پایان نامه ترجمه شده سیستمهای ترکیبی Soft Computing

Soft Computing یک روش محاسباتی است که شامل منطق فازی،محاسبات عصبی ، محاسبات تکمیلی و محاسبات احتمالی می باشد.بعد از یک نگاه اجمالی به اجزای  Soft Computing ،برخی از مهمترین ترکیبات آنرا مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار میدهیم.ما بر روی توسعه کنترل کننده های الگوریتمی هوشمند،همانند استفاده از منطق فازی برای کنترل پارامترهای محاسبات تکمیلی تاکید میکنیم و در مورد کاربرد الگوریتمهای تکمیلی برای تنظیم کنترل کننده های فازی صحبت خواهیم کرد.ما بر روی سه کاربرد از  Soft Computing در جهان واقعی تاکید میکنیم که همگی توسط سیستمهای ترکیبی ایجاد شده اند.

فهرست پایان نامه سیستمهای ترکیبی Soft Computing

نگاه کلی به Soft Computing

اجزا و رده بندی SC

محاسبه فازی

محاسبه احتمالی

مقایسه محاسبه احتمالی وفازی

محاسبه عصبی

محاسبه تکمیلی

طبقه بندی  Soft Computing

راه حلهای Soft Computing

روشهای جایگزین برای SC

روشهای Soft Computing  

نمونه ای از مدلهای sc

کاربردهای SOFT COMPUTING ترکیبی

EC کنترل شده توسط FL : یک روش تولید سریع

FLتنظیم شده بوسیله GAها ،یک کاربرد در زمینه حمل ونقل

ترکیب استنتاج فازی مبتنی بر مورد با مدلهای ANFIS

یک کاربرد مالی

نتیجه گیری

دانلود مخصوص کاربران ویژه است. برای مشاهده لینک دانلود ، شما باید کاربر ویژه سایت باشید. و وارد حساب کاربری خود شوید !