مقاله تحقیقی الگوریتم های رمزنگاری

الگوریتم های رمزنگاری بسیار متعدد هستند ، اما تنها تعداد اندکی از آنها به صورت استاندارد درآمده اند. رمزنگاری دانشی است که به بررسی و شناخت اصول و روشهای انتقال یا ذخیره اطلاعات به صورت امن(حتی اگر مسیر انتقال اطلاعات و کانالهای ارتباطی یا محل ذخیره اطلاعات ناامن باشند) میپردازد.

فهرست مقاله تحقیقی الگوریتم های رمزنگاری

مقدمه

سیستم رمزنگاری کوله پشتی مرکل- هلمن

 • تعریف
 • تولید کلید
 • رمز نگاری
 • رمز گشایی
 • روش ریاضی
 • تولید کلید
 • رمز نگاری
 • رمز گشایی
 • محرمانگی معادل سیمی
 • وای- فای پروتکتد ستاپ
 • پیاده سازی
 •  اساچای

تابع درهم سازی SHA

 • مقایسهای میان توابع درهم سازی
 • کاربردها
 • صحت داده
 • آنالیز و ارزیابی رمزنگاری

تابع درهم سازی

 • توابع مقایسه SHA
 • کاربردها
 • تحلیل رمز و ارزشیابی

توضیحات الگوریتم MD

 • اضافه کردن بیتهای نرم کننده
 • افزایش طول
 • تعیین بافر برای MD
 • پردازش پیام در بلاکهای کلمهای
 • ویژگیهای ام دی
 • تابع درهمساز رمزنگارانه
 • تصادم هشخواص کریپتوگرافیک
 • ساختار مرل- دمگارد
 • الحاق توابع درهم ساز رمزگذار
 • الگوریتم های درهم ساز رمزی
 • حمله تصادم
 • حمله تصادم کلاسیک
 • حمله تصادم-پیشوند برگزیده
 • سناریوی حمله

درخت درهمسازی

 • چگونگی عملکرد درخت درهم سازی
 • درهمسازی جهانی
 • ضمانتهای ریاضی
 • سازه ها
 • آراسای
 • تولید کلید
 • رمز کردن پیام
 • باز کردن پیام
 • استاندارد رمزنگاری دادهها

 الگوریتم DES

 • تابع F
 • الگوریتم Key Schedule
 • امنیت DES
 • الگوریتمهای جایگزین DES
 • مشخصات عمومی الگوریتم رایندال
 • تبدیلها و توابع مورد استفاده
 • تابع SubByte
 • تبدیل ShiftRow
 • تبدیل MixColumn
 • تابع AddRoundKey
 • تابع بسط کلید
 • استاندارد پیشرفتۀ رمزنگاری  AES
 • حمله کانال جانبی
 • الگوریتمهای کلید نامتقارن

امضای دیجیتال

 • مشخصات امضا دیجیتال
 • معایب امضای دیجیتال
 • مزایای امضای دیجیتال
 • کلید عمومی رمزنگاری
 • تولید کلید
 • پروتکل رمز نگاری
 • جمع بندی
 • حمله مسگر
 • رمزنگاری الجمل
 • رمزنگاری انتیآریو
 • ساخت کلید عمومی
 • رمزگذاری
 • رمزگشایی
 • زیرساخت کلید عمومی
 • بررسی اجمالی
 • روشهای تایید گواهی
 • مراکز صدور گواهی
 • گواهیهای موقت و ورود تک نفره

وب سایت مورد اعتماد

 • زیرساخت کلید عمومی ساده
 • موضوعات امنیتی
 • مثالهای کاربردی
 • رمزنگاری کلید عمومی
 • مفاهیم زیرساخت کلید عمومی
 • زوج کلیدهای چندتایی
 • کشف رمز کلید
 • بازیابی و آمادسازی در برابر حوادث
 • مدیریت گواهی مستقل
 • پشتیبانی از عدم انکار
 • مبانی امضا رقمی
 • نیازمندی ها

امضای رقمی

 • استانداردهای امضای رقمی
 • زیر ساخت کلید عمومی PKI

پروتکل تبادل کلید دیفی هلمن

 • تاریخچه پروتکل دیفی-هلمن در رمزنگاری
 • جزئیات پروتکل دیفی- هلمن
 • مثال عددیامنیت پروتکل دیفی- هلمن
 • مشکل شناسایی طرفین در پروتکل دیفی-هلمن

گواهی دیجیتال

 • انواع مختلف گواهی
 • انواع کلاسهای گواهی دیجیتال
 • معناشناسی و ساختار گواهی
 • ساختارهای دیگر گواهی
 • گواهیهای اختیاری
 •  مدیریت گواهی (Managing Certificates)
 • صدور گواهی (Issuing Certificates)
 • ابطال گواهی (Revoking Certificates)
 • (Publishing a Certificate انتشار یک لیست از گواهیهای باطل شده
 • Revokation List)
 • (Importing and Exporting Certificates) وارد و صادر کردن گواهی
 • (Configuring Active Directory برای گواهیها Active Directory تنظیمات for Certificates)
 • ثبت ورود
 • درهمسازی پیمانهای چندخطی
 • کد اصالتسنجی پیام
 • امنیت
 • کدهای صحت پیام
 • پیاده سازی
 • استانداردها
 • کد اصالتسنجی پیام برپایه درهمسازی
 • پیاده سازی
 • مثال کاربردی
 • اصول طراحی
 • امنیت
 • منابع فارسی زبان
 • منابع انگلیسی زبان
 • منابع اینترنتی

مقاله الگوریتم های رمزنگاری را می توانید با اشتراک ویژه از سایت جزوه به رایگان دانلود کنید.

دانلود مخصوص کاربران ویژه است. برای مشاهده لینک دانلود ، شما باید کاربر ویژه سایت باشید. و وارد حساب کاربری خود شوید !