف کننده از انرژی تحویل گرفته شده” و ” قابلیت اطمینان شبکه قدرت” می باشد. در توصیف این دو مفهوم از منظر شبکه باید گفت خصوصیاتی در شبکه برق رسانی باید وجود داشته باشد تا یک سیستم با توجه به پارامترهای فوق، “ایمن” ارزیابی گردد.

فهرست پایان نامه امنیت استاتیکی سیستم قدرت با استفاده از SVM 

فصل اول :مفهوم امنیت شبکه

 • انرژی رسانی و ‏مفهوم امنیت
 • ارزیابی امنیت
 • آنالیزهایی برای ارزیابی امنیت
 • ارزیابی امنیت استاتیکی
 • روش وقایع قطعی (Deteministic Contingencies ‏ )
 • روش اتفاقات احتمالی ( Probabilistic Contingencie ‏ )

فصل دوم :شبکه‌های عصبی

 • مقدمه
 • تاریخچه شبکه‌های عصبی
 • مدل نرون
 • مدل تک ورودی
 • توابع محرک
 • تابع محرک خطی
 • تابع محرک آستانه‌ای دو مقداره حدی
 • تابع محرک زیگموئید
 • مدل چند ورودی
 • فرم خلاصه شده
 • شبکه تک لایه
 • شبکه‌های چند لایه
 • شبکه‌های پسخور یا برگشتی
 • ‏معرفی سه شبکه عصبی
 • پرسپترون تک لایه

فصل سوم :  SVM

 • تئوری یاد‏گیری آماری
 • بعد VC
 • ابر صفحه جداساز
 • ‏ابر صفحه جداساز بهینه
 • ‏ابر صفحه جداساز بهینه تعمیم یافته
 • تعمیم به فضای دارای ویژگی ابعادی بالا
 • بررسی اجمالی
 • توابع کرنل
 • کرنل خطی ( liner )
 • Polynomial
 • Gaussian Radial Basis Function
 • Exponential Radial Basis Function
 • MULTI LAYER PERCEPTRON
 • سری‌های فوریه
 • چند جمله‌ای‌ها: ( SPLINE )
 • چند جمله‌ای‌های B (Bsplines)
 • کرنل‌های جمع‌پذیر
 • ‏کرنل‌های چند بعدی
 • سنجش عملکرد
 • انتخاب کرنل مناسب
 • مقایسه بین شبکه‌های عصبی مصنوعی و svm

فصل  چهارم : نرم‌افزار svm

 • نرم‌افزار svm
 • خصوصیات نرم‌افزار svm

فصل پنجم : انتخاب حالت مناسب

 • ‏تعریف حالت
 • استفاده از نرم‌افزارpsat ‏ (روش اول)
 • نرم‌افزار psat ‏
 • ‏روش دیگر به دست آوردن حالت توسطPSAT  (روش دوم)
 • روش بدست آوردن حالتn ‏ بعدی سیستم به کمکpsat‏ (روش کلی)
 • نرم‌افزارPower World Simulator
دانلود مخصوص کاربران ویژه است. برای مشاهده لینک دانلود ، شما باید کاربر ویژه سایت باشید. و وارد حساب کاربری خود شوید !