پایان نامه ارتباط بازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری

بررسی تاثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی شهرت شرکت در صنعت بانکداری – مطالعه موردی ۱۳۹۳٫ تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر ارتباطات یکپارچه ی بازاریابی بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی شهرت شرکت در صنعت بانکداری شعب بانک تجارت شهرستان گرگان می باشد.

این تحقیق از بعد هدف کاربردی واز نظر روش توصیفی –پیمایشی و علی معلولی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر مشتریان شعب بانک تجارت شهرستان گرگان می باشد که تعداد آنها نامحدود می باشد. پرسشنامه ها به صورت طبقه ای نسبی به صورت تصادفی بین ۳۸۴ نفر از مشتریان شعب بانک تجارت  شهرستان گرگان توزیع گردید.

داده ها توسط معادلات ساختاری و توسط نرم افزار لیزرل مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.نتایج حاکی از این بود که ارتباطات یکپارچه ی بازاریابی بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی شهرت شرکت تاثیر دارد .در این راستا تمام فرضیات تحقیق تایید شدند و در انتها به شعب بانک تجارت شهرستان گرگان پیشنهاداتی ارائه گردید.

واژگان کلیدی پایان نامه : ارتباطات یکپارچه ی بازاریابی. ارزش ویژه برند . میانجی شهرت شرکت . صنعت بانکداری

پایان نامه ارتباط بازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی + به همراه پرسشنامه

فهرست پایان نامه ارتباط بازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری

فصل اول

 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • ضرورت تحقیق
 • اهداف پژوهش
 • سوالات پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • روش تحقیق
 • قلمروتحقیق
 • جامعه آماری
 • حجم نمونه وروش محاسبه آن
 • ابزارگردآوری داده ها
 • روشهای تجزیه وتحلیل داده ها
 • متغیرهای تحقیق
 • تعریف متغیرهای تحقیق
 • تعاریف نظری
 • تعاریف عملیاتی

فصل دوم

 • بخش اول
 • ارتباطات یکپارچه بازاریابی
 • مقدمه
 • ارتباطات یکپارچه بازاریابی
 • اجزای آمیخته بازاریابی
 • عناصرمهم ازعناصرپنجگانه ارتباطات بازرایابی
 • اهمیت ارتباطات بازاریابی یکپارچه
 • بخش دوم
 • ارزش ویژه برند
 • مقدمه
 • نقش برنددرموسسات
 • ارزش
 • برند
 • عناصربرند
 • برندگذاری در بانکداری
 • مدیریت برند
 • مفاهیم وتعاریف ارزش برند
 • ارزش ویژه برند
 • خصوصیت ویژه برند
 • تحریک احساسات توسط برند
 • تصویرشخصی ازبرند
 • ارزش کارمزد ادراک شده
 • عملیات و فعالیت خدماتی
 • محیط
 • دیدگاههای مطالعه ارزش ویژه برند
 • دیدگاه مالی ارزش ویژه برند
 • دیدگاه مشتری محورارزش ویژه برند
 • دیدگاه مرکب ارزش ویژه برند
 • علت علاقه مصرف کنندگان به نامهای تجاری
 • مدل ارزش برندآکر
 • وفاداری به برند
 • آگاهی ازبرند
 • بخش سوم
 • شهرت شرکت
 • مقدمه
 • تعاریف شهرت
 • مفاهیم شهرت شرکت
 • تمایزبین شهرت ودیگرمفاهیم مشابه
 • مشخصات مدیریت شهرت موفق
 • بخش چهارم
 • سوابق تحقیق
 • سوابق داخلی
 • سوابق خارجی
 • بخش پنجم
 • مدل مفهومی تحقیق

فصل سوم

 • مقدمه
 • روش تحقیق
 • تحقیق کاربردی
 • تحقیق توصیفی
 • روشهای جمع آوری اطلاعات
 • طراحی وساختار پرسشنامه
 • روایی وپایایی پرسشنامه
 • جامعه آماری
 • حجم نمونه وروش محاسبه آن.
 • متغیرهای تحقیق
 • متغیرهای پنهان
 • متغیرهای پنهان مستقل
 • متغیرهای پنهان وابسته
 • متغیرهای پنها ن میانجی
 • متغیرهای قاب مشاهده
 • آزمون آماری مورداستفاده درتحلیل داد ه ها

فصل چهارم

 • مقدمه
 • آمارتوصیفی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق
 • جنسیت
 • سن
 • سطح تحصیلات
 • بررسی مدل نظری تحقیق
 • آزمون فرضیات تحقیق

فصل پنجم

 • مقدمه
 • بحث وتفسیر
 • پیشنهادات
 • پیشنهادات تحقیق حاضر
 • پیشنهادات برای تحقیقات آتی
 • محدودیتهای تحقیق
 • منابع

پیشنهادات پایان نامه ارتباط بازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری

با توجه به فرضیات مربوط به تاثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر شهرت شركت پیشنهادات زیر قابل ذکر است:

 • توجه شعب بانک به بحث عدالت و برابری بین مشتریان.
 • تلاش شعب بانک به ایجاد یک ارتباط بلند مدت با مشتریان و حفظ آن که منجر به سوددهی خواهد شد.
 • احترام و توجه به نظرات مشتریان و کارکنان و القای این امر به آنها توسط بانک.
 • توجه بانک به دغدغه و مشکلات کارکنان و آینده آنها به منظور افزایش رضایت شغلی و کیفیت کاری کارکنان.
 • تعهد و پایبندی مدیران بانک به و عده ها و قولهایی که ارایه می دهند.
 • ایجاد و استقرار برنامه هایی برای جلوگیری از سو استفاده از افراد آسیب پذیر و ضعیف.
 • مد نظر قرادادن نظرات ومشتریان و کارکنان در هنگام تصمیم گیری توسط مدیران بانک.

با توجه به فرضیات مربوط به تاثیر شهرت شركت بر ارزش ويژه برند پیشنهادات زیر قابل ذکر است :

 • قابل دسترسی و استفاده از برندها در تمام بازارها که در شهرت شرکت تاثیر گذار است.
 • تلاش سازمان جهت متمایز نمودن عناصر برند که باعث یاد آوری بهتر آن می شود.
 • ثبت عناصر برند به ویژه نام برند در سازمانهای ذیربط جهت برخورداری از حمایت قانونی.
 • تلاش بانک در انتخاب مناسب و به موقع عناصر برند جهت رشد، تغییر و موفقیت در بازار.
 • امکان استفاده از برند برای معرفی محصولات جدید در بازارهای کنونی و جدید .
 • توجه مدیران شعب بانک به بحث شهرت شرکت و عوامل تاثیر گذار بر آن مانند کاهش هزینه های عملیاتی،نرخ بالای باز گشت مشتریان و افزایش فروش.

با توجه به فرضیات مربوط به تاثیر ارتباطات يكپارچه بازاريابي بر ارزش ویژه برند پیشنهادات زیر قابل ذکر است:

 • انجام تبلیغات کار آمد توسط بانک جهت تقویت شاخصهای مربوط به برند و ایجاد تصویر ذهنی قوی در مشتریان.
 • تلاش و کوشش در جهت انتخاب و اجرای یک استراتژی مناسب و توسعه یافته برند به عنوان عامل نهایی موفقیت یک سازمان خدماتی نظیر
 • بانک ها.
 • تلاش متخصصین بانک برای ایجاد یک تداعی ذهنی بین خدمات مورد نیاز مشتریان و رویداد جالب توجه در بانک برای یادآوری خدمت مورد نظر.
 • تجزیه و تحلیل برند در طول زمان بر اساس یک هرم سه قسمتی با در نظر گرفتن بعد زمان برای مدیریت بهتر آن.
 • تلاش و کوشش بانک برای ایجاد وفاداری در مشتریان که می تواند مزیت متمایز کننده برای سازمان ایجاد کند.
 • توجه مدیران بانک به یکپارچه سازی تمامی ابزارهای ترویجی بازاریابی(در چارچوب آمیخته بازاریابی) به منظور افزایش سهم بازار .
 • تلاش مدیران بانک برای افزایش کار ایی در مدیریت برند که منجر به وفاداری به برند توسط مشتریان و کسب مزیتهای بازاریابی مهمی مانند
 • کاهش هزینه،قدرت و نفوذ نام تجاری و کسب سود بیشتر می شود.
دانلود مخصوص کاربران ویژه است. برای مشاهده لینک دانلود ، شما باید کاربر ویژه سایت باشید. و وارد حساب کاربری خود شوید !