پایان نامه محاسبه سطح مقطع راداري هواپيما

پایان نامه محاسبه سطح مقطع راداري هواپيما با استفاده از معادله سهمي

آناليز دقيق پراكندگي اشيا با ابعاد بزرگ در مقايسه با طول موج با استفاده از روشهاي دقيق (عنصر محدود، EDTD، روش گشتاور) با يك كامپيوتر شخصي، تقريبا غيرعملي است. در روشهاي مجانب، اتپيك هاي فيزيكي (PO)، نظريه هندسي ديفراكسيون (GTD) الگوبرداري دقيق مرز اشيا، نيز سخت است.

روش معادله سهمي، نتايج دقيقي را در محاسبات پراكندگي از اشيا با ابعادي در دامنه ي يك تا ده طول موج، ارائه مي دهد.در این مقاله،حل معادله سهمي و روش محاسبه سطح مقطع رادار با استفاده از معادله ي سهمي در سه بعد، مورد مطالعه قرار مي گيرد و معادلات ضروري ارائه مي شود.

براي نشان دادن اعتبار معادله ي سهمي، RCS يك كره ي فعال محاسبه مي شود و نتايج با نتايج تحليلي مقايسه مي شود. RCS هواپيما با استفاده از مدل پله اي در معادله ي سهمي، محاسبه مي شود و نتايج با نتايج اپتيك هاي فيزيكي، مقايسه مي شود.

مقدمه

معادله ي سهمي، تخمين و تقريب معادله ي موج است كه پراكندگي و انتشار انرژي را در يك مخروط متمركز بر روي جهت برتر و جهت پاراكسي نشان مي دهد. معادله ي سهمي ابتدا بوسيله ي لئونتوويچ و فوك براي مطالعه ي ديفراكسيون امواج راديويي حول محور زمين، ارائه شد. با پيشرفت كامپيوترهاي تخصصي براي حل معادله ي سهمي، راه حل هاي عددي جايگزين شد. معادله ي سهمي بر انتشار موج، اكوستيك، رادار و سونار به كار گرفته مي شود.

معادله ي سهمي اخيرا در محاسبات پراكندگي در اكوستيك ها و الكترومغناطيس ها به كار گرفته شده است.

فهرست پایان نامه محاسبه سطح مقطع راداري هواپيما

  • چکیده
  • مقدمه
  • چهارچوب معادله ي سهمي
  • محاسبات ميدانهاي پراكندگي
  • محاسبه سطح مقطع رادار
  • نتايج RCS
  • نتيجه گيري

نتيجه گيري

روش معادله سهمي- مزاياي محاسبه پراكندگي را از اشياء با ابعاد بزرگ در مقايسه با طول موج، ارائه مي دهد.
در اين مقاله، RCS هواپيما با روش معادله سهمي سه بعدي، محاسبه شد. براي نشان دادن اعتبار معادله سهمي ، در RCS كره داراي شعاع ۱۵، محاسبه شد و نتايج با نتايج تحليلي مقايسه شد. همانطوريكه ديده شد، تطابق مطلوبي بين نتايج تحليلي و نتايج معادله سهمي تا زواياي ۱۰ درجه وجود دارد. ميدانهاي پراكندگي و RCS از هواپيما با استفاده از مدل پله اي آن در ۳۰۰MHZ ارائه شده است و نتايج با نتايج اپتيك فيزيكي مقايسه شد. تطابق جويي بين دو روش وجود دارد كه در پلان ۰^= ارائه شده است.

دانلود مخصوص کاربران ویژه است. برای مشاهده لینک دانلود ، شما باید کاربر ویژه سایت باشید. و وارد حساب کاربری خود شوید !