مقاله تصحیح خطای دیتاآگاه درشبکه حسگر بیسیم

یکی از چالشهای اصلی در اتخاذ و بکارگیری برنامه های شبکه حسگر بی سیم تضمین جمع آوری داده های معتبر و گردهمایی آنها است که در عین حال مواردی چون هزینه کم و موانع عملیاتی با مصرف انرژی پایین را برای چنین برنامه هایی تامین کند. شبکههای حسگر بیسیم ذاتا” در معرض آسیب های وارده از منابع گوناگون نامعتبر هستند که در نتیجه نقصان در نقل و انتقالات بوجود می آید. تکنیکهای معتبر موجود که بیانگر نقصان در نقل و انتقالات در مدار و کانالهای ارتباطی هستند که موجب جلوگیری از انرژی بالا ،  پهنای باند و هزینه های بالا در گره های حسگر می شوند. در این صفحه به بررسی تکنیکهای کنترل خطا در سطح برنامه برای شبکه های حسگر می پردازیم که از خواصی چون داده ی حسگر بر پایه مقتضیات حافظه میانگر نامی در گره های انبوهش داده که بیشتر موجب بهینه سازی هزینه/انرژی می شوند، برای حذف هر نوع مورد اضافی در گره های حسگر استفاده می کنند. راهکار ما شامل بهره گیری از روابط زمانی- مکانی در داده حسگر ، اهداف برناه و آسیب پذیری آن در مقابل خطاهای گوناگون است. ما الگوریتم تصحیح خطا را ارائه می دهیم و آنرا با شبیه سازی داه های حسگر واقعی و مصنوعی ارزیابی می کنیم. نتایج آزمایشگاهی به تحقق پیوستن راهکار ما را به منظور تامین سطح بالایی از اعتبار در تجمع داده حسگر بدون اعمال هزینه های بالا به گره های حسگر فراهم می سازد.

پیشنهاد می شود: مقاله تصحیح خطا در شبکه حسگر انرژی آگاه

کلمه های کلیدی : شبکه های حسگر بی سیم – اعتبار- برنامه – تصحیح خطای خاص

 Abstract

One of the main challenges in adoption and deployment of wireless networked sensing applications is ensuring reliable sensor data collection and aggregation, while satisfying the low-cost, low-energy operating constraints of such applications. A wireless sensor network is inherently vulnerable to different sources of unreliability resulting in transient failures. Existing reliability techniques that address transient failures in circuits and communication channels incur prohibitively high energy, bandwidth and cost overheads in the sensor nodes. In this paper we investigate application level error correction techniques for sensor networks that exploit the properties of sensor data to eliminate any overhead on the sensor nodes, at the expense of nominal buffer requirements at the data aggregator nodes, which are much less cost/energy constrained. Our approach involves use of spatio-temporal correlations in sensor data, the goals of the application, and its vulnerability to various errors. We present our error-correction algorithm and evaluate it through simulations using real and synthetic sensor data. Experimental results validate the feasibility of our approach to provide high degree of reliability in sensor data aggregation, without imposing overheads on sensor nodes.

Keywords-wireless sensor networks; reliability; applicationspecific error correction

فهرست مقاله تصحیح خطای دیتاآگاه درشبکه حسگر بیسیم

مقدمه

اهداف مقاله و نظری اجمالی بر آن

 انگیزه

 تصحیح خطای آگاهانه داده

الگوریتم تصحیح داده

طرح سازی داده

ارزیابی تجربی

چارچوب شبیه سازی و مدل سازی

تاثیر مقدم نشمردن صحت اطلاعات

تاثیر خطای مدلسازی شده بر صحت

مقایسه با کدگذاری کانال

نتایج و کارهای آینده

منابع

دانلود مخصوص کاربران ویژه است. برای مشاهده لینک دانلود ، شما باید کاربر ویژه سایت باشید. و وارد حساب کاربری خود شوید !